讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

毛主席在陈毅追悼会上说:林彪要把我们都搞掉

来源:讲历史2018-06-13 15:00:59责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】1972年1月6日,当天深夜11时55分,陈毅溘然长逝。(陈毅生前的最后一幅照片)1972年1月8日,毛泽东在见到中央政治局送来请他签发的有关陈毅追悼会的文件时…

1972nián1yuè6,dāngtiānshēn11shí55fèn,chénránzhǎngshì 

<rb>毛</rb><rt>máo</rt><rb>主</rb><rt>zhǔ</rt><rb>席</rb><rt>xí</rt><rb>在</rb><rt>zài</rt><rb>陈</rb><rt>chén</rt><rb>毅</rb><rt>yì</rt><rb>追</rb><rt>zhuī</rt><rb>悼</rb><rt>dào</rt><rb>会</rb><rt>huì</rt><rb>上</rb><rt>shàng</rt><rb>说</rb><rt>shuō</rt>:<rb>林</rb><rt>lín</rt><rb>彪</rb><rt>biāo</rt><rb>要</rb><rt>yào</rt><rb>把</rb><rt>bǎ</rt><rb>我</rb><rt>wǒ</rt><rb>们</rb><rt>men</rt><rb>都</rb><rt>dōu</rt><rb>搞</rb><rt>gǎo</rt><rb>掉</rb><rt>diào</rt>(

chénshēngqiándezuìhòuzhàopiàn)

1972

nián1yuè8,máodōngzàijiàndàozhōngyāngzhèngzhìsòngláiqǐngqiāndeyǒuguānchénzhuīdàohuìdewénjiànshí,huòlechénshìdexiāo 

ànzhàowénjiànshàngsuǒdìngdeguī,chénshǔdǎngguójiālǐngdǎorén,zhuīdàohuìdeguīshìànjun1duìdeyuánlǎoānpáide,yóuzhōngyāngjun1wěizhī,cānjiārénshùwéi500rén méiyǒuguīdìngmáodōngzhǔzhōnggòngzhōngyāngzhèngzhìwěiyuánchū zhuīdàohuìdediǎnzàiběijīng西jiāodebǎoshānmìnggōng 

máodōngshéntàiníngzhòngkànlewénjiàn,shānledàohòumiànliǎngduànpíngjiàchéngōngguòdewén,bìngshì: qiánmiànzuòlejiélùn,hòuliǎngduànjun1yào gōngguòdepínglùn,zàizhuīdàohuìshàngzuò  ránhòu便biànqiānle 

1

yuè10fànhòu,ànzhàopíngchángdeguàn,máodōngyàoshuìhuìér dànzhètiānquèméiyǒushuì,zuòzàishāshàngběnshū,xīnfānkàn,xiǎnránshìxīnqíngfánzào guòlehuìér,ránwènshū: xiànzàishìshímeshíjiān? shūhuí: xiànzàishìdiǎnbàn  máodōngshàngshuō: diàochē,yàocānjiāchéntóngzhìdezhuīdàohuì  

<rb>毛</rb><rt>máo</rt><rb>主</rb><rt>zhǔ</rt><rb>席</rb><rt>xí</rt><rb>在</rb><rt>zài</rt><rb>陈</rb><rt>chén</rt><rb>毅</rb><rt>yì</rt><rb>追</rb><rt>zhuī</rt><rb>悼</rb><rt>dào</rt><rb>会</rb><rt>huì</rt><rb>上</rb><rt>shàng</rt><rb>说</rb><rt>shuō</rt>:<rb>林</rb><rt>lín</rt><rb>彪</rb><rt>biāo</rt><rb>要</rb><rt>yào</rt><rb>把</rb><rt>bǎ</rt><rb>我</rb><rt>wǒ</rt><rb>们</rb><rt>men</rt><rb>都</rb><rt>dōu</rt><rb>搞</rb><rt>gǎo</rt><rb>掉</rb><rt>diào</rt>(

máodōngchén)

shūtōngzhīdiàochē,yòutōngzhīlezhōngyāngbàngōngtīngzhǔrènyǒuguānzhōngyānglǐngdǎorén 

kuānchǎngdezhìpái轿jiàochēqiāoshēngzàimáodōngwǎnniándezhù  běijīngzhōngnánhǎi yóuyǒngchí ménqiángānggāngtíngxià,máodōngshēnzheshuìjiùyàochūmén gōngzuòrényuánmángchūpíngshíhuìjiànrénshícháng穿chuāndetàohuīzhōngshānzhuāngyàogěihuànshàng,quèjǐnjǐnràngjiànshàngtàozàishuìwàimiàn,jiùyuànzàidānshíjiānhuànle gōngzuòrényuángǎnwéibèide,zhīhǎoyòuzàiwàimiàngěi穿chuānlejiànyínhuī 

máodōngkuàshàngchē,便biànxiàngběijīng西jiāochí 

zhōuēnláidàomáodōngyàochūchénzhuīdàohuìdetōngzhīhòu,dāngduàn,zhǐshìzhōngyāngbàngōngtīng:shàngtōngzhīsuǒyǒuzàijīngzhōngyāngzhèngzhìwěiyuán hòuwěiyuáncānjiāchéndezhuīdàohuì
tōngzhīsòngqìnglíngcānjiāchéndezhuīdàohuìtōngzhīquánguórén quánguózhèngxié guófángwěiyuánhuì,fánshìchūcānjiāchénzhuīdàohuìyàoqiúde,dōucānjiā háizhǐshìzhōngguózhùjiǎnzhài使shǐkāngmáozhào,zhuǎngàozàiběijīngdejiǎnzhàimínjiěfàngzhèn线xiànzhǔnuòluódūn· 西qīnwáng,guǒyuàn,qǐngchūchénzǒngdezhuīdàohuì  

zhōuēnláizhèlièguǒduàndezhǐshì,xùngāolechénzhuīdàohuìdeguī,jiāngyóubānjun1duìyuánlǎodezhuīdàohuì,gāowéidǎngguójiālǐngdǎoréndezhuīdàohuì fàngxiàdiànhuà,zhōuēnláikuàjìnchēfēngchídiànchèbānqiángǎndàolebǎoshān,xiàchējiùdiàobīngqiǎnjiāng,ānpáishǔyíngjiēmáodōngqiánláidexiàngzhǔnbèigōngzuò 

<rb>毛</rb><rt>máo</rt><rb>主</rb><rt>zhǔ</rt><rb>席</rb><rt>xí</rt><rb>在</rb><rt>zài</rt><rb>陈</rb><rt>chén</rt><rb>毅</rb><rt>yì</rt><rb>追</rb><rt>zhuī</rt><rb>悼</rb><rt>dào</rt><rb>会</rb><rt>huì</rt><rb>上</rb><rt>shàng</rt><rb>说</rb><rt>shuō</rt>:<rb>林</rb><rt>lín</rt><rb>彪</rb><rt>biāo</rt><rb>要</rb><rt>yào</rt><rb>把</rb><rt>bǎ</rt><rb>我</rb><rt>wǒ</rt><rb>们</rb><rt>men</rt><rb>都</rb><rt>dōu</rt><rb>搞</rb><rt>gǎo</rt><rb>掉</rb><rt>diào</rt>(

máodōngzàichénzhuīdàohuìshàng)

máodōngláidàobǎoshānhòu,shǒuxiānxiūshìtīng dāngshūzhǎodàochénrénzhāngqiàn,bìngyǐnjìnxiūshìtīngshí,dǎngguójiālǐngdǎorénxiànggǎndào máodōngjiàndàozhāngqiànjìnlái,xiǎngshēnyíngjiē,bèikuàizǒuguòláidezhāngqiànzhǐle xiàmiànshìgēnzhāngqiànzhěngdemáodōngzhāngqiàntánhuàdequánwén wéibǎochíshǐwénxiàndeyuánmào,zhàoxià:

1972

nián1yuè10xià3shí,chéntóngzhìzhuīdàohuìkāishǐqián,máozhǔjiào(zhǐzhāngqiàn)dàoxiūshìjiàn zhōuzǒng dèngjiěshēngtóngzhìzàizuò 

jiàndàomáozhǔhòufēichángdòngshuō:zhǔzěnmeláile?!máozhǔshuō:láidàoniànchéntóngzhìma!chéntóngzhìshìhǎorén,shìhǎotóngzhì 

shuō,chéntóngzhìbìngwēishí,háixiǎngdàozhǔde寿shòuchén 12yuè26tiān,yǐnshíjīnghěnkùnnán,dànshìháichīlediǎn寿shòutáo 寿shòumiàn,zhùnínlǎorénjiājiànkāngzhǎng寿shòu 

máozhǔhěnguānxīnwèn,háimenne?jiàomenjìnláima 

háimenjìnláihòu,máozhǔmenshǒu,miǎnmenshuō,yàofèndòu 

máozhǔyòushuōlebiàn:chéntóngzhìshìhǎorén,shìlegōngláode 

shuō:chéntóngzhì26suìdeshíhòujiàndàozhǔ,cóngshí,zàinínlǎorénjiādezhǐyǐnjiāodǎoxià,cáizǒushàngzhèngquèdemìngdào,zhèngshìzhèyàng,cáiyǒulemenzhèjiā 

máozhǔshuō,wéizhōngguómìng shìjièmìngzuòchūlegòngxiàn,zhèjīngzuòlejiélùnlema 

zhèshízhōuzǒngchāhuà:dàozhōngjiǎngle wéirénmín   jiānchízhàndòu   jiānchígōngzuò   

máozhǔdiǎntóushuō: wéirénmín   

máozhǔjiēzheduìháimenshuō,menzhèxiēniánqīngréndǒngshìshì,zǒngyàozàiguò20nián,yàofānjīndòu,cáinénggòudǒngshìshì 

máozhǔwèn,menshuíshìgǎoxuéde?

deérhuí:shìzàigōngzuòde 

máozhǔwèn:shìpàide?

érhuí:shìjiǔ· de(jiǔ· shìqúnzhòngzhīdemíng  zhězhù) 

shuō:shìbǎowángbǐngzhāngde,bǎocuòle 

máozhǔshuō:bǎocuòleyǒushímeguān,zhànguòláijiùshìle 

máozhǔyòuwèn3háideqíngkuàng,jiēzhejiùràngháimenchūle 

máozhǔshuō:chéntóngzhìyǒuguòzhēnglùn,yàojǐnma 

máozhǔyòushuō:gēnxiàngyīngtóng,xiàngyīngzhíhángzhōngyāngde线xiàn,xīnjun19000rénzàiwǎnnánbèigǎokuǎle dāngránluō,hòuláiyòuzhǎndào9wànrén chéntóngzhìshìzhíhángzhōngyāng线xiànde,chéntóngzhìshìnéngtuánjiérénde 

máozhǔshuō,yàoshìlínbiāodeyīnmóugǎochéngle,shìyàomenzhèxiēréndōugǎodiàode 

máodōngzàitóngqiánláicānjiāchénzhuīdàohuìdejiǎnzhàiguójiāyuánshǒu西qīnwángdetánhuàzhōng,tōngbàolelínbiāo1971nián9yuè13zuòjiàfēiyàopǎodàolián,zàiwēndōuěrhànshuāideqíngkuàng máodōngshuō: jīntiānshìwéichéntóngzhìhángzhuīdàohuì chéntóngzhìshìyōngde línbiāoshìfǎnduìde línbiāo,pǎole!defēishuāidàoméngwēndōuěrhàndeshā,shuāile  zhèshìzhōngguólǐngdǎoréngōngkāixiàngwàiguólǐngdǎoréntòulínbiāoshìjiàn 

běnwénxuǎnzhāi shǐdejiànzhèng   wén dezhōngjié xuēqìngchāozhe,jiǔzhōuchūbǎnshèchūbǎn

<rb>毛</rb><rt>máo</rt><rb>主</rb><rt>zhǔ</rt><rb>席</rb><rt>xí</rt><rb>在</rb><rt>zài</rt><rb>陈</rb><rt>chén</rt><rb>毅</rb><rt>yì</rt><rb>追</rb><rt>zhuī</rt><rb>悼</rb><rt>dào</rt><rb>会</rb><rt>huì</rt><rb>上</rb><rt>shàng</rt><rb>说</rb><rt>shuō</rt>:<rb>林</rb><rt>lín</rt><rb>彪</rb><rt>biāo</rt><rb>要</rb><rt>yào</rt><rb>把</rb><rt>bǎ</rt><rb>我</rb><rt>wǒ</rt><rb>们</rb><rt>men</rt><rb>都</rb><rt>dōu</rt><rb>搞</rb><rt>gǎo</rt><rb>掉</rb><rt>diào</rt>

nèiróngjiǎnjiè:

běnshūzuòzhěxuēqìngchāogēnliàngxiānwéirénzhīdeshǐliàodāngshìréndehuí,xiángshí shēngdòngfǎnyìngle wénhuàmìng zhōngxiēzhòngshǐshìjiànmáodōng dèngxiǎopíngděnglǐngdǎoréndezhòngyàohuódòng 

quánshūgòngfènsānfèn: shuǐhángzhōu   zhùzhōngliú   luànfǎnzhèng  zuòzhětōngguòduì wén shíxiēzhòngshìjiàndejièshào,chǎnmíngleshíniánhàojiéduìdǎngguójiādàiláidechénzhòngzāinán,lǎobèichǎnjiēmìngjiātónglínbiāo jiāngqīngfǎnmìngtuánnáodedòuzhēng,广guǎnggànqúnzhòngduì wén cuòlùnshíjiàndezhìfǎn,bìngchǎnshìle wén zǒuxiàngzhōngjiéderánjiéluànfǎnzhèng zǒuchūdòngluànyīnyǐngdeshǐxìngzhuǎnshé 

:jzhpress

<rb>毛</rb><rt>máo</rt><rb>主</rb><rt>zhǔ</rt><rb>席</rb><rt>xí</rt><rb>在</rb><rt>zài</rt><rb>陈</rb><rt>chén</rt><rb>毅</rb><rt>yì</rt><rb>追</rb><rt>zhuī</rt><rb>悼</rb><rt>dào</rt><rb>会</rb><rt>huì</rt><rb>上</rb><rt>shàng</rt><rb>说</rb><rt>shuō</rt>:<rb>林</rb><rt>lín</rt><rb>彪</rb><rt>biāo</rt><rb>要</rb><rt>yào</rt><rb>把</rb><rt>bǎ</rt><rb>我</rb><rt>wǒ</rt><rb>们</rb><rt>men</rt><rb>都</rb><rt>dōu</rt><rb>搞</rb><rt>gǎo</rt><rb>掉</rb><rt>diào</rt>

 • 井勿幕墓:孙中山为何说他是“擎天柱”,而不说是“紫金梁”

  西安清凉山公园位于长安县上塔坡村凤栖塬、长安区与雁塔区的交界处,史籍有载:元《类编长安志》载:少陵塬乃樊川只北原,之司马村起,至此而今,其高三百尺,在杜城之东,韦曲之西,山川茂密,上有寺,浮图即在,称详情>>

  2018-06-13 11:04:26
 • 诸葛亮和郭嘉到底谁的谋略高?

  在郭奉孝死的那一年正好是诸葛亮出山之时,他们并没有正面对抗过。郭嘉作为曹操早期谋士,在历史上被称为“鬼才”。我对郭嘉的军事谋略真的不得不佩服!史书上说他为“才策谋略,世之奇士”,这详情>>

  2018-06-13 09:18:38
 • 揭秘大太监李莲英凭什么得到慈禧的宠爱?

  众所周知,慈禧是一个"剽悍"的女人,这个女人足够狠心,统治大清朝长达47年,被称为"清朝无冕女皇"。这个女人对所有人都狠得下心,包括自己的子孙。但她却独独对一人详情>>

  2018-06-13 09:18:35
 • 三国中两个超强武将

  提到三国武将,大家一定会想到论勇武第一推吕布,也有些人会说赵云,其实我认为赵云只是个贝克汗姆之类的人物,长得挺帅,功夫(任意球)也不错,什么一生未尝败迹,看看赵云的那些对手吧裴元绍详情>>

  2018-06-13 09:18:32
 • 为改革呕心沥血,记录总设计师邓小平的经典瞬间。

  邓小平是第二代中央领导集体的核心,也是解放军,中华人民共和国的主要领导人。n1981年任军委主席,提出建设一支,现代化,正规化的革命军队,同年9月,检阅了北京的部队。邓小平和夫人卓琳在太行山上的合影n详情>>

  2018-06-12 16:52:55
 • 三国官职表(一)

  三国是继东汉而出现的时代称号,由于魏、蜀、吴三个国家鼎立而得名。三国始与220年魏国代汉,终于265年晋代魏。但史家往往以190年董卓挟汉献帝离开洛阳为三国上限,以280年晋灭吴为详情>>

  2018-06-12 16:52:52
 • 真实的雍正并非“情圣”:每天都有奏折都批不完

  问:近来,电视荧屏上“四爷”(雍正)的身影无处不在,引发诸多关注和热议。作为既有争议又有魄力的皇帝,雍正给世人留下了不少谜团。有人说,雍正多疑、暴躁,也有人说他勤政、朴素。请问详情>>

  2018-06-12 16:52:49
 • 许世友犯了什么错,林彪力主枪毙?抓捕时,派出八位功夫高手!

  事情还要从1936年说起。那一年,中央红军在毛主席的领导下,辗转万里,历尽千辛,终于来到了陕西。中央红军(红一方面军)和红四方面军、红二方面军成功会师后,为了方便管理,毛主席将三大详情>>

  2018-06-12 16:31:52
 • 英雄关羽:竟是功劳永远抵不上错误著名将领

  关羽,历史上名声大噪威震华夏的英雄人物,提到他,关羽斩华雄、活捉于禁,斩庞德等等英雄事迹立马浮现在小编的脑海中,可是有句话说的好,功不抵过,知道关羽失荆州吗?刚才小编以上所述的种种功劳终究是抵不过失去详情>>

  2018-06-12 16:31:50

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科