讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

《道士下山》说明书:18个人物、12种武功、3本秘籍

来源:讲历史2018-06-13 15:46:45责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】一路闯关、学武兼泡妞,江湖即是人间烟火由陈凯歌执导,众多男神以及男神经演绎的电影《道士下山》即将上映。电影还没放,就引来无数评论,小页看了下电影人物列表,发现怎…

chuǎngguān xuéjiānpàoniū,jiāngshìrénjiānyānhuǒ

<rb class=

 dàoshìxiàshān shuōmíngshū:18rén 12zhǒnggōng 3běn">

yóuchénkǎizhídǎo,zhòngduōnánshénnánshénjīngyǎndediànyǐng dàoshìxiàshān jiāngshàngyìng diànyǐngháiméifàng,jiùyǐnláishùpínglùn,xiǎokànlexiàdiànyǐngrénlièbiǎo,xiànzěnmexiáxiǎoshuōjiāhàofēngsuǒxiěxiǎoshuōzhōngderénduìshàngne?shìxìng,jiāngxiǎoshuōzhōngderén gōngzuòleshū zhù,zhīyǒuréngōng,méiyǒuqíng,méiyǒutòu,fángdāngjiǎndāndegōngluèkànkàn,zàiguānyǐngqiánchǔbèixiēchǔzhīshí huàshuō,guǒ dàoshìxiàshān zhìzuòchéngkuǎnyóu,chuǎngguān xuéjiānpàoniū,huòhuìchéngwéiyòuxiāoyáo 

<rb class=

 dàoshìxiàshān shuōmíngshū:18rén 12zhǒnggōng 3běn">

rén

 

<rb class=

 dàoshìxiàshān shuōmíngshū:18rén 12zhǒnggōng 3běn">

ānxià:xiǎodàoshìxiàshānzhīhòu,chángrénjiānyānhuǒ,shēngqíngliù,jiāngpíngjìng,luànrénshìguī,zàiyuánzhōngxuéhuìletàiquán bìngjīnglelièfěisuǒderénshìjiàn 

<rb class=

 dàoshìxiàshān shuōmíngshū:18rén 12zhǒnggōng 3běn">

diànzhǔ:xiàshānháidedàoshì,zàihángzhōukāilejiā nán diàn,zhuānzhìbāoshuāngyǎn shíxìngdeyàodǎozhìzǎowáng 

<rb class=

 dàoshìxiàshān shuōmíngshū:18rén 12zhǒnggōng 3běn">

diànzhǔrén:niánqīngměimàoqiàojiāoniáng,diànzhǔhòusānyuè便biàngǎijià ānxià怀huáizǎoréntōngjiān,bìngxiàhàidiànzhǔ,yīnjiāngzhì 

<rb class=

 dàoshìxiàshān shuōmíngshū:18rén 12zhǒnggōng 3běn">

cuīdàoróng:hángzhōumíng,cénggěidiànzhǔkànbìng diànzhǔhòu,diànzhǔréngǎijià diànzhǔrénbèiānzhīhài西xīn 

<rb class=

 dàoshìxiàshān shuōmíngshū:18rén 12zhǒnggōng 3běn">

sōngzhǎnglǎo:hángzhōulíngyǐnzhǔchí,jiěhuòzhīrén 

 huānyínghuān,duìdāojiànbīnggǎnxìngdepéngyǒujiāshīhào:longquanlsf

<rb class=

 dàoshìxiàshān shuōmíngshū:18rén 12zhǒnggōng 3běn">

zhōu西:péngshìtàiquánkāishānshǐpéngxiàowéndewàixìng yīnzhēnchuán,zāodàotóngménzhuīshādetàiquángāoshǒu,zhǎngyǐnde,lìngduòluòwéicǎihuādào,huànshànghuāliǔbìng,zuìzhōngzàishǒuzhōnghuòlínzhōngqiándeānníng 

<rb class=

 dàoshìxiàshān shuōmíngshū:18rén 12zhǒnggōng 3běn">

péngqián:péngshìtàiquánzhǎngmén,wéipéngjiādedōng西liúzàipéngjiā,céngzhuīshāzhàoxīnchuānshīxiōngzhōu西,zhōuzhìyǒuchénjiāngjun1tóngguījìn 

<rb class=

 dàoshìxiàshān shuōmíngshū:18rén 12zhǒnggōng 3běn">

zhàoxīnchuān:péngqián,yóuzhànshèngleshībèipéngjiāzhuīshā jiāngtàiquányàochuángěiānxià 

<rb class=

 dàoshìxiàshān shuōmíngshū:18rén 12zhǒnggōng 3běn">

chálǎobǎn:xiǎngyǒu shànghǎibànxiàng dejīngshēng,zāoduózhīhèn,liǎngtiáolánggǒutóngguānleniánérjīngshénshīcháng,yīnshēn怀huáizhànchǎngzhǎngqiāngjué,bèifàngchūyíngzhànběnzhǎngdāozhěbàntiánxìngdào,huòshènghòujīng tiāohuáchē deshǒu,tiāolechóurénde轿jiàochē,xuěhèn 

péng:tàiménbǎiniándetiāncái,dànyīnshìwàisuǒshēng,néngchéngzhǎngmén,zāoxiōngxiàngcánhòu,yuǎnzǒuhǎiwàilìngmén 

liǔbáiyuán:dāngshānjiànxiānchuánrén,yīn怀huáishīduìcáng,fènérchūzǒu,zǒushàngxuéxiédào,dànmíngdexiéshù,quèbàileláizhōngguókǎochájiànxiāndeběnrěnzhě 

míngliǔshēng(liǔshēngdōngjǐng):shànghǎiyǒumíngdesànwénzuòjiā,shíshìběnjiāndié,láixuéshìjiāliǔshēng zhōngfāngshībàihòu,dàohángzhōulíngyǐngāosēngzhǐdiǎn,zàilínzhōngqiándàolechánxuéxuéderóngdiǎn,jiějuéleduìběnxuédekùnhuò 

ànliǔshēng:xuéchīrén,wéiqiúdāng liàn zhīshù,yòngshēngmìnghuànxiūliànméndào zuìzhōngmìngsànghuángquáncénghuòxiūliànzhīào 

bàntiánxìngdào:běnlǎopáijiāndié,guànyòngduǎndāo,dejiābèichēngwéidāobàntián zàichálǎobǎndezhōngmìngsàngzhǎngqiāngzhīxià 

shěn西:zàiguómíndǎngzhōngtǒnggòuzhōngde gōngzuòshìwánchéngshàngfēngzhìdezhǒngrèn,hòuyīnzhōngtǒnggāoguānzhàorénderénérbèiqiāngjué 

duànyuǎnchén:huànyǒuwàngxiǎngkuángdeshānzhōngxiūhángzhě,shēn怀huáixíngquán,wéiluànshìzhōngdetiān,shālelìngxiǎngzhōngdetiānjìngzhēngzhěhòu,shénzhìhuòleqīngxǐng,jīngjiàoyuánláishì怀huáiyǒushū使shǐmìngdezhōngtǒng 

chī:wǎnqīngzuìhòuguānpàiliúměitóngshēng,xiǎoshòu西shìjiāo,quèxiǎngshéntōngzhěngjiùshìrén,chēngdàoděngzhī,wéizhōngtǒnggāocéngzuòwèn,zuìzhōngshìbài,shòudàozhōngtǒngquánmiànzhuīshā 

hǎn:shuāngtuǐcánzhīshēndàotáojiāndeqīnghǎigāosēng,bèiláihuádecuìdǎngwèijun1kǎochátuánrènwéiyǒuguóshéndexuètǒng,yàoduìjìnhángshēngshìyàn,shìkāishǐleyòuqiántáo 

gōng

 

<rb class=

 dàoshìxiàshān shuōmíngshū:18rén 12zhǒnggōng 3běn">

shí:ānzhīzàishānzhōngxiūdàoshí,céngxuéguòzhǒng饿èdegōng,míngwéi shí   hánkǒuzàizuǐ,děngzhewēnlái,ránhòuxiàngtūnfàntuánbāntūnxià,yǐnliàngtuòfèn,zàihóutóuchū  deshēngxiǎng shǔqiǎncéngdedàojiāxiūwéi 

liàn yuèliàn:yuánshìdòngzhōngdelèi,mendeyǎnjīnghuìwàngxiàngtàiyáng chénzhōngdetàiyángměimiàofēifán,yuánnénglǐngshòutàiyángdelínggǎn dàiyuán,biǎomínggōngdeběnzhìshìshēngjìnhuà jiànxiānliàn,kāishēngshàngdeyuèliàngtǒng,dàodòngdezuìmǐnjiéchéng,zhīhòu便biànyàojìnliàn,xiàngyuánbān,kāishēndetàiyángtǒng dāngjiànfènyuèliàn liànliǎngzhǒng,yuèliànjièzhùyuèliàngdeyǐn,dànměiyuèzhīyǒuyuèyuán,niánguòliànshíèr 

<rb class=

 dàoshìxiàshān shuōmíngshū:18rén 12zhǒnggōng 3běn">

tàiquán:línzhōngliúpài,fènwéizhìgāngzhìróuliǎngzhǒng kāishānshīwéipéngxiàowén péngjiāsāndàikàogōngwéishēng zhōu西 zhàoxīnchuān ānzhījun1wéipàiwàixìng,gōngshēn 

:tàiquándegāo,dòngshǒu,guāngzhènshèzhùrén dāngniánzhōu西zāopéngshìrénzhuīshā,gōngzhènshèpéngjiārén 

<rb class=

 dàoshìxiàshān shuōmíngshū:18rén 12zhǒnggōng 3běn">

tàituīshǒu:tàituīshǒushìliǎngrénxiàngzheshuāngshǒu,jiūchánxuánrào,liànjièrénzhīrén,wénhuàrénduìtuīshǒupíngjiàgāo,rènwéishìzhōnghuáshùzhōngshēnzhédejué shìpéngqiándejué 

xíngquán:wángzhīdewángmǐnzhīshìmíngguān,shànyòngzhǎngqiāng qīngcháochūnián,qiāngshùderénjiào,shìfǎnqīngmíngdebáiliánjiāojun1duìdeqiāngshùjiāo qīngjun1jiǎomièbáiliánjiāohòu,zàiliànqiāng,liànqiāngdefāngliànquán,chuàngleménquánshù  xíngquán,jiùyǐnxiàlái quánwàixíngwéiquán,nèihánqiāng,qiāngjiùshìjīn  shuǐ huǒ zhī duànyuǎnchénxiānshīzhēnchuánxué,chuánānzhī 

<rb class=

 dàoshìxiàshān shuōmíngshū:18rén 12zhǒnggōng 3běn">

zhǎngqiāng:zhǎngqiāngshìdàizhànchǎngshàngde lóng ,xuézhǎngqiāngzhīshù,lièfēnghóu,jun1wángfèntiānxià chízhǎngqiāngchuǎngzhèn,néngwàn,yīnwéizhǎngqiāngyòngdeshì,érshìyāo,suǒyǒudechíjiǔ,bìngyuèzhànyuèqiáng chálǎobǎnwéihángzhōuzhǎngqiāngrén,qiāngzhànshèngbàntiánxìngdào,bìngqiāngtiāoduóchóuzhàorénde轿jiàochē 

níng:dāngjiànxiūliàndejìngjiè,níngjiàn chénjiāngjun1desuícóng,mángrénjìng liǔbáiyuánzhǎoshī  chénjiāngjun1desuícóngshìgōng,suícóngcéngdòngshǒu,zhīshìjiāngshànzhǐmiànquáncuōxià,zhīshèngzhútiáojià,bāixiàpiànzhútiáo,chāchábēizhōng,tínglesānmiǎo,zhútiáochōuchū,zhútiáodeshuǐníngjiézheshùqīngdexiǎopào,hángzǒulehòu,xiànpàobìngliè,zhēnzhūbān liǔbáiyuánjīngtàn,liǎngniánjiàn,níngjiàndechéng,huàshuōle 

<rb class=

 dàoshìxiàshān shuōmíngshū:18rén 12zhǒnggōng 3běn">

dāo:dāozhībāndāoshídeyuánzhènghǎoxiàngfǎn,jiàozuòshí,cǎiqiāngdebiànhuàn,zhīyàoshuǎqiāngdeliàngshāoyòngshí,ràngyǒudāolezhechù,便biànnéngjìnshēnkǎnduànqiānggǎn bàntiánxìngdàoshànyòngdāo,běnxiǎngduǎndāozhìzhǎngqiāng,quèbèizhǎngqiāngsuǒtiāo 

liǔshēng:běnchuānshídàiyǒuliǎngbǎiniántàipíng,gòuzhǎnfēichángchéngshú,cāokòngmínzhòngdejiēcéng,jiànzhèzhìdeshìwèijiàn,shìchēngliǔshēngdànshǒu kāishǐzhīshìdemíngjiànshùjiāoguān liǔshēngjiāsuīránzhànzhèngzhìyàozhí,dànzhíshějiànshēnfèn,广guǎngkāiguǎn,liǔshēngliúxuédàibiǎoleběnfēng xuéyuánshùwéixiàng,liǔshēngjiānéngxuédàoliǔshēnggōngderénbèichēngwéiànliǔshēng 

<rb class=

 dàoshìxiàshān shuōmíngshū:18rén 12zhǒnggōng 3běn">

bānruòbānluó:zhīniàn,niànshíshízhēnxiàngzuǒzǒuquān,dāngzǒudàoquānshí,便biànjiàngyāo ānzhīzhòujiàngzhùlejīng dànzhāoshùshìduànyuǎnchénbiānchūláide,shíānzhīshìkàoxīnjiāngjīngzhì 

xuěshānrénmén:yǒudàozhòuliùshǒuyìn,shìsānshíjiǔshízàixuěshānxiūliàndenèiróng,gěisòngfànderéntōuxué,liànhòuhuòleděngtóngde,hài,zàiqiángdàodiǎnshí,quèyīndeliàng,huòlekāi kāihòudexuěshānrénxiàngchànhuǐ,ránhòuyáoyuǎnxīngqiújiànledejiāowángguó suíqiúshìxuěshānrénliúzàiqiúshàngde使shǐzhě méndeshīshìtōukànér,dàoděngde,suǒxiū chīchēngyǒuděngzhī, shìshìshàngzuìdeyāoguài  zuìzhōngshìbài,shòudàozhōngtǒngquánmiànzhuīshā 

 

<rb class=

 dàoshìxiàshān shuōmíngshū:18rén 12zhǒnggōng 3běn">

 yuánshù :yuáncháochūnián,sānwèizàizhōuyóuderénliúxiàlejiàn huàshàng使shǐjiàndeshìrén,érshìzhīyuánhóu,suǒzhèjiànbèichēngwéi yuánshù  zhāojiǎndānhěn,shànrénjiǎo,yǒurénshuōzhèshìběngōng,shìzhōngguórénduìběnjiànshùdeyánjiū shíshìběngōng zhōngguózhànguóshídàide,便biànkāishǐyuánhóu,yuánhóuhuà,shìsānwèizàibiǎomíngshēnfèn tóngménghuìzǎodeànshāqiǎo,便biànshìdezhèběnshū 

 yuèzhēnxíng :shìshānxíng,仿fǎngkànxiàoguǒdepíngmiàn shímeshìyuè?yuèjiùshìzāng,zāngshìjīn  shuǐ huǒ zhī,fèiwéijīn gānwéi shuǐwéishèn xīnwéihuǒ wéi nèihánqiāngdexíngquán便biànshìyuèzhēnxíng 

 bīngjiāchuánshū :liǔshēngyuánchuánjiànyǒukǒujué  chūjiàndeshí,便biànshìwàngzhèjiàndeshí guǒxīnlíngtíngxiēzàigāngchūdezhāoshàng,néngshíxìngmiànduìréndebiànhuà,便biànhuìbèizhǎnshā chánshìyàoxīnguàài,shíxìngmiànduìshìjiè,liǔshēngdànshǒu便biànshìzàizhèshēngdeyàodiǎnshàngzhǎodàolechándediǎn,jìnérjiāngzhěngchánfàngdāojiànshēngzhōngyànzhèng,jìngránchùchùjiēshì,shuǎng liǔshēngjiāwéixuégēnběn  bīngjiāchuánshū shìliǔshēngjiādechuán,liǎngbǎiniánqián便biàngōngkāichūbǎn liǔshēngdànshǒuyòngwénxiězuòlezhèběnshū,wénjiǎnjié,shòumínzhònghuānyíng,shìwéndiǎnfànzhī shūzhōngxiěmíngjiàndezuìgāojìngjièshì píngchángxīn  píngchángxīnshìtángdàichánzōngshīdàodechánxuéhuì,liǔshēngdōngjǐnglínqiánxiǎngtànjiūde便biànshìzhè 

 • 宋人始终收不回的幽云十六州是怎样丢掉的?

  晋安寨之战战争概述:后唐末年朝政混乱,河东节度使石敬瑭坐拥河东地区,实力日益强盛,后唐政府企图调离石敬瑭,石敬瑭反叛,并以割让幽云十六州、向契丹人称“儿臣”为代价,获取契丹人出兵相详情>>

  2018-06-13 11:04:32
 • 王玄策创造了以一人灭一国的传奇,却仕途受阻,终身不得升迁

  王玄策,河南洛阳人,唐朝官员、外交家。唐初贞观十七年至龙朔元年间三次出使印度的使节。曾任融州黄水县令,后升任朝散大夫。据史料记载,公元641年,因北印度的玛卡达送使节来唐,为了礼尚详情>>

  2018-06-13 11:04:29
 • 井勿幕墓:孙中山为何说他是“擎天柱”,而不说是“紫金梁”

  西安清凉山公园位于长安县上塔坡村凤栖塬、长安区与雁塔区的交界处,史籍有载:元《类编长安志》载:少陵塬乃樊川只北原,之司马村起,至此而今,其高三百尺,在杜城之东,韦曲之西,山川茂密,上有寺,浮图即在,称详情>>

  2018-06-13 11:04:26
 • 诸葛亮和郭嘉到底谁的谋略高?

  在郭奉孝死的那一年正好是诸葛亮出山之时,他们并没有正面对抗过。郭嘉作为曹操早期谋士,在历史上被称为“鬼才”。我对郭嘉的军事谋略真的不得不佩服!史书上说他为“才策谋略,世之奇士”,这详情>>

  2018-06-13 09:18:38
 • 揭秘大太监李莲英凭什么得到慈禧的宠爱?

  众所周知,慈禧是一个"剽悍"的女人,这个女人足够狠心,统治大清朝长达47年,被称为"清朝无冕女皇"。这个女人对所有人都狠得下心,包括自己的子孙。但她却独独对一人详情>>

  2018-06-13 09:18:35
 • 三国中两个超强武将

  提到三国武将,大家一定会想到论勇武第一推吕布,也有些人会说赵云,其实我认为赵云只是个贝克汗姆之类的人物,长得挺帅,功夫(任意球)也不错,什么一生未尝败迹,看看赵云的那些对手吧裴元绍详情>>

  2018-06-13 09:18:32
 • 为改革呕心沥血,记录总设计师邓小平的经典瞬间。

  邓小平是第二代中央领导集体的核心,也是解放军,中华人民共和国的主要领导人。n1981年任军委主席,提出建设一支,现代化,正规化的革命军队,同年9月,检阅了北京的部队。邓小平和夫人卓琳在太行山上的合影n详情>>

  2018-06-12 16:52:55
 • 三国官职表(一)

  三国是继东汉而出现的时代称号,由于魏、蜀、吴三个国家鼎立而得名。三国始与220年魏国代汉,终于265年晋代魏。但史家往往以190年董卓挟汉献帝离开洛阳为三国上限,以280年晋灭吴为详情>>

  2018-06-12 16:52:52
 • 真实的雍正并非“情圣”:每天都有奏折都批不完

  问:近来,电视荧屏上“四爷”(雍正)的身影无处不在,引发诸多关注和热议。作为既有争议又有魄力的皇帝,雍正给世人留下了不少谜团。有人说,雍正多疑、暴躁,也有人说他勤政、朴素。请问详情>>

  2018-06-12 16:52:49

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科