讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

富有传奇色彩的苏麻喇姑为何爱喝洗澡水?

来源:讲历史2018-03-09 09:22:42责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】一个成功的男人,身后往往都有一个或者几个女人。康熙皇帝的成功,同样也离不开在背后支持他的女人。在康熙背后,除了祖母孝庄文皇后之外,还有一个女人不能不提,那就是民…

chénggōngdenánrén,shēnhòuwǎngwǎngdōuyǒuhuòzhěrén kānghuángdechénggōng,tóngyàngkāizàibèihòuzhīchíderén zàikāngbèihòu,chúlexiàozhuāngwénhuánghòuzhīwài,háiyǒurénnéng,jiùshìmínjiānchuánshuōshèn广guǎng,yǒuchuáncǎide dànyǒuliǎnglìngrénguàideguài:shìzǎo,èrshìchīyào zhèshìzěnmehuíshìne?

<rb>富</rb><rt>fù</rt><rb>有</rb><rt>yǒu</rt><rb>传</rb><rt>chuán</rt><rb>奇</rb><rt>qí</rt><rb>色</rb><rt>sè</rt><rb>彩</rb><rt>cǎi</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>苏</rb><rt>sū</rt><rb>麻</rb><rt>má</rt><rb>喇</rb><rt>lǎ</rt><rb>姑</rb><rt>gū</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>何</rb><rt>hé</rt><rb>爱</rb><rt>ài</rt><rb>喝</rb><rt>hē</rt><rb>洗</rb><rt>xǐ</rt><rb>澡</rb><rt>zǎo</rt><rb>水</rb><rt>shuǐ</rt>?

piànláiyuánwǎngluò

zàiqīnggōngzhōngdezhèngshìshēnfènzhīshìmíngshì,shìxiàozhuānghuánghòudetiēshēnhuán,qīnghuángméiyǒuxuèyuánguān,gèngshìqīngcháohuángdepínfēi,shēngjīngleqīngdetiānmìng tiāncōng chóng shùnzhì kāngcháo xiànzàideliàotuīsuàn,yīnggāikānghuáng40suì,hòupínānzàngzàidezhǔrénxiàozhuāngwénhuánghòuzhāo西língdōngdexīnchéngzhuāng 

kānchēngshì,bīngxuěcōngmíng,zàihuángtàiduōěrgǔnzhēngduóhuángwèishí,màoxiǎngěiduōěrgǔnsòngxìn,ràngduōěrgǔnyǒunéngduódehuángwèigǒngshǒusònggěilehuángtài
zàishùnzhìduówèishí,zàimàoxiǎnjiànduōěrgǔn,duōěrgǔnzuìzhōngméiyǒuzuòcuànwèide yànwáng ,zuòlezuǒyòuzhǔdezhōugōngzuòwéikāngdezǎojiāolǎoshī,gèngshì làixùn,shǒujiāoguóshū ,zuìzhōngchéngjiùlekāngdeqiāndeshèngmíng dànshìyǒuliǎnglìngrénguàideguài:shìzǎo,èrshìchīyào 

<rb>富</rb><rt>fù</rt><rb>有</rb><rt>yǒu</rt><rb>传</rb><rt>chuán</rt><rb>奇</rb><rt>qí</rt><rb>色</rb><rt>sè</rt><rb>彩</rb><rt>cǎi</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>苏</rb><rt>sū</rt><rb>麻</rb><rt>má</rt><rb>喇</rb><rt>lǎ</rt><rb>姑</rb><rt>gū</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>何</rb><rt>hé</rt><rb>爱</rb><rt>ài</rt><rb>喝</rb><rt>hē</rt><rb>洗</rb><rt>xǐ</rt><rb>澡</rb><rt>zǎo</rt><rb>水</rb><rt>shuǐ</rt>?

piànláiyuánwǎngluò

zǎo,zhèdiǎnyàocóngshìméngrénshuō zàidài,méngcǎoyuándeshuǐzhīshìgěirényòngláide gěishēngchùyòngláiyǐnde,suǒdàiméngrényòngshuǐshuāwǎn shǒu zǎoděngděng,zhèxiēdōushìduìshuǐdezhǒngyánzhònglàngfèi,shìzhǒngzūnzhònglǎotiāndehángwéi yóuméngcǎoyuánchángquēshuǐ,mínmenshuǐjīn,àishuǐmìng,shuǐyuányīnbèishìwéizuìzhòngyàodeyuánzhī menrènwéilàngfèishuǐshìhuìzāodàotiānchéngde,suǒmenzhěngniánzǎo,chúyíngjiēxīnniánquánshēnhuìdezāngshuǐ,yàoqīnxiàshìchànhuǐ 

mensuǒkàndàoshǐzǎizǎo,zǎozhīhòuháiyàozāngshuǐdiàojiùshìyīnwéitóngniánshízàiméngcǎoyuánshēnghuóshíyǎngchéngdeshēnghuóguàn 

<rb>富</rb><rt>fù</rt><rb>有</rb><rt>yǒu</rt><rb>传</rb><rt>chuán</rt><rb>奇</rb><rt>qí</rt><rb>色</rb><rt>sè</rt><rb>彩</rb><rt>cǎi</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>苏</rb><rt>sū</rt><rb>麻</rb><rt>má</rt><rb>喇</rb><rt>lǎ</rt><rb>姑</rb><rt>gū</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>何</rb><rt>hé</rt><rb>爱</rb><rt>ài</rt><rb>喝</rb><rt>hē</rt><rb>洗</rb><rt>xǐ</rt><rb>澡</rb><rt>zǎo</rt><rb>水</rb><rt>shuǐ</rt>?

piànláiyuánwǎngluò

měizǎo,dōushìqīngshuǐjiǎndānbiàn,shuǐwánlehòuháiyàoshāoxiāngbài,háiyàogěilǎotàihuìbào:duìle,jīntiānjìnlediǎnshuǐ 

yǒurénhuìwèn,jīngdàolezhōngyuán,zàiquēshuǐ,wéishímeháiyàoniánzhīzǎone?zhèshíhěnjiǎndān,zhèshìzhǒngxìnyǎng réndehuánjìnghuìbiàn,dànzhēnzhèngyǒuxìnyǎngderén,dexìnyǎngshìyǒngyuǎnhuìbiànde 

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科