讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

此开国大将常年被头疼折磨不知原因,死后竟在骨灰里发现三个东西

来源:讲历史2018-04-16 15:34:34责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】可以说,近代是中国最为不堪的一段历史,无数人把史书翻阅到这一页的时候都难以自抑的表示愤慨,甚至为之泪流,为之痛心。大好河山竟然沦为半殖民地,这样的惨景简直不可想…

shuō,jìndàishìzhōngguózuìwéikāndeduànshǐ,shùrénshǐshūfānyuèdàozhèdeshíhòudōunándebiǎoshìfènkǎi,shènzhìwéizhīlèiliú,wéizhītòngxīn hǎoshānjìngránlúnwéibànzhímín,zhèyàngdecǎnjǐngjiǎnzhíxiǎngxiàng,dànfánxiānyǒulíngdìnghuìér jiùzàizhèshānsuìdecúnwángzhīshìzhōngguógòngchǎndǎngdàilǐngzhezhōngguózhòngxīnzhànlelái,rànghuáxiàwénmíngnénggòuzàizhèpiànshàngshēngshēngdechuánchéngxià dànshìmendōuzhīdàorènzhèngquánguǒshǒuzhōngméiyǒujun1duìxiǎngyàochéngshìgēnběnnéngde,dǎngshìzàichīdàoletóuzhīhòucáirènshídàozhèshēndedào suǒ,suízhehóngjun1dejiàn,yōuxiùdezhǐzhànyuánkāishǐfàngguāngmáng,menwéizhòngzhěngzhōnghuáshānǒuxīnxuè 

jiāngjiùshìjiěfàngjun1zhōngshífènchūmíngdewèizhǐzhànyuán,róngshēng,hěnduōzhòngyàodezhàndōushìzàizhǐhuīxiàcáigèngchūdewánchéng,wéiguójiāfèngxiànleqiē,shǐzhōngzàizhànzhēngdeduìqián沿yánbēnláo,quèháoméiyǒuyuànyán dànshìhěnshǎoyǒurénzhīdàojiāngjun1使shǐshìzàizhànchǎngshìtánxiàofēngshēngdeshíhòujiùbǎoshòuzhebìngtòngdeshé,shìdiǎndiǎnshūdōuhuìzàochéngquánbēngkuìdeshībài,hěnnánxiǎngxiàngshìzàibiānrěnshòubìngdeqīnrǎodetóngshíbiānháinéngyùnchóuwéidezhǐhuīchǎngchǎngzhànzhēng shìjun1shìtiāncái,méiyǒuxiǎndemén,méiyǒulìngrényǎngwàngdexué,wánquánshìcóngtōngshìbīngzuò,chéngzhǎngwéigòngguójiāng,zhōngjiānxīnshízàinánxiǎngxiàng,chángrénnánhuì 

<rb>此</rb><rt>cǐ</rt><rb>开</rb><rt>kāi</rt><rb>国</rb><rt>guó</rt><rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>将</rb><rt>jiāng</rt><rb>常</rb><rt>cháng</rt><rb>年</rb><rt>nián</rt><rb>被</rb><rt>bèi</rt><rb>头</rb><rt>tóu</rt><rb>疼</rb><rt>téng</rt><rb>折</rb><rt>shé</rt><rb>磨</rb><rt>mó</rt><rb>不</rb><rt>bú</rt><rb>知</rb><rt>zhī</rt><rb>原</rb><rt>yuán</rt><rb>因</rb><rt>yīn</rt>,<rb>死</rb><rt>sǐ</rt><rb>后</rb><rt>hòu</rt><rb>竟</rb><rt>jìng</rt><rb>在</rb><rt>zài</rt><rb>骨</rb><rt>gǔ</rt><rb>灰</rb><rt>huī</rt><rb>里</rb><rt>lǐ</rt><rb>发</rb><rt>fā</rt><rb>现</rb><rt>xiàn</rt><rb>三</rb><rt>sān</rt><rb>个</rb><rt>gè</rt><rb>东</rb><rt>dōng</rt><rb>西</rb><rt>xī</rt>

ràngmenláikànkàndechéngjiù,ránhòucóngzhōngguǎnkuīchūdejun1shìtiāncái 

cānjiāmìngdeniántóuhěnzǎo,cóngjǐnggāngshānkāishǐjiùgēnsuízhězhūlǎozǒngle,kàngzhànzhēngshí,gèngshìzhǐhuīzhezàijun1duìzàizhōnggēnlechǎngjuéshèngzhīzhàng,hěnhěnleběnréndexiāozhāngyàn,ràngmengǎnshòudàolezhōngguórénbìngshìzhīhuìhòu退tuì,zhōngguóréndànxiōnghěnláihòuguǒkǒngshēnwéishǐzuòyǒngzhědeběnrénhuìdèngkǒudāi kàngzhànjiéshùzhīhòu,gèngshìqīndānrènlehuáihǎizhàndezhǐhuīguān,zhǐhuīzhejiěfàngjun1zhànshìzònghéngbǎijiānmièleguómíndǎngshìbīngshíwànrén!dechéngjiùgēnběnjiùxiàngshìméiyǒujīngguòtǒngxuéderénsuǒnéngyǒudetiāncáichéng,zhèqiēzhīnéngjiěshìwéidetiānbǐng,tiānshēngjiùshìgànzhèháng,bìngqiědetiānnéngràngzàizhèhángzhànfàngchūzuì耀yàoyǎndeguāngmáng chúlezhèxiēhuīhuángchéngjiùwài,xiàngchuánmáozhǔháicéngjīngkǎoràngzuòwéizhēnduìtáiwānzhànzhēngdezǒngzhǐhuī,kàngměiyuáncháodezǒngzhǐhuīrénxuǎnběnláiyīnggāishì,zàizhōngyāngxīnzhōngdewèijiànbān 

dànshìkuàngchíjiǔdezhànzhēngjiān,shìzuìqīnjìnderénzhīdàobǎoshòuzhebìngtòngdeshé,jiùliánzhīdàojiūjìngshìleshímebìng háiwéishìyīnwéichángniándezhànzhēnggāoqiángdegōngzuòràngjīngchángtóuténgne medebìngqíngdàoyánzhòngdàoleshímechéngne?

<rb>此</rb><rt>cǐ</rt><rb>开</rb><rt>kāi</rt><rb>国</rb><rt>guó</rt><rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>将</rb><rt>jiāng</rt><rb>常</rb><rt>cháng</rt><rb>年</rb><rt>nián</rt><rb>被</rb><rt>bèi</rt><rb>头</rb><rt>tóu</rt><rb>疼</rb><rt>téng</rt><rb>折</rb><rt>shé</rt><rb>磨</rb><rt>mó</rt><rb>不</rb><rt>bú</rt><rb>知</rb><rt>zhī</rt><rb>原</rb><rt>yuán</rt><rb>因</rb><rt>yīn</rt>,<rb>死</rb><rt>sǐ</rt><rb>后</rb><rt>hòu</rt><rb>竟</rb><rt>jìng</rt><rb>在</rb><rt>zài</rt><rb>骨</rb><rt>gǔ</rt><rb>灰</rb><rt>huī</rt><rb>里</rb><rt>lǐ</rt><rb>发</rb><rt>fā</rt><rb>现</rb><rt>xiàn</rt><rb>三</rb><rt>sān</rt><rb>个</rb><rt>gè</rt><rb>东</rb><rt>dōng</rt><rb>西</rb><rt>xī</rt>

dāngniántóuténgláishífèntòng,gēndeshūhuí,zhèyànglièdetóutòngràngbǎoshòushé,shènzhìliántóushìnéngchùde,yīnwéizhèyàngdejiēchùdōuhuìràngtóngbèigāngzhēnzhāyàngtòng,érqiěpíngjiùsuànméiyǒufànbìng,deliǎnzǒngshìtōnghóng chūrénmendōuwéishìxúnchángdegāoxuè,dànshìshuíméiyǒuxiǎngdàozhèshìyīnwéitóuyǒu,xuèchángniánzàochéngde tóutòngdelǎomáobìngshǐzhōngméiyǒucháchūshímemíngtánglái,1984niánbìngwēijiān,shédebìngshìyīnwéinǎonèidewèn,érshìwèiáixīngěngsāi gāoxuèděngchángniánzhēngzhànyǐndezhíbìng zhídàojiāngbèibìngduózǒuleshēngmìngzhīhòu,deérànzhàozhǔjiāngqīndehuǒhuàhòu,zhǔnbèizàiqīncéngjìnzhàndòuguòdeshàngdeshíhòucónghuīzhīzhōngxiànlesānkuàidàn 

ànzhàorénmendetuīsuànzhèsānpiàndànpiànyīnggāishìzài1930niándezhàndòuzhōngjìndenǎodàizhōngde,dànshìxiàndāngshídeliáoshuǐpíng,shuíméiyǒuxiàn,zhídàojiāngjun1dehuǒhuàzhīhòucáidiàoluòlechūlái 

2003

nián,jun1shìxuéyuànchóujiànyuànshǐguǎn,rénchǔqīnggōngkāilezhèsānkuàizhēncángjìn20niándedànpiàn 

<rb>此</rb><rt>cǐ</rt><rb>开</rb><rt>kāi</rt><rb>国</rb><rt>guó</rt><rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>将</rb><rt>jiāng</rt><rb>常</rb><rt>cháng</rt><rb>年</rb><rt>nián</rt><rb>被</rb><rt>bèi</rt><rb>头</rb><rt>tóu</rt><rb>疼</rb><rt>téng</rt><rb>折</rb><rt>shé</rt><rb>磨</rb><rt>mó</rt><rb>不</rb><rt>bú</rt><rb>知</rb><rt>zhī</rt><rb>原</rb><rt>yuán</rt><rb>因</rb><rt>yīn</rt>,<rb>死</rb><rt>sǐ</rt><rb>后</rb><rt>hòu</rt><rb>竟</rb><rt>jìng</rt><rb>在</rb><rt>zài</rt><rb>骨</rb><rt>gǔ</rt><rb>灰</rb><rt>huī</rt><rb>里</rb><rt>lǐ</rt><rb>发</rb><rt>fā</rt><rb>现</rb><rt>xiàn</rt><rb>三</rb><rt>sān</rt><rb>个</rb><rt>gè</rt><rb>东</rb><rt>dōng</rt><rb>西</rb><rt>xī</rt>

shēngcéng6shāng,zàipíngzhàndòushuǐnánzuòzhànzhōngtóuliǎngshāng,zàixiāoshízuòzhànzhōngshǒuliǎngshāng,cóngzuǒluòxiàcán,zàizhè西suíānxiàngwǎngànbiāndezhuǎnzhànzhōngyòuzhōngdàn,zhídàoxīnzhōngguóchénghòudàncáibèichū gōngzhànníngdōushí,túnshāng,yúnyóuzhànzhōng,jiǎohuáishāng suǒzhèsānpiàndànpiànjiùyīnggāishìpíngzhàndòushuǐnánzuòzhànzhōngliúxiàde 

zhèsānkuàidànpiànzhōngzuìdeshènzhìyǒuhuángdòume,mennánxiǎngxiàngzhèxiēdànpiànzàidenǎozhōnggěidàiláilezěnyàngdetòng menzhīzhīdàoshēngnánzhēngběizhàn,shēnshàngzǎobiànzhǒngdànhén,menzhīzhīdàozhèwèijun1shìtiāncáicéngjīngzàinǎozhōngcúnzàizhèdànpiànzhǎngshíniánzhījiǔdeqíngkuàngxiàjiùnénggòuzhèndìngruòdeshǔzhànzhēng menshēnghuózàipíngniándàiderénshìxiǎngxiàngde,jīntiāndeliáoshuǐpínghuìràngmenzhǎngshíjiānzāoshòuzhèzhǒngtòngérzhī,dànshìmenyàomíngbái,píngshìmenfènyǒngshāpīnláide,menyàoshǒuwèimenyàozhēn 

jiùshìzhèyàngwèikāiguójiāng,zàijiànguóhòusānyuánshuàijun1xián 

céngshuō: píngjiāng,jiùshìgòugāodele,yàoshímeyuánshuàine?zhīxiángāo,xián  

máodōngshuō: lùngōng lùn lùncái lùn,lǐngyuánshuàixián  

zhōuēnláishuōqǐngqiúshuài 

máodōnggǎnkǎishuō: nán!zhuàngzāi!jìngsānshuài  

wén|jiāngshān

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科