讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

朱棣比朱允炆多哪些优点?朱元璋欣赏朱棣什么

来源:讲历史2018-04-12 10:41:43责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】对于第四子朱棣,朱元璋确实非常欣赏,尤其欣赏他的“武”,这是朱允炆不具备的特殊优势。朱棣是闻着战争的硝烟味长大的,1360年4月17日出生于南京,正是陈友谅大举…

duìzhū,zhūyuánzhāngquèshífēichángxīnshǎng,yóuxīnshǎngde  ,zhèshìzhūyǔnwénbèideshūyōushì 

zhūshìwénzhezhànzhēngdexiāoyānwèizhǎngde,1360nián4yuè17chūshēngnánjīng,zhèngshìchényǒuliàngjìngōngnánjīngdenián 11suìfēngyànwáng,17suìyíngdezhǎng,20suìjiùfānběipíng zhūdecáinéngzàizhūyuánzhāngzhīxià,wāngōngshèdiāozàihuàxià,yóuhuānzhàng,zhìmóuguòrén,zhīdàozěnmeshèngzhàng zuòwéihǎnjiàndeyǒngshìzhìhuìrén,zhūwèidài zhànshén  xiànzài33suì,zhèngdāngqīngchūnniánshǎo 

lùncáinéngxiōngjīn,zhūdōushèngguòzhūyǔnwén ,jiāzàigōngkànsài zhūyuánzhāngchūshànglián: fēngchuīwěiqiāntiáo线xiàn  zhūyǔnwénméiyǒuzhàngjīngyàn,suǒjiànguòpíngfánsuǒshì,biējìnxiǎngchū yángmáopiànzhān ,ruǎnmiánmiánde,méishímewèidào érzhūjiànguòshìmiàn,qiǎoduì zhàolónglínwàndiǎnjīn ,hóng,zhūyuánzhāngtīnglefēichánggāoxìng 

yànwángzhūjiùfānběipíng,wéizhòngfānwángzhīshǒu,níngwáng jìnwáng wáng qínwángděng沿yánzhǎngchéng线xiànfēngguó,wéitiānshǒubiān,běifāngméngréndeqīnfàn,hàochēngsāiwáng zhūyuánzhāngyǔnmenyōngyǒu3000réndewèi,zuìduōdedào1.9wànrén yànwáng jìnwáng qínwángshìzuìqiáng,duōfèngzhàogōngméng,使shǐyǒu lánzhèyàngdejiāngyàotīngsāiwángzhǐhuī yóushìyànwángzhū,yǒukòngzhìběiméndezhòngrèn,nénggòuzhíjiēzhǐhuīdejun1duìduō30wànrén,jun1zhōngxiǎoshìcáijué,zhīyǒutiāndeshìcáixiàngzhūyuánzhānghuìbào 

1390

nián,chǎngzhàndòu使shǐniánjǐn30suìdezhūwēimíngyuǎnyáng niányuándàngāngguò,zhūyuánzhāngmìnglìngyànwángjìnwángfènbīng,kuǎyuándàichéngxiàngyǎozhù píngzhāngnǎiérhuā 

<rb>朱</rb><rt>zhū</rt><rb>棣</rb><rt>dì</rt><rb>比</rb><rt>bǐ</rt><rb>朱</rb><rt>zhū</rt><rb>允</rb><rt>yǔn</rt><rb>炆</rb><rt>wén</rt><rb>多</rb><rt>duō</rt><rb>哪</rb><rt>nǎ</rt><rb>些</rb><rt>xiē</rt><rb>优</rb><rt>yōu</rt><rb>点</rb><rt>diǎn</rt>?<rb>朱</rb><rt>zhū</rt><rb>元</rb><rt>yuán</rt><rb>璋</rb><rt>zhāng</rt><rb>欣</rb><rt>xīn</rt><rb>赏</rb><rt>shǎng</rt><rb>朱</rb><rt>zhū</rt><rb>棣</rb><rt>dì</rt><rb>什</rb><rt>shí</rt><rb>么</rb><rt>me</rt>

zhūshǒuxiānpàichūshàobīngchūzhēnchá,qīngnǎiérhuādequèqiēwèizhì 3yuè,tiānxiàxuě,qiānhuāngyuánshàngyínzhuāngguǒ,chēzhònghángjìnshífènkùnnán,shìbīngmendòngzhíduōsuō jiānglǐngmenqǐngqiúyànwángānyíngzhāzhài,děngfēngxuěguòhòuzàixiǎngbàn 

zhūshuō: zhànjiùbǎizàimenyǎnqián,menzěnmekànjiànne?zhèzhèngshìchūzhìshèngdehǎoshí! mìnglìngjun1dǐngfēngmàoxuě,kuàiérjìn jun1chūxiànzàinǎiérhuāmiànqiánshí,jìngránháizàizhàngpéngkǎohuǒ 

zhūwéiérjiān,pàinǎiérhuādehǎopéngyǒu jiàngjiāngguāntóngquànjiàng nǎiérhuāzhīdàoshìdànpèngshítóu,zhīhǎoqǐngjiàng zhūbǎijiǔshèyàn,jiǔshífènshuǎng,lìngnǎiérhuāgǎndòngyǎnlèihuáhuáde,zhǔdòngyàoqiúquànjiàngyǎozhù 

zhūguīchūzhēng,bīngxuèrènjiùhuòquánshèng,ràngzhūyuánzhāngfēichánggāoxìng,shǎngbǎochāo100wàndìng,kuāzànzhū:sǎoqīngshādeméngrén,jiùquánkàole!

érlìngjìnwáng,shēngxìngqiènuò,shàngdāngniánchénghànzhēngzhànde,jiùliǎngtuǐ,zǒuzǒutíngtíng,gǎnshēnméng,liándōudào 

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科