讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

赵云为什么是罗贯中笔下最完美的蜀汉名将!

来源:讲历史2017-11-07 14:42:36责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】众所周知,《三国演义》的作者罗贯中是尊刘抑曹的。我们品读《演义》,不难发现,刘备所领导的蜀汉集团,寄予着作者的社会理想即理想的君臣关系(明君贤相)、理想的君民关…

zhòngsuǒzhōuzhī, sānguóyǎn dezuòzhěluóguànzhōngshìzūnliúcáode menpǐn yǎn ,nánxiàn,liúbèisuǒlǐngdǎodeshǔhàntuán,zhezuòzhědeshèhuìxiǎngxiǎngdejun1chénguān(míngjun1xiánxiàng) xiǎngdejun1mínguān(mínběnzhǔ) xiǎngdeliángjiāng(zhōngyǒngrénzhì) qiánliǎngxiǎngzhězàizànqiěshù,zhezhòngduìliángjiāngxiǎngjìnhánglùn xiǎngdeliángjiāngshìchōuxiàngde,érshìyóuderénlái dāngāng de zàiluóguànzhōngkànlái,shǐshàngzhōngyǒngrénzhìshēndezhàoyún,zhèngshìxiǎngzhōngdeliángjiāng 

wéishímezuòzhětuīchóngzhàoyúnne,érqiějiāngzhàoyúnmiáohuìchéngqiānbǎiniánláishēnshòurénmenhuāndeliángjiāngxíngxiàng?zhěrènwéi, yǎn suīránshìxiǎoshuō,dànběnshìshǐwéide,zǎoyǒushǐjiāchēng fènshǐshí,sānfèngòu  zàishǔhàndàimíngjiāngmiàn,míngshēngzuìxiǎndeshìguān zhāngfēi chāo huángzhōng zhàoyún wèiyán zhèliùwèimiànyóuběnshēnwéirénxìngquēxiànjìngrányǒusānwèiguān zhāngfēi wèiyánshànzhōng
chāosuīfēiwàiwáng,ránérlínshìquēlěngjìng,qiězhuàngniánbìngshì,rénshēngshīzhīyuánmǎnhuángzhōngsuīránshànzhōng,dànzàishǔhànxiàodeshíjiānkuàhěnduǎn,zhèquèshìzhǒnghànzhèliùwèimiàn,wéiyǒuzhàoyúnshànshǐshànzhōng,qiězhìyǒngshuāngquán,yīnérchéngwéiluóguànzhōngxiàdexiǎngliángjiāng jiēxiàlái,menfángzhúfèn 

  <rb>赵</rb><rt>zhào</rt><rb>云</rb><rt>yún</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>什</rb><rt>shí</rt><rb>么</rb><rt>me</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>罗</rb><rt>luó</rt><rb>贯</rb><rt>guàn</rt><rb>中</rb><rt>zhōng</rt><rb>笔</rb><rt>bǐ</rt><rb>下</rb><rt>xià</rt><rb>最</rb><rt>zuì</rt><rb>完</rb><rt>wán</rt><rb>美</rb><rt>měi</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>蜀</rb><rt>shǔ</rt><rb>汉</rb><rt>hàn</rt><rb>名</rb><rt>míng</rt><rb>将</rb><rt>jiāng</rt>!

    shǒuxiānláikànguān guānshìshǔhànmíngjiāng,zuòzhànxiāoyǒng,duìshǔhànzhōngxīngěnggěng,ránérquēxiànfēichángmíngxiǎn  sānguózhì chēng shàndàiérjiāoshì ,zhèhuàsuīránjiǎnluè,quèyǒushēn zàizhènshǒujīngzhōujiān,céngliǎnglesūnquán shìsūnquánqiǎn使shǐwéixiàngguāndeérqīn, 使shǐ,hūn,quán lìngshìguāncóngjīngzhōubīnggōngfánchéng,sūnquánshuōchūbīngxiàngzhùdànquèchíchíbīng,guānsūnquán,wèi dàishèngguīlái,zàishōushí  guān,yòngmenjīntiāndehuàláishuō,dǒngcóngzhèngzhìdegāochùsūnquándeguān,shǔhàndōngjìngshìliánméng,suīrányǒudòuzhēngdemiàn guānxiētóngliáodeguānjiàowéijǐnzhāng,zuìdiǎnxíngdeshìjiāngjun1fāng shìrén jiēxiánqīng ,fāngháishìliúbèidexiǎojiù,jiànguāndemiàn gèngwēixiǎndeshìguānháijiāngzhèliǎngwèiduìyǒuyuànhèndejiāngliúshǒuzàijīngzhōudehòufāngzhòngzhènjiānglínggōngān,zhèjiùwéidebēijiémáixiàlehuòduān guānzhèngshìzàiběifánchéngdeguòchéngzhōng,sūnquántōuleguāndehòu,bàoguānzhīyuàn zàizhèjiēyǎnshàng,zhènshǒujīngzhōuhòufāngzhòngdefāng shìréncóngshǔhàndechū,quègèngduōjiàobèiguānqīngmàndeēnyuàn,shěshēntóukàodōng 

guānzàicáowèidōngdeliánjiágōngxià,zàishǔdebèipànxià,zuìhòubàizǒumàichéng,zàilínwéidōngbīngsuǒshā zàikànzhāngfēi zhāngfēishìshǔhànèrhàoyǒngjiāng,yǒngzhīmíngwéndāngshì dànzuòfēngbào,shǔ,érqiěháichángbiānchīsuǒshǔjiāngshì  sānguózhì shuō jìngàijun1xiàrén ,zhènghǎoguān shàndàiérjiāoshì xiàngfǎn,liúbèicénggàojiè:chángbiānshì,érqiěháijiāngmenliúzàideshēnbiān,zhèshìhuòzhīdào dànzhāngfēiquèdāngěrbiānfēng zàibīngzhīqián,zhāngfēibèijiāngzhāng fànjiāngànshā,liǎngwèipànjiāngzhedeshǒu,liántóubēndōngsūnquánle yòulùnwèiyán wèiyándemíngwàngsuīránxùnguān zhāngfēi chāoděng,dànquèshìnéngdāngmiàndejiāngcái,wéiliúbèisuǒzhòng,bìngjiāngchéngdōudeménhànzhōngzhòngjiāogěiwèiyánzhènshǒu dāngliúbèi guān zhāngfēi chāo huángzhōngzàishìshí,wèiyánháixiàngduìnèiliǎn,suǒwèi lǎoháizài,hóugǎnchēngwáng ,suízhemenxiàngxièshì,wèiyán便biànlái zhèngyǒudexuézhěshuō,guānzàishìshí,yàochēnglǎo,jiāngmendōurěnràng
guānzhānghuángzàile,wèiyányàochēnglǎo,jiāngmenrěnràng shǐzǎi,wèiyánzhǎngshǐyángdemáodùndàoleshuǐhuǒxiàngróngde,zhūliàngcéngkǒuxīnquànjièmen,dànxiàoguǒshènwēi wèiyán,yángjuànxiá,zhūliàngzàishìshí,liǎngrénháinéngzuìxiànzhì,zhūliàngshìhòu,liǎngrénzhōngzhìhuǒbìng,wèiyánzuìzhōngbèiyángsuǒzhǐpàidedàishā shājiāngshìyàoyóude,yáng便biàngěiwèiyánjiā móufǎn dezuìmíngshàngbàohòuzhǔ,liánwèiyányǒngshì,zuìzhōngnèihòng 

  <rb>赵</rb><rt>zhào</rt><rb>云</rb><rt>yún</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>什</rb><rt>shí</rt><rb>么</rb><rt>me</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>罗</rb><rt>luó</rt><rb>贯</rb><rt>guàn</rt><rb>中</rb><rt>zhōng</rt><rb>笔</rb><rt>bǐ</rt><rb>下</rb><rt>xià</rt><rb>最</rb><rt>zuì</rt><rb>完</rb><rt>wán</rt><rb>美</rb><rt>měi</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>蜀</rb><rt>shǔ</rt><rb>汉</rb><rt>hàn</rt><rb>名</rb><rt>míng</rt><rb>将</rb><rt>jiāng</rt>!

    chāosuīránméiyǒuqiánsānwèizhǒngmíngxiǎndexìngquēxiàn,dànshìquēlěngjìngshìhěnxiǎnjiànde chāoqīnzōngèrbǎiduōkǒuwéicáocāosuǒshā,cáoyǒugòngdàitiānzhīchóu bīngwéizōngchóu,jiāohánsuízhīxiàngyīngbìngjiéchéngméngyǒu,xíngshìyǒu,dàncáocāoluèshījiānzhī,chāo便biànhánsuífǎn,zuòchūqīntòngchóukuàideshì,zuìzhōngzhāozhìcǎnbài,nánzhǎoróngshēnzhī zuìhòutóubēnliúbèi,suànshìzhǎodàolerénshēngdeguī宿xiǔ liúbèiduìchāoshìhěnzhòngde,fēngwéizuǒjiāngjun1,yòuqiānwéibiāojiāngjun1 deshì,chāozàizhāngèrnián便biànbìngshìle,nián寿shòushí,rénshēngyuánmǎn 

xiàngjiàoéryán,lǎojiānghuángzhōngdewéirényǒngshìlìngrénqīnpèide  sānguózhì shuōhuángzhōngduìzhèn,chángchōngfēngxiànzhèn,yǒngquánjun1zhīshǒu gōngérào,qiěwéirénchùshìshīpiān zhīshìlìngrénwǎndeshì,huángzhōngguīshǔhànshíniánsuìgāo,yīnzhàngōngshēngwéihòujiāngjun1deèrnián便biànshìle,shíjiānkuàtàiduǎn,zhènéngshuōshìzhǒnghàn 

zuìhòukànzhàoyún zhàoyúnzhíshìrénchēngdàodejǐnshìchāoqúndegōng,érshìbèiduōjiānglǐngsuǒbèideměi  rén yǒuhǎoderuòméiyǒuhǎodexiūchí,zhīshìjièér,huòshìlìngrénkǒngdeshārén,yīn,xiǎngdeliángjiāngyīngdāngshìzhōngyǒngrénzhìshēnde zhàoyúnshìyóuxiāngtuīdefāngshǒulǐng,tóugōngsūnzànshí,gōngsūnzànwèn,yuánshàogèngjìn,yuánwéishímefǎntóune?zhàoyúnshuō,cúnrénzhèng,jiù gōngsūnzàngòngshìleduànshíjiānhòu,xiàngōngsūnfēiàimínzhīzhǔ,便biànjiāxiōngshìhuíjiābēnsàngwéiyóukāile 

  <rb>赵</rb><rt>zhào</rt><rb>云</rb><rt>yún</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>什</rb><rt>shí</rt><rb>么</rb><rt>me</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>罗</rb><rt>luó</rt><rb>贯</rb><rt>guàn</rt><rb>中</rb><rt>zhōng</rt><rb>笔</rb><rt>bǐ</rt><rb>下</rb><rt>xià</rt><rb>最</rb><rt>zuì</rt><rb>完</rb><rt>wán</rt><rb>美</rb><rt>měi</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>蜀</rb><rt>shǔ</rt><rb>汉</rb><rt>hàn</rt><rb>名</rb><rt>míng</rt><rb>将</rb><rt>jiāng</rt>!

  zhàoyúntōngguòjiào,jiàoliúbèishìshàndàibǎixìngderénzhījun1,yīnliángqínér zhōudìng,liúbèishǔsuànjiāngchéngdōudeliángtiánměizháifèngěiyǒugōngzhīrén,zhàoyúnquànliúbèishuō,bǎixìnggāngjiéshùzhànluànzhī,menyīngdāngzhànyòngmínzhòngdetiánfáng,érshìràngrénmenān,bǎixìngcáihuìyōngmen,liúbèijiàozhàoyúnyánzhīyǒu,便biàncǎiledejiàn zhèyàngkànlái,zhàoyúnshìwéichéngdōubǎixìngzuòlejiànhǎoshì zhàoyúnháizhíshìrénchēngdàodeshìzhìchùshìlěngjìng jǐnshèn hànzhōngzhàn,jiēyīngdàohuídehuángzhōng,dǎngcáobīngbìnghuòquánshèngzhūliàngjiētíngzhànbài,zhàoyúnduànhòu,zuìxiànjiǎnshǎolequánjun1sǔnshī,jiēxiǎnshìchūfēifándezhìlěngjìng sūnrén,nèishìjiāohéng,zhàoyúnzhōuxuánzhōng,chùnèiyǒutiáowěn,bìngfēicháng,wéirénjǐnzhìérqiějǐnshènzhōu quànliúbèiyào,gōngshìcáowèi,guānniànzàizhòngrénzhīshàng,shìzhì liúbèishìhòu,zhàoyúnjiézhùhòuzhǔliúchán,tǐngzhūliàngběi,chéngwéizhèshíwèishǔhàndezhùzhōngliú niánhòu,zhàoyúnránzhǎngshì,rénshēnghuàshàngleyuánmǎndehào 

tōngguòshàngliùwèishǔhànmíngjiāngdejiào,zhàoyúndezhìyǒngrén,jìnwánměi chùruòshìwèidedàiláodòngrénmínshìfēichángpànnéngyǒuchúbàoānliáng kuāngzhèngdeyīngxióngde,yǒngérréndezhàoyúnzhènghǎorénmenxīnzhōngduìliángjiāngxiǎngdeqiú menjiùnánxiǎngxiàng,luóguànzhōngzàizūnzhòngshǐdechǔshàng,duìzhàoyúndexíngxiàngjìnhángleshùdejiāgōng,wèirénpǐnchūzhòng gōngchūshénhuà néngzàiwànjun1zhīzhōngrénzhījìngdekuàngshìliángjiāngyuèránzhǐshàng

miǎnshēngmíng:shàngnèiróngyuánwǎngluò,bǎnquánguīyuánzuòzhěsuǒyǒu,yǒuqīnfànníndeyuánchuàngbǎnquánqǐnggàozhī,menjiāngjìnkuàishānchúxiàngguānnèiróng 

 • 屌丝男刘邦开“空头支票”换娇妻 为何能成功?

  《楚汉传奇》电视剧热播,陈道明扮演的刘邦惟妙惟肖,把一个草莽英雄吊儿郎当、游手好闲的痞子模样刻画得入木三分。在《史记》中,司马迁描绘青年刘邦时说他为人仁厚爱人,乐善好施,意志豁达,胸襟开阔,就是不喜欢详情>>

  2017-11-07 11:03:27
 • 孟浩然为醉酒所害 “醉吟”口不择句得罪皇上

  唐朝兴诗成风,大凡写诗作赋稍有名气的人大都混得不错。年届四十的孟浩然,亦按捺不住,便来到京城谋求一官半职。他找到交往甚笃的王维帮忙。当下王维得知来意便满口答应,并择日约孟到官邸饮酒畅聚。详情>>

  2017-11-07 11:03:19
 • 后主李煜比较昏庸 手下忠臣汪焕冒死劝谏

  古往今来载入史册的忠臣名士数不胜数,即便在五代十国的南唐,后主李煜作为君王比较昏庸,他手下忠君之士也有不少。可惜这些忠烈之士大多淹没在历史当中。详情>>

  2017-11-07 11:03:12
 • 豹子头林冲为何对欺负自己老婆的人一直忍让

  水浒传中有很多打击熟知的梁山好汉,他们大多数武艺高强,同时他们之间的性格十分的鲜明,正是因为这样不同的性格特点,十分水浒传这部撰写英雄人物的人故事让人们百看不厌。作为梁山好汉之一的林冲,他原本是八十万详情>>

  2017-11-07 10:47:17
 • 被骗了!宋江才是把好汉逼上梁山的幕后黑手

  说到梁山,我们常常想到的是“逼上梁山”这个词。逼?被谁逼的?是被官府逼的,是被无良的贪官污吏逼的。《水浒传》一开始,林冲雪夜上梁山,就是一个典型的案例。详情>>

  2017-11-07 10:24:22
 • 诸葛亮有何怪癖?竟要干儿子娶两个丑女为妻

  说起诸葛亮大家都不陌生了,在中国历史上可谓大名赫赫,也是一个十分有才敢的人。史料中记载诸葛亮身高八尺,长得十分英俊,但是诸葛亮却娶了传闻中长相丑陋的黄月英为妻,不仅如此,他还让自己的干儿子相继娶了一对详情>>

  2017-11-07 10:24:20
 • 刘邦三大怪事暗示他不一般 是真事还是忽悠人?

  在中国历史上,有很多白手起价的皇帝,其中就有乞丐皇帝朱元璋、奴隶皇帝石勒,还有小混混的刘邦。刘邦最终大败项羽统一天下,他原本出身比较贫寒,在极具封建迷信的古代,一个平民想要飞天成龙,事先就会出现一些事详情>>

  2017-11-07 10:08:44
 • 六十二岁的道光皇帝为什么差点患上抑郁症?

  在现代的影视剧中很多都是依满清王朝为背景来拍的,所以对于满清王朝很多皇帝大家都是比较熟悉,其中就有皇太极、乾隆、雍正、康熙等,相对这些皇帝道光皇帝的名气就没有这么大。道光皇帝是清朝唯一一个以嫡长子的身详情>>

  2017-11-07 09:43:55
 • 解密:唐朝著名大诗人李白竟当过两次上门女婿?

  关于李白老师的婚姻状况,他的铁哥们魏颢有明晰的记录,第一桩婚姻娶的是在湖北安陆,娶的是大唐帝国前任丞相许圉师的孙女,婚姻状况:幸福。生有一子一女,长女叫平阳,次子叫伯禽。婚姻性质:上门女婿。详情>>

  2017-11-07 09:17:06

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科