讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

诸葛亮冷冻魏延、错杀马谡,但仍然值得尊重!

来源:讲历史2018-07-03 15:59:35责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】本文是大鹏说《通鉴》之48。蜀汉后主建兴六年,公元228年春正月,诸葛亮在平定南方、安定内部后,开始北伐曹魏。战前军事会议上,魏延提出由其率五千精锐从子午路小路…

běnwénshìpéngshuō tōngjiàn zhī48 

shǔhànhòuzhǔjiànxìngliùnián,gōngyuán228niánchūnzhèngyuè,zhūliàngzàipíngdìngnánfāng āndìngnèihòu,kāishǐběicáowèi 

<rb>诸</rb><rt>zhū</rt><rb>葛</rb><rt>gě</rt><rb>亮</rb><rt>liàng</rt><rb>冷</rb><rt>lěng</rt><rb>冻</rb><rt>dòng</rt><rb>魏</rb><rt>wèi</rt><rb>延</rb><rt>yán</rt><rb class=

 cuòshā,dànréngránzhízūnzhòng!">

zhànqiánjun1shìhuìshàng,wèiyánchūyóuqiānjīngruìcóngxiǎoběijìn,shùnshítiānzuǒyòu便biàngōngtóngguān xiàzhǎngān,cóngérguānzhōng,hàolìngtiānxià 

zàijīntiānshǎn西qínlǐngshānzhōng,shìchuānshǎnjiāotōngyàodào,zhǎngsānbǎisānshígōng,běifāngkǒuwéi kǒu ,nánfāngchūkǒuwéi kǒu ,chēng   沿yánxuánqiào,zhàndàoqiáoliángshù,xíngshènshìxiǎnyào 

shúsānguódeqīndōuzhīdào,shēngwéijǐnshèndezhūliàngzuìzhōngméiyǒucǎiwèiyánde,yóushìguòmàoxiǎn,guǒcáowèizàinèixiānbīng,wèiyánhuí 

juélechūmàoxiǎnzhànshùdezhūliàng,xuǎnlecóngshāndàizhèngmiànchūdewànquánzhànluè,dànzhōngshēng,suīránmǎnmǎnsuànchūshān,dànshǐzhōngméiyǒumàichūhànzhōngbàn!

hěnduōshǐjiādōurènwéi,fàngwèiyándezhànluè,shìzhūliàngběidezhòngshī zhàngyǒushímeshíde,wèiyánzhīránfēngxiǎn,dànmiànduìdeshìcáowèiwánxiàhóumào,érfēi cónghòuláideshǐliàokàn,xiàhóumàogēnběnjiùméiyǒuzàibīng wèiyándezhànluè,zhèngshìhánxìndāngniánànchéncāngdefānbǎn suīránmíngjun1rènchuǎngwánggāoyíngxiángzài穿chuānyuèshí,bèihànjiāngsūnchuántíng dànzhèfǎnzhèngwèiyánhuìshībài,jìngxiàhóumàoyuǎnyuǎnshàngsūnchuántíng hánxìnnénggòuchénggōng,wèiyándìngshībài zhūliàngdejǐnshèn,zhèngshìshùgōngérfǎndezhòngyàoyuányīn shìzhànluèjiā,dànzàizhànchǎngshàngquèbànyǎnlezhànshùjiādejiǎo 

wèiyándeyòng,zhūliàngjiùcóngjiētíngzhèngmiànchū fángshǒujiētíngde,zhèngshìjiāshúzhīde jiētíngzhīzhàndejiéjiāhěnqīngchǔ,gāngyòng,bīngbàijiētíng zhūliàngjìn退tuìshī,bèichèbīng wéiyánmíngjun1,kǒngmíngzhīyǒuhuīdāohánlèizhǎn 

<rb>诸</rb><rt>zhū</rt><rb>葛</rb><rt>gě</rt><rb>亮</rb><rt>liàng</rt><rb>冷</rb><rt>lěng</rt><rb>冻</rb><rt>dòng</rt><rb>魏</rb><rt>wèi</rt><rb>延</rb><rt>yán</rt><rb class=

 cuòshā,dànréngránzhízūnzhòng!">

bīngbàijiǎ,dànzuìzhì shèngbàinǎibīngjiāchángshì,yǒuméiyǒuguòbàizhàngdejiāngjun1,guǒbàizhàngjiùzhǎn,liúbèishēngbàileduōshǎohuí,yàozhǎngduōshǎonǎodàicáigòukǎn língzhīzhànhàojìnleshǔguóběnláijiùruòdeguó,yàolíngchíchù cuòyánghuī 

hǎogāotánlùnkuò,dànbìngfēishìchù zhūliàngyuè shēnmáo,píngdìng西nánzhīshí,xiànshàng gōngxīnwéishàng gōngchéngwéixià de,zhècáiyǒulezhūliàng qínmènghuò deměitán běiqián,zhèngshìkàozhedefǎnjiān,zhūliàngcáichénggōngdejiānlecáoruì jun1chéndeguān,jiāngzhòngdiàoqián线xiàn,bāndiàoleqiánjìnshàngdekuàishítóu shìcānmóuxíngdejiānglǐng,shìzàitǒngshuàiyùnchóuwéi,érfēishàngzhènshā dāojiànhóng dànzhūliàngfàngzhezhàoyún wèiyán děngcóngrénduīgǔnguòshùdelǎojiāngyòng,piānpiānràngdāngxiānfēng shǒujiētíng,shìháodeyòngrénshī 

jiētíngzhībài,zhūliàngshìrènrén huīlèizhǎn,suǒwèiyánjun1debèihòu,yǒuzheānzhàoyúnděngbānlǎojiāngdeyòng,yǒuzhezhǎorénbèizhànbàihēiguōdekǎo huà,jiùshìzuìyáng érzhèzhīyángpiānpiānshìzhūliànggěigǎnshàngqián线xiàn,yòuqīnshǒuzǎidiàode 

chén寿shòuzài sānguózhì zhōngrènwéizhūliàngzhǎngchùzàizhìmínzhèng,érfēiyòngbīngzhàng, zhìróngwéizhǎng,móuwéiduǎn,mínzhīgàn,yōujiāngluè 
zhūliàngdecáihuáguǎnzhòng xiāo, liàngzhīnéngzhèng,guǎn xiāozhī dànguǎnzhòngyǒuwángchéng,xiāoyǒuhánxìn,érzhūliàngshǒuxiàméiyǒunéngchūshǒudejiāng,suǒzhuàngzhìwèichóu,yīngxióngèwàn, shízhīmíngjiāngchéng hánxìn,使shǐgōnglíngchí  

píngxīnérlùn,zhūliàngběicáowèizhīshí,shǔhànshàngjiāngzhīzhōng,guān zhāngfēi huángzhōng chāojun1jiāngxīngyǔnluò
zhàoyúnliánlǎo,qiějiǔguòshì dànbìngfēirényòng,dāngzhīshí,shǔhànwéidejiāngwèiyán便biànshìzhūliàngdechéng hánxìn,便biànshìzhūliàngdezhāngliáng,diàodāng,běibìngfēiméiyǒuhuìshèng zhūliàngwèiyányòng,yòuzhǎnshā,děnghuǐzhǎngchéng běizhībài,shìrán 

zhèjiùshìzhūliàng,bìngfēimiàoāntiānxià,tóngshíyòuyǒuzhedàoxiádezhūkǒngmíng zàibèishénhuàbàidetóngshí,yòubèirénxiàshéntán 

dànshì,zǒuxiàshéntándezhūliàng,réngránzhízūnjìng 

zhèshìrénzhī,zàochūsānfèntiānxiàderén lóngzhōngduìshìchū, xiānjīngzhōuwéijiā,zàichuānjiàn dezhànluèshìguīhuá zàiliúbèicānghuángníngchùdewēishí,shìjièsūnzhībàicáocāo,duójīngzhōubàn zàiliúbèidùnbīng西chuānjiānchéngzhīxià,jìnjìn 退tuì退tuìzhīshí,shìqiānshǔdiàndìngshǔhàn zàiliúbèichuàngwèibànérzhōngdàobēngdewēizhīqiū,yòushì西zhūróng nányuè,nèixiūzhèng,wǎnjiùwēiwáng 

zhèshìrénshēngdiǎnméiyǒu juéwàng derén cóngláizhīdàoshímeshìdìngshù,shímejiàoshí zhīzhīdàozhīwéiérwéizhī,chéngbàinán,dàoshíjiān shǔhànguóxiǎomínruò,piānāndōngnándesūn,dōuqiáng sūnquánzhīgǎnzàibiānjièxiǎoshuǎxiǎonào,shènzhìyòngzhǐshìshǒuxiàzhàjiàngdefāngshìzhàndiǎncáowèidexiǎo便biàn érzhūliàngquèzuìruòzhīshǔhàn,sānfèntiānxiàyǒuèrdezuìqiángzhīcáowèidāngmiànyìngpèngyìng,qiěshǐzhōngzhànluèzhǔdòngyōushì sānguózhīzhōng,shǔhànxiānwáng,ránzhūliàngzhǎngyòngbīngxiàngguān dànméiyǒudezhǔdòngjìngōng,pínruòdeshǔhànhěnkuàijiùhuìzàicáowèidepíngjìngzhēngzhōngbàixiàzhènlái guǒshǒushì,shǔhànwángguó,nénghuìgèngzǎo 

zhèjiùshìzhūliàng,bàodìng hànzéiliǎng,wángpiānān chūxīndezhūliàng zhōngshēng,gōngjìncuì,yánfàng suījiǔyóuwèihuǐ,línwànnángǎizhōng 

xīngdòuluózhàngyuán,qiūfēngbǎojiànchénlèi 

<rb>诸</rb><rt>zhū</rt><rb>葛</rb><rt>gě</rt><rb>亮</rb><rt>liàng</rt><rb>冷</rb><rt>lěng</rt><rb>冻</rb><rt>dòng</rt><rb>魏</rb><rt>wèi</rt><rb>延</rb><rt>yán</rt><rb class=

 cuòshā,dànréngránzhízūnzhòng!">

yòngshēngmìngjiānchíchūxīnderén,yǒngyuǎnzhízūnjìng 

rénshēngshàngdemen,yǒudewáng,yǒuniánshǎoshídemèngxiǎng,yǒuchūshídechūxīn xiàngzhūliàngyàngshēngwàngchūxīnhěnnán,dànmenzhìshǎozuòdàoshíshíqínshì,使shǐchénāi 

qīnàidepéngyǒu,nínhuānběnwén,qǐngguānzhùpéng péngshuōshū(zhànghàodapengshuoshu) 

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科