讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

历史上的那些亡国之君 谁最有骨气谁最窝囊?

来源:讲历史2018-09-13 12:14:12责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】从公元前221年始皇帝建立秦朝到1912年溥仪退位,2000多年的历史中中华大地上兴起过数个王朝,在这些王朝中,开国之君和鼎盛之君自然是幸运的,而那些在位期间把…

cónggōngyuánqián221niánshǐhuángjiànqíncháodào1912nián退tuìwèi,2000duōniándeshǐzhōngzhōnghuáshàngxìngguòshùwángcháo,zàizhèxiēwángcháozhōng,kāiguózhījun1dǐngshèngzhījun1ránshìxìngyùnde,érxiēzàiwèijiānzōngdiūledewángguózhījun1shìdǎoméide,érzhèwèiwángzhōngyòuyǒuxiēshìyǒudexùnguóér,yòuyǒuxiēshìnángdetóujiànglene?

qínguóshìtǒngdefēngjiànwángcháo,ànshuōfènjiǔ,qínguózěnmeshuōyǒuèrbǎiláiniánde寿shòumìng,ránérjǐnjǐnsānshìjiùwángle,shuōshìzhǒngfěng yíngyīngshìdǎoméide,zhàogāohàihòuchíshàngwèichēngqínwáng,hǎoróngshālezhàogāohòu,háiméiláihuǎnguòwěnzhùmiàn,liúbāngjiùjìnleguānzhōng,shǐhuángshǒuxiàhéngsǎoliùguódeqínjun1zǎoshīlewǎngderuì,yīngnàijiàngleliúbāng,zuìhòuháishìméibǎozhùxìngmìngbèixiàngzhūshā yīngháishìyǒuhěnqiángdezhèngzhìcáigànde,ránérzhǒngmiànxiàshuíláidōuguì zhīqínshǐhuángquánxiàyǒuzhīgāizuògǎnxiǎng?

<rb>历</rb><rt>lì</rt><rb>史</rb><rt>shǐ</rt><rb>上</rb><rt>shàng</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>那</rb><rt>nà</rt><rb>些</rb><rt>xiē</rt><rb>亡</rb><rt>wáng</rt><rb>国</rb><rt>guó</rt><rb>之</rb><rt>zhī</rt><rb>君</rb><rt>jun1</rt><rb>谁</rb><rt>shuí</rt><rb>最</rb><rt>zuì</rt><rb>有</rb><rt>yǒu</rt><rb>骨</rb><rt>gǔ</rt><rb>气</rb><rt>qì</rt><rb>谁</rb><rt>shuí</rt><rb>最</rb><rt>zuì</rt><rb>窝</rb><rt>wō</rt><rb>囊</rb><rt>náng</rt>?

hànliúyīngyánláishuōsuànshànghuáng,zhīshìhuángtàiér,deshēngdōuzàiwángmǎngdekòngzhìzhīxià suìdeshíhòujiùbèiqiújìn,bèiyǔnrènrénshuōhuà,zhǎnghòutōngshìshì,zhěngshǎ zuìhòuchánwèiwángmǎnghòubèijiàosōngderénshā zuòwéiwángguózhījun1,suànshàngnánghuòzhěyǒushímede,zhīshìliánrénle 

hànxiànliúxiédeshēngshuōshìbèicāokòngdeshēng,jiùxiàngǒuyàngrènrénbǎinòng xiānhòubèidǒngzhuó cuī cáocāo cáocāokòng,suīráncéngzuòguòfǎnkàng,ránérnǐngguòtuǐ,deshēnbiānchōngmǎnlexiǎngyàoyòngderén(bāokuòxiēsuǒwèidezhōngchén),ránérdexiàchǎngháishìcuòde,zuìzhōng寿shòuzhōngzhèngqǐn(háibèiliúbèiyòngle),shàngliǎngwèihǎoduōle 

jìnmǐn

shì西jìndewèihuáng,wèideshíhòujīngtiānxiàluàn,méiqiánméibīngméiliáng,biāozhǔndenán méibànzhīxià,xiàngqiánzhàodeliúyàotóujiàng,bèiānpáigěideshòulièduìzuòyǐndǎoqīngyànhuìdebēi,zuìhòubèiqiánzhàojun1zhǔliúcōngshā,shìyǒugòude 

jìngōngwénshìdōngjìndezuìhòuwèihuáng,deshàngwèishìyīnwéiliú(liúsòngkāiguóhuáng)shāleshàngrènhuáng,dēnghòudàoniánjiùbèichánwèigěiliú,zuìhòubèirénmiánbèimèn,shìdegòude 

<rb>历</rb><rt>lì</rt><rb>史</rb><rt>shǐ</rt><rb>上</rb><rt>shàng</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>那</rb><rt>nà</rt><rb>些</rb><rt>xiē</rt><rb>亡</rb><rt>wáng</rt><rb>国</rb><rt>guó</rt><rb>之</rb><rt>zhī</rt><rb>君</rb><rt>jun1</rt><rb>谁</rb><rt>shuí</rt><rb>最</rb><rt>zuì</rt><rb>有</rb><rt>yǒu</rt><rb>骨</rb><rt>gǔ</rt><rb>气</rb><rt>qì</rt><rb>谁</rb><rt>shuí</rt><rb>最</rb><rt>zuì</rt><rb>窝</rb><rt>wō</rt><rb>囊</rb><rt>náng</rt>?

yáng广guǎngshíshìhěnyǒuwéidejun1zhǔ,dehěnduōzhèngdōuyǐngxiǎngshēn suīránshuōmóuwànshìzhěmǒushí,dànshìyáng广guǎngkàndetàiyuǎnle,màidetàijiéguǒchězhedànle kāi xiūyùn yíngdōngdōu qiānluòyáng,qīnzhēnghún,sānzhēnggāo,lǎobǎixìngshéténgdeliánfàndōuchīle,tiānxiàluàn,zuìhòubèipànjun1shéngdiàole 

tángcháodezuìhòurènwángcháodàixiàngxiǎnshìmeyǒumíng,tángāizhùshìbèijiàojiǎngxuánhuīdejiānchénchíshàngwèide,zàiwèisānniánjiùbèifèichù,chánwèigěizhūquánzhōng,ránhòubèirénzhènshā shuō,zuòwéishèngtángdezuìhòuwèiwáng,zàiwèijiānméiyǒushíquán,zuìhòuháibèishā,shìyǒugòunángde 

zhàohuánwèideshíhòuxīnyīnggāishìlegǒude,qīnzhàojiāngshāngǎodetuánluànhòubalàntāndiūgěile,piānpiānzhàohuányòushìnuòruònéngdehūnjun1,qīnbèidàojīncháo,shòujìn,liánderéndōubǎolebèijīnrénlíng,zuìhòuzàiguóchéng,yīnggāisuànshìshǐshàngzuìnángdehuángle 

zhàobǐngzàiwèideshíhòucáisuì,dāngshídenánsòngmiànduìméngtiědejìngōngyáoyáozhuì,yǎnkàn jìngkāngzhīchǐ jiùyàozàishàngyǎn,nánsòngchéngxiàngxiùbēifènzhīxiàbèizhexiǎohuángzàishāntiàohǎiérwáng,jǐnjiēzhenánsòngjǐnshèngdeshíwànmíngēnzhetiàohǎiér,chēngshàngyǒuxuèxìngle 

<rb>历</rb><rt>lì</rt><rb>史</rb><rt>shǐ</rt><rb>上</rb><rt>shàng</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>那</rb><rt>nà</rt><rb>些</rb><rt>xiē</rt><rb>亡</rb><rt>wáng</rt><rb>国</rb><rt>guó</rt><rb>之</rb><rt>zhī</rt><rb>君</rb><rt>jun1</rt><rb>谁</rb><rt>shuí</rt><rb>最</rb><rt>zuì</rt><rb>有</rb><rt>yǒu</rt><rb>骨</rb><rt>gǔ</rt><rb>气</rb><rt>qì</rt><rb>谁</rb><rt>shuí</rt><rb>最</rb><rt>zuì</rt><rb>窝</rb><rt>wō</rt><rb>囊</rb><rt>náng</rt>?

xiàngzhīqiándexiēwángguózhījun1láishuō,yuánshùnyīnggāishìxìngyùnde,wèizhīchūdāokuò,ruìgǎi,使shǐxiǎnbàituízhīxiàngdeyuáncháoyǒulezhuǎn,ránérhòukāishǐchénxiǎng,zuìzhōngdǎozhìtiānxiàluàn dànshìzuìhòubìngméiyǒubèijun1shā,zàimíngjun1jìndōuqián,jiùpǎodàole,zàiháicéngzhěngjun1zhǔnbèihuízhōngyuán,zuìhòubìngzhòngér suànshìwángguóduìzhōngyǒunéngnàidele 

zhōngdàozhèwèile,xiǎobiānduìzhèwèihuángdexīnqínghěn deqínjiǎnshìzhěngshǐshànghǎnjiànde,zàiwèishínián,tōngxiāodànwàn,jìn,chénxiǎngshòu,tuǒtuǒdemíngjun1biāoběn ránérshízàitàidǎoméile,míngcháodàoshíhòuzǎodōugāiwángle,zàidezhīchēngxiàháinéngtǐngshíniánjīngshìróngle,érqiězhūduìyǒushízàishìtàiduōle,jiùxiàngshuōdeyàng: zhènfēiwángguózhījun1,érdāngwángguózhīyùn  zāitòngzāi!

zuòwéizuìhòuwángcháodezuìhòuwèihuáng,xuāntǒngdejīngshìchuánde jīngle退tuìwèi  zài退tuìwèi,ránhòuzàiběndechíxiàzuòlewěimǎnzhōuguóhuáng,bèiliándàizǒugǎizào,zàidàochéngwéimínggōngmín,deshēngshìxìngde,jiùdeyàng dànyòushìxìngyùnle,dàiwángguózhījun1shìbèishājiùshìshòujìnér,shǎoyǒunéng寿shòuzhōngzhèngqǐnde,zuìhòuyīnshènáishì,háibèizàngzàilehuálónghuángjiālíngyuán 

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科