讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

大将戚继光:一个爱国将领是怎样炼成的呢?

来源:讲历史2018-06-13 15:46:51责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】提起戚继光很多人都曾经听说过他抗击倭寇的英勇事迹,他本来是山东地区的蓬莱人,也有人说他是安徽的人,出生的时候是在济宁地区。在明朝时期倭寇不断袭击的时候,他成功的…

guānghěnduōréndōucéngjīngtīngshuōguòkàngkòudeyīngyǒngshì,běnláishìshāndōngdepéngláirén,yǒurénshuōshìānhuīderén,chūshēngdeshíhòushìzàiníng zàimíngcháoshíkòuduàndeshíhòu,chénggōngdedàilǐngjiāngshìmenjìnhángguòduōdekàngzhànzhēng,shìdāngshífēichángwěidejun1shìjiā guānzhèréndexìnzàiguāngjiǎnjièzhōngyǒuzhexiángdejièshào,meguāngjiǎnjièzhōngshìjièshàozhèréndene?

<rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>将</rb><rt>jiāng</rt><rb>戚</rb><rt>qī</rt><rb>继</rb><rt>jì</rt><rb>光</rb><rt>guāng</rt>:<rb>一</rb><rt>yī</rt><rb>个</rb><rt>gè</rt><rb>爱</rb><rt>ài</rt><rb>国</rb><rt>guó</rt><rb>将</rb><rt>jiāng</rt><rb>领</rb><rt>lǐng</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>怎</rb><rt>zěn</rt><rb>样</rb><rt>yàng</rt><rb>炼</rb><rt>liàn</rt><rb>成</rb><rt>chéng</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>呢</rb><rt>ne</rt>?

piànláiyuánwǎngluò

guāngjiǎnjièzhōngjièshàodàochūshēngdeshíjiānshìzài1582niándeshíhòu,yuánjìngshìde,érdehàozàiqīngniánshíshìnántáng,hòuláidàolewǎnniánshíyòugǎiwéilemèngzhū zuìhòuzài1588niándeshíhòukāilerénshì tóngshíháicéngjīngchuàngzuòchūduōzhòngyàodebīng,bìngqiěgǎizàomíngchúleduōyònghuǒgōngde,chúzhīwàiguāngháicéngjīngchuàngzàochūxiētóngdezhànchuánzhànchē,zhèràngmíngcháojun1duìdeshèbèiyuǎnyuǎnchāoguòleguójiādejun1duì érguāngsuǒchuàngzàodezhǎngchéngháizuòlexiēkōngxīndepàotái,fāng便biànlejìngōngzàichùlièshìdeshíhòuzuòdàohěnhǎodefángshǒu,shuōháishìwèinéngchūzhòngdebīngzhuānjiāgōngchéngshī 

lìngwàiguāngjiǎnjièzhōngháijièshàoledexiēgōng,zàidōngnán沿yánhǎishízǒngshìhuìchūxiànduōjiǎozhàdekòu,zàizhǎngshíduōniánkòudezhàndòuzhōng,chénggōngdeyíngleduōdezhànzhēng,ràng沿yánhǎidebǎixìngmendecáichǎnshòudàolefēichánghǎodebǎo zhīhòuháicéngjīngbǎowèiguòběideānníng,bìngqiěliúxiàle xiàoxīnshū   liànbīngshí děngzhòngyàozuòpǐn  

guāngdeshì

guāngdeshìyǒuhěnduō,zhèjiǎnyàodeshuō guāngshìmíngjiāngdehòudài,demíngjiùshìqīnduìdehòuwàng,wàngnénggòuchéngxiāndezhì,bǎomíngjiāngshān,jiāngjiāyángguāng shòujiāyǐngxiǎng,cóngxiǎojiùxuébīng,qīnháiqīnjiāoshūxiě,dewénjiānxiūwéihòuláijiàngōngxiàlejiānshídechǔ 

<rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>将</rb><rt>jiāng</rt><rb>戚</rb><rt>qī</rt><rb>继</rb><rt>jì</rt><rb>光</rb><rt>guāng</rt>:<rb>一</rb><rt>yī</rt><rb>个</rb><rt>gè</rt><rb>爱</rb><rt>ài</rt><rb>国</rb><rt>guó</rt><rb>将</rb><rt>jiāng</rt><rb>领</rb><rt>lǐng</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>怎</rb><rt>zěn</rt><rb>样</rb><rt>yàng</rt><rb>炼</rb><rt>liàn</rt><rb>成</rb><rt>chéng</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>呢</rb><rt>ne</rt>?

piànláiyuánwǎngluò

chéngqīndezhíwèi,dāngledēngzhōuwèizhǐhuīqiānshì,dēngzhōujiùzàijīntiāndeshāndōng èrshíèrsuìdeshíhòukǎozhōng,dàojīngchénghuìshì,dàojīngchéngzhènghǎodàoméngbīngláijìngōng,línshíbèiānpáishǒuwèijīngchéngjiǔmén,háixiànghuángshàngshūshǒuchéngdefāngluè,dejun1shìcáinéngchūzhǎnxiàn èrshíliùsuìshìbèirènmìngwéidōuzhǐhuīqiānshì,guǎndefànwéikuò,zhǔyàozhíshìkàngshāndōngdekòu,cónghòu,guāngkòujìnhánglezhǎngshíniándezhàndòu,cóngshāndōngdàozhèjiāngzàidàojiàn,debiànzhōngguó沿yánhǎi kàngkòudeguòchéngzhōng,xùnliànlezhuānméndejun1duìduìkàngkòu,rénchēngjiājun1,háichuàngleyuānyāngzhènduìkòu,shíniándeshíjiānjiāng沿yánhǎidekòudàngpínggànjìng,bèichēngwéikàngyīngxióng 

kàngjiéshù,guāngdeshìháiméijiéshù,bèipàizhùshǒumíngcháodeběibiān,dàozhōuhòu,xiānzuòhǎofánggōngshì,jiāhòuchéngqiáng,ránhòuzàixùnliànjun1duì,yánjun1 zēngqiángjun1duìshí,chuàngchēzhèn,bǎowèilemíngcháoběibiāndeānquánwěndìng 

cóngkàngkòudàozhènshǒuzhōu,guānggōngzuòdōuhěnchū gōngyuán1583nián,shòudǎngpàizhīzhēngbèidiàowǎngguāndōng,liǎngniánhòubèimiǎnguānzhí,gōngyuán1588niányīnbìngshì  

    duìguāngdepíngjià

guāngshìmíngcháogōngméidejiāngjun1,wéizhōngguósuǒzuòdegòngxiànzhíyándàojīntiān menzhèyīngxióng,duìguāngdepíngjiàshǒuxiānshìzànsòngdejun1shìxiǎng,suǒjiànzàodebīngshǒurènrénchāochāoyǒu 

<rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>将</rb><rt>jiāng</rt><rb>戚</rb><rt>qī</rt><rb>继</rb><rt>jì</rt><rb>光</rb><rt>guāng</rt>:<rb>一</rb><rt>yī</rt><rb>个</rb><rt>gè</rt><rb>爱</rb><rt>ài</rt><rb>国</rb><rt>guó</rt><rb>将</rb><rt>jiāng</rt><rb>领</rb><rt>lǐng</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>怎</rb><rt>zěn</rt><rb>样</rb><rt>yàng</rt><rb>炼</rb><rt>liàn</rt><rb>成</rb><rt>chéng</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>呢</rb><rt>ne</rt>?

piànláiyuánwǎngluò

dànzhèyàngàiguójiānglǐngdàoshìzěnyàngliànchéngdene?duìguāngdepíngjiàdàoshìláidene?zhègēndejiātíngshìfènkāide,cóngxiǎoshòuqīndeyǐngxiǎngàijun1shì,zhìyàozuòwéiguówéimíndehǎojiāngjun1 chéngniánhòu便biànchéngleqīndezhí,kāishǐlexīngfēngxuèdeshēng réndàoyàoyǒuduōmejiāndìngdenèixīn,cáinéngjiāngmèngxiǎngjiānchíshùshínián guāngzuòdàole,bìngqiědechéngjiùchāoguòdeqīn shēngwéiguó,yǒudǎnshíyǒucáinéng,shuōshìdāngshímíngcháoduōderéncái 

kòushìběndecánbīngbàijiāng,menzàizhōngguójìngnèijiājiéshě,èzuò zhèngshìyǒuleguāngcáinéng使shǐbǎixìngmiǎnkòudeqīnrǎo jiānmièkòu,使shǐguāngzhījiānchéngwéilemínyīngxióng,dànshìzhèyàngdechēnghàoshòuzhīkuì bǎixìngmenàidài,shìmenrénmíndeyīngxióng guǒfàngzàijīntiān,便biànshìguǐdeyīngxióng yīnggāibèigěizhìgāoshàngderóng,dànshìdāngshídeguāngshìfēichángdiàode kòuzhīhòuyòuzhuǎnxiūzhěnglezhǎngchéng,bìngqiěqīnqīnwéi 

zhèyàngtǒnglǐngjiāngjun1gēnshìbīngmentóngchītóngshuì,tóngláozuò,fèndài zhèshìfēichángnánnéngguìdejīngshén,dànshìguāngquèwéicháng,kànchénglǐngxiùrén,zàixiǎngzhīshìguóróngshìdetōngrénér,zhèngshìyīnwéizhèyàngdexiǎngcáichéngjiùlezhèyīngxióngpíngfándeshēng,zhèyàngdeyīngxióngmendāngrányàogěigāodepíngjià 

 • 他曾是项羽最得力的帮手,却被一个拍马屁的敲响了丧钟

  他曾是项羽最得力的帮手,却被一个拍马屁的敲响了丧钟熟悉楚汉争霸的人都知道,在刘邦最早和项羽争天下的时候,本身是没有优势的,就是在对项羽发动总攻的前一段时间,刘邦还刚刚被项羽痛打过一详情>>

  2018-06-13 14:15:56
 • 孙悟空使用法天象地身外化身 金箍棒重量如何?

  其三、使用法天象地、身外化身时,金箍棒重量如何?孙悟空在地煞七十二变之外,还领悟了多项强力神通,比如法天象地和身外化身。孙悟空第一次使用法天象地,就是在得到金箍棒、回到花果山之后。详情>>

  2018-06-13 14:15:53
 • 宋人始终收不回的幽云十六州是怎样丢掉的?

  晋安寨之战战争概述:后唐末年朝政混乱,河东节度使石敬瑭坐拥河东地区,实力日益强盛,后唐政府企图调离石敬瑭,石敬瑭反叛,并以割让幽云十六州、向契丹人称“儿臣”为代价,获取契丹人出兵相详情>>

  2018-06-13 11:04:32
 • 王玄策创造了以一人灭一国的传奇,却仕途受阻,终身不得升迁

  王玄策,河南洛阳人,唐朝官员、外交家。唐初贞观十七年至龙朔元年间三次出使印度的使节。曾任融州黄水县令,后升任朝散大夫。据史料记载,公元641年,因北印度的玛卡达送使节来唐,为了礼尚详情>>

  2018-06-13 11:04:29
 • 井勿幕墓:孙中山为何说他是“擎天柱”,而不说是“紫金梁”

  西安清凉山公园位于长安县上塔坡村凤栖塬、长安区与雁塔区的交界处,史籍有载:元《类编长安志》载:少陵塬乃樊川只北原,之司马村起,至此而今,其高三百尺,在杜城之东,韦曲之西,山川茂密,上有寺,浮图即在,称详情>>

  2018-06-13 11:04:26
 • 诸葛亮和郭嘉到底谁的谋略高?

  在郭奉孝死的那一年正好是诸葛亮出山之时,他们并没有正面对抗过。郭嘉作为曹操早期谋士,在历史上被称为“鬼才”。我对郭嘉的军事谋略真的不得不佩服!史书上说他为“才策谋略,世之奇士”,这详情>>

  2018-06-13 09:18:38
 • 揭秘大太监李莲英凭什么得到慈禧的宠爱?

  众所周知,慈禧是一个"剽悍"的女人,这个女人足够狠心,统治大清朝长达47年,被称为"清朝无冕女皇"。这个女人对所有人都狠得下心,包括自己的子孙。但她却独独对一人详情>>

  2018-06-13 09:18:35
 • 三国中两个超强武将

  提到三国武将,大家一定会想到论勇武第一推吕布,也有些人会说赵云,其实我认为赵云只是个贝克汗姆之类的人物,长得挺帅,功夫(任意球)也不错,什么一生未尝败迹,看看赵云的那些对手吧裴元绍详情>>

  2018-06-13 09:18:32
 • 为改革呕心沥血,记录总设计师邓小平的经典瞬间。

  邓小平是第二代中央领导集体的核心,也是解放军,中华人民共和国的主要领导人。n1981年任军委主席,提出建设一支,现代化,正规化的革命军队,同年9月,检阅了北京的部队。邓小平和夫人卓琳在太行山上的合影n详情>>

  2018-06-12 16:52:55

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科