讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

封神榜里的南宫适是谁?其与历史形象有何区别

来源:讲历史2018-06-13 15:01:02责编:Zoe人气:
字号:小号|大号
【内容导读】南宫适(生卒年不详),又称南宫子,西周著名贤者、重臣。所谓“文王四友南宫子”,依照史籍《史记·周本纪》的师古注,指的就是南宫适。据考证,南宫适是周文王四友之一,…

nángōngshì(shēngniánxiáng),yòuchēngnángōng,西zhōuzhemíngxiánzhě zhòngchén suǒwèi wénwángyǒunángōng ,zhàoshǐ shǐ· zhōuběn deshīzhù,zhǐdejiùshìnángōngshì kǎozhèng,nángōngshìshìzhōuwénwángyǒuzhī,wángxìngzhōumièzhòushídexiánchén zhōuwángmièshānghòu,mìngnángōngshìchāidiàozhòuwángsuǒjiànde鹿tái,kāizhòuwángdeliángcāng,zhènpínruòméng 

nángōngshìshìzuìzǎodejiànwénxiàn( zhōushū· jun1shì )denángōngshìmíngrén,shìnángōngshìdeshǐ nángōngshìshēnwénwáng wáng chéngwángsānshì,shìzhōuchuàngshídezhòngyàomóuchénjiāng,wéizhōucháodekāiguóyuánxūn,lièshòufēng 

zhōuwénwángshí,wénwángchāngzhāoxiánshì,nángōngshìguīzhōuwénwáng  wángshì yuē: wénwángchāng  jìnglǎoyòu,yàncháoshí,yánfāngzhīshì,shìtàidiān hóngyāo sànshēng nángōngshìzhīshǔxiánzhì,shìwéichén  hòu,nángōngshìchéngwéizhōudezhòngyàochén,wéizhōudexìngwàng,zhōudeshāng,zhōucháodejiànwěnxiàlehàngōngláo wénwángwèizhīshí,nángōngshìcéngjīngchūmóuxiàn  guó· jìn zǎi: wèi,xún  ,ér èrguó ,hóngyāoérmóunángōng  

nángōngshìshìzhōudezhòngyàomóuchén,céngcānlezhěngjiùchāng(zhōuwénwáng)dehángdòng 西hóuzāoyīnzhòuwángruǎnjìnzhīnán,tàidiān hóngyāo sànshēng nángōngshìqiánwǎngtànwàng shòu西ànshì,mensōuměi jun4zhēnbǎogòngshāngwáng,使shǐ西huòshì zhōng,nángōngshìcéngshòutàigōngzhīmìngdào西fāngzhīzhǎodàolezhēnbǎohài 

nángōngshìzuòwéizhōudejiāng,cénglǐngzhōujun1jìngōngshāngcháodezhōubiānxiǎoguó zài西hóudezhǐhuīxià,nángōngshìdòngleduìguódezhēng,línjìndehánguóláizēngyuánguó,nángōngshìlehánguóguódeèrwèiguójun1,hánhóuqiānwǎngzhái,shèmiǎnhóu,rànghuíguófǎnshěng 

jiànmóuluèchūzhòng,gōngzhuóyuè,nángōngshìchéngwéi wénwángyǒu zhī  zhōushū· jun1shì dàowénwángmóuchén,yǒuguóshū hóngyāo sànshēng tàidiān nángōngshìrén wángshí,guóshū,zhīshèngrén, shàngshūchuán chēngwéi wénwángyǒu  

<rb>封</rb><rt>fēng</rt><rb>神</rb><rt>shén</rt><rb>榜</rb><rt>bǎng</rt><rb>里</rb><rt>lǐ</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>南</rb><rt>nán</rt><rb>宫</rb><rt>gōng</rt><rb>适</rb><rt>shì</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>谁</rb><rt>shuí</rt>?<rb>其</rb><rt>qí</rt><rb>与</rb><rt>yǔ</rt><rb>历</rb><rt>lì</rt><rb>史</rb><rt>shǐ</rt><rb>形</rb><rt>xíng</rt><rb>象</rb><rt>xiàng</rt><rb>有</rb><rt>yǒu</rt><rb>何</rb><rt>hé</rt><rb>区</rb><rt>qū</rt><rb>别</rb><rt>bié</rt>

wénwánghòu,nángōngshìzuǒwáng,chéngjiùleshāng wángshāngchénggōnghòu,nángōngshìshòumìngjiāngshāngwángsōuguātúnzài鹿táidecáibǎotáideliángshífèngěiqióngbǎixìng,bìngqiěshǐjiāngshāngwángdezhòngjiǔdǐngguójiādezhēnbǎoqiāndàolezhōucháoguódōu  wángshì yuē: mìngnángōngshìsàn鹿táizhīcái,qiáozhī,zhènpínmín,mìngnángōngshǐ,qiānjiǔdǐngluò,mìnghóngyāofēnggànzhī,mìngzōngzhùxiǎngjun1  értóngshì, shǐ· zhōuběn zhōngzǎi:wángyīnzhīchū,mìngnángōngshìsàn鹿táizhīcái,qiáozhī,zhènpínruòméng mìngnángōngshì shǐzhǎnjiǔdǐngbǎo 

zhōucháojiànhòu,nángōngshìyòuchéngwéiwángdezhòngchén  zhōushū· tàishì  zuǒchuán· zhāogōngèrshínián zǎiwángchēngyǒu luàn(zhì)chénshírén,tóngxīntóng suīyǒuzhōuqīn,rénrén  róng zhèngxuánkǎozhèngnángōngshìjiùshìwángsuǒchēngdeshízhòngyàochénzhī 

nángōngshìháishìchéngwángdeguózhòngchénzhī  hòuhànshū· bānbiāolièchuán zǎi: chéngwángzhīwéi,chūzhōugōng zhàogōng tàishǐ,diān,hóngyāo nángōngshì sànshēng,zuǒyòuqiánhòu,wéizhě,chéngwángwèi,tiānxiàkuàngrántàipíng  

zàidiǎnxiǎoshuō fēngshényǎn zhōng,nángōngshìsànshēngmíng,shì西yuánlǎo,guānbàijiāngjun1 zhōuwénwángcháoshí,céngmìng wàishìtuōnángōngshì 
kǎojìnjīng,mìng jun1tuōnángōngshì  

nángōngshì使shǐgǎnkǎndāo,yǒngguànsānjun1 dǒngshù,hòuguāngmángzhújiànbèiyángjiǎn zhàděngrénsuǒyǎngài 

wénwángtǎochónghóu,nángōngshìwéixiānháng,dàosānshíhuí便biànzhǎnshāfēijiānghuángyuán
cháotiáncháoléibīngtàn西,nángōngshìzhīsānshíhuí便biànshēngqíncháoléizhāngshān西,nángōngshìzàihúnzhànzhōngzhǎnshāxiānhángguānjǐn 

wángbīngzhòu,huángtiānhuàwéitóuduìxiānháng,nángōngshìwéizuǒshào,wéiyòushào,zhàwéihòushào liàonángōngshìshǒuzhèn便biànshàngleměngjiāngwèibēn,bèishēngqínhuózhuō hòuwèibēnguīzhōu,nángōngshìxiānfēngyìnxiàngràng,suíyíngtīngyòng huángtiānhuàzhènwáng,zhàjiērèntóuduìxiānháng,nángōngshìhòushào shuǐguānsānfènbīng,nángōngshìsuíhóngjǐnjiāmèngguān,liǎngqínléi 

zàiguānzhànzhōng,nángōngshìbìngméiyǒutàichūcǎidebiǎoxiàn mèngjīnzhànméishānguàishí,nángōngshìjiānzhǎnniúguàijīnshēng 

wángmièzhòuhòu,nángōngshìbèifēngwéizhūhóu gēnběijiāshānkǎoxiàn,biānzhōngmíngwénzǎicéngguójiùshìdefēngguó,cénghóujiùshìdehòushìsūn 

 • 西周灭亡1、「周穆王」以后,周朝逐渐衰微,由于周围戎狭的不断侵扰,王朝陷入长期的战争之中,国力消耗很大,不得不加重对民众的剥削,国内矛盾日益尖锐。有的贵族也开始破产,而表现出对现实的愤懑。长期的矛盾逐详情>>

  2015-07-31 15:26:32
 • 周文王姬昌母亲太任:中国史上最早进行胎教的人

  太任,亦称大任,周室三母之一,她是季历(王季)之妻,姬昌(周文王)之母。周文王是历史上著名的笃行仁义、敬老慈少、礼贤下士、具备圣智慈理的君王,这与太任从小就对姬昌进行的教育分不开。太任是殷商时期挚国(详情>>

  2015-07-31 15:22:10
 • 秦国先君如何成为一方诸侯:为周朝牺牲三代君主

   秦国六百年历史上,曾有过一段连续三代宗主战死的黑暗时期,不过对于秦人来说,那是黎明前的黑暗,渡过那最为艰难的岁月,秦人将迎来一段腾飞的光辉岁月。 公元前770年,周平王东迁之后,秦人获得了伯爵的爵位详情>>

  2015-07-31 15:22:05
 • 为何武则天的周朝没有进入正史?武周怎么灭亡的

  一为什么在唐朝中的周朝没有进入正史?自唐载初元年九月(690年)自号“圣母神皇”的武则天革“唐”命,改国号为“周”,到长安四年(705年)15年,也就是武则天在位时间——武则天创建武周政权。在中国封建详情>>

  2015-07-31 15:18:29
 • 周朝中国的社会形态改革:奴隶逐渐变成了自耕农

   商朝灭亡后建立的周朝,分西周和东周两个阶段,延续近800年。作为奴隶制国家的西周延袭了275年,周王室指挥的对外征战一直不断。东周进入了春秋战国阶段,更是各诸侯国之间相互频繁进行征服和兼并战争。直至详情>>

  2015-07-31 15:16:47
 • 历史上周朝的制度为何到了秦朝手中不能延续?

  从秦朝开始,中国就进入了专制社会,注意,不是封建社会,而是中央集权皇帝专制社会,虽然有宰相,但是宰相的权利在不断的被收回,大臣的地位也在下降,到了清朝,大臣都是奴才,在回不了春秋战国时期,知识分子百家详情>>

  2015-07-31 15:14:27
 • 夏朝、商朝、周朝的更迭实属自家兄弟窝里斗

  夏朝、商朝、周朝,这三个奴隶制王朝(从生产上来讲,是奴隶制,从统治上讲有分封制,天子继承是封建世袭制)相信大家都非常的熟悉。小学估计都学到了。三个王朝不同的名字,为了争权夺位也进行了殊死的战争,可他们详情>>

  2015-07-31 15:12:56
 • 姜太公钓鱼被周文王重用:世界上最早的职位自荐

   钱文忠教授在百家讲坛为我们解读《三字经》时,讲述了这样的一个故事:当历史进入商纣王时代的时候,一樵夫看见渭水之滨的磻溪有一老翁在垂钓,感到非常奇怪。其实,垂钓者比比皆是,不过就是一老者背一斗笠伸一钓详情>>

  2015-07-31 15:10:55
 • 泓水之战:周朝'堂吉诃德'宋襄公的搞笑表演

   发生在公元前638年,交战双方是宋国(今河南商丘一带)和楚国(长江中游和汉水流域一带)。战争的发动者是宋襄公,结果宋败楚胜。宋襄公以“仁义”起家,也以“仁义”覆败。泓水之战就是他以“仁义”指挥战争遭详情>>

  2015-07-31 15:09:37
 • 中国古人如何起名?周朝人取名有五原则六禁忌

  导读:周代的姓名文化在历史上独树一帜,取名方式呈现多元化,既不拘一格又有规则可寻。春秋时鲁国大夫申繻提出的取名五个原则和六条禁忌,至今仍有参考价值。周人取名崇尚质朴中国的姓名文化虽然源远流长,但周代以详情>>

  2015-07-31 14:57:58

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科