讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

刘备为何抛弃孙尚香 而要娶兄弟的嫂子为妻?

来源:讲历史2018-09-13 12:14:16责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】古时候为了稳固统治,很多朝代都在搞政治联姻。但是娶自己嫂子的事,小编知道的还真不多。在三国时期,何方势力崛起,刘备和孙权为了保住自己的位子,于是两人商量了一下,…

shíhòuwéilewěntǒngzhì,hěnduōcháodàidōuzàigǎozhèngzhìliányīn dànshìsǎodeshì,xiǎobiānzhīdàodeháizhēnduō zàisānguóshí,fāngshìjué,liúbèisūnquánwéilebǎozhùdewèi,shìliǎngrénshāngliànglexià,juédìngliányīn 

suǒsūnshàngxiāngjiùjiàgěileliúbèi,shísūnshàngxiāngjiàguòshìzhǒngmóuluè,bāngwěnzhùkòngzhìliúbèi dànshìzhèlǎoliúxiǎomèihūnhòuguòdebìngxìng 

shìhòuláiliúbèiyòudǐngzhebèiréndefēngxiǎnjiādesǎole jiūjìngshìzěnmehuíshìne?zánmenwǎngxiàkàn 

<rb>刘</rb><rt>liú</rt><rb>备</rb><rt>bèi</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>何</rb><rt>hé</rt><rb>抛</rb><rt>pāo</rt><rb>弃</rb><rt>qì</rt><rb>孙</rb><rt>sūn</rt><rb>尚</rb><rt>shàng</rt><rb>香</rb><rt>xiāng</rt><rb>而</rb><rt>ér</rt><rb>要</rb><rt>yào</rt><rb>娶</rb><rt>qǔ</rt><rb>兄</rb><rt>xiōng</rt><rb>弟</rb><rt>dì</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>嫂</rb><rt>sǎo</rt><rb>子</rb><rt>zǐ</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>妻</rb><rt>qī</rt>?

shí,liúbèiduìsūnshàngxiāngshìhěncuòde,jìngsūnshàngxiāngdehòutáiyìng zhèngshìyīnwéizhèyàngdejiātíngbèijǐng,suǒ,sūnshàngxiāngshuōshìxiējiāoshēngguànyǎngdejiāxiǎojiěyàng,gēnběndǒngzhàodezhàng,gǎodǒngjīngyíngdeàiqíng gāngkāishǐliúbèiháijiàojiǎnlebǎo,lǎoniúchīlenèncǎo 

dànjìngshìlǎole,néngtiāntiānrànglǎoshéténg,tiāntiānhǒnglǎo zài pángtǒngzhèngchuán yǒuguòzhèyàngfēngshūxìn shìzhūliàngxiěde,néngràngjiāmíngbáisūnshàngxiāngshìzhàngsòngdàobiérén怀huáide 

liúbèidezàijīntiāndechuān huídàolǎocháoránshìkāixīnde,shìzuìdewáng,suǒyǒuréndōuyàotīngmìng yòngdānxīn,cáocāomenhuìguòlái 

dànshìdāngniánzàiběideshíhòu,juéduìshìrénshēngzhōngzuìtòngdeshíguāng liúbèizàiwàicāoláotiān,dàochùbēn,huídàojiājǐnxiǎngshòudàoláilǎodeguānxīn,háishìgèngjiāde,gèngjiādejǐngjiè zhèyòushìwéishímene?

yīnwéisūnshàngxiāngzàiwàiwàidōuānfànglehěnduōdeshì,gàiyǒubǎiláishí,shuōhǎotīngdiǎnshìshì,shuōbáilejiùshìjiānshìde zhèxiēshìguānjiànshìháishìtōng,mendōushìshēn怀huáijuéde,láishìbǎozhǔshòu,èrláijiùshìzhùliúbèideyàn,rànggǎnqīngwàngdòng 

<rb>刘</rb><rt>liú</rt><rb>备</rb><rt>bèi</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>何</rb><rt>hé</rt><rb>抛</rb><rt>pāo</rt><rb>弃</rb><rt>qì</rt><rb>孙</rb><rt>sūn</rt><rb>尚</rb><rt>shàng</rt><rb>香</rb><rt>xiāng</rt><rb>而</rb><rt>ér</rt><rb>要</rb><rt>yào</rt><rb>娶</rb><rt>qǔ</rt><rb>兄</rb><rt>xiōng</rt><rb>弟</rb><rt>dì</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>嫂</rb><rt>sǎo</rt><rb>子</rb><rt>zǐ</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>妻</rb><rt>qī</rt>?

jiādōuzhīdào,sūnshàngxiāngběnshēnjiùshìwéntāoluèdàichǎng zhèmezhěng,liúbèiháigǎnhuíjiā?wàntiānshuōcuòlehuà,shuōdìngjiùmíngmiàodezàijiāle 

zhèbèilǎozhènzhùshìbàn,chuánchūduōdiūrén,shìjiùxiǎnglebàn ràngtóngyàngshēn怀huáijuédezhàoyúnláizhǔguǎnnèi,zhèyàngsūnshàngxiāngjiùgǎnzàole 

běnlái,liǎngrénzhījiānjiùméiyǒuduōshǎogǎnqíngyán,hòuláisūnshàngxiāngyàohuíniángjiā,zǒuduìliúbèiláishuōránshìhǎoshì,érsūnshàngxiāngshìshěngyóudedēng,liúbèideròubàozǒule shìduìzhènánréndeshīwàng,shìgēnběnméiyǒugǎnqíng,shìchūzhǒngchóushìxīn(céngjīngsūnshàngxiāngbèiliúbèipāoliúgěilerén) 

sūnshàngxiāngdàizheháishìyīngérdeādòuchéngchuánér,liúbèixiànwéideérjiànle,shífènzhe jiùràngzhàoyúnmenkuàijiābiāndezhuī,menháidàihuíláile,ràngsūnshàngxiānghuíle 

<rb>刘</rb><rt>liú</rt><rb>备</rb><rt>bèi</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>何</rb><rt>hé</rt><rb>抛</rb><rt>pāo</rt><rb>弃</rb><rt>qì</rt><rb>孙</rb><rt>sūn</rt><rb>尚</rb><rt>shàng</rt><rb>香</rb><rt>xiāng</rt><rb>而</rb><rt>ér</rt><rb>要</rb><rt>yào</rt><rb>娶</rb><rt>qǔ</rt><rb>兄</rb><rt>xiōng</rt><rb>弟</rb><rt>dì</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>嫂</rb><rt>sǎo</rt><rb>子</rb><rt>zǐ</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>妻</rb><rt>qī</rt>?

bāndezhèngzhìliányīndōuhuìbáitóudàolǎo,zhèyàngdejiéwài hòuláihuídàochuānhòu,liúbèiyòuxúnjiārén liúmàozǎojiùle,jiùledeshuāng zhèdeshíhòu,jiāshìfǎnduìde jìngyǒudiǎnluànlún guòliúbèizhìjiāndìng háishìle,háiràngdānglehuánghòu 

zhèhǎohǎodeměirényào,nándàoshuōshìhūnyīnràngchīkuīle,suǒníngyuànzhǎoānfènshǒuderénguòmànzhǎngsuìyuè 

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科