讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

1585年罗马出版的《大中华帝国史》

来源:讲历史2018-09-14 16:56:57责编:欧凯人气:
字号:小号|大号
【内容导读】        1585年(明万历十二年),罗马出版了一部西班牙文著作,书名为《…

        1585nián(míngwànshíèrnián),luóchūbǎnle西bānwénzhezuò,shūmíngwéi zhōnghuáguóshǐ ,fènchéngshàng xiàliǎng zhèshì16shìōuzhōuzuìyǒuyǐngxiǎngdezhōngguóxuézhezuò,zuòzhěshì西bānshǐxuéjiā àodìnghuìhuìshìgāngcháléi ménduō(1545--1618) 
 
       zhōnghuáguóshǐ xiángjìnjièshàolezhōngguódezhèngzhìzhì jiāozhì zhōngguóshǐ chǎnfēngděng fánzhōngguóshèhuìdelínlínzǒngzǒng,shūzhōngjiēyǒu,chēngshàngshìdāngshíōuzhōurénlejiězhōngguódebǎiquánshū,zàizhōng西wénhuàjiāoliúshǐshàngdewèi,yuǎnyuǎnchāochūlezàizhīqiándeluóde yóu  léide dōngfāngzhūguó  luòde zhōushǐ  de zhōngguóqíngkuàng děngshèzhōngguóxuédezheshù yóuyǒudeshì, zhōnghuáguóshǐ xiàngōuzhōurénjièshàodàolehuáng sānguóshì dàiwáng hànrénkǒu 
 
       zhōnghuáguóshǐ yònghuángfǒurènledāngshíōuzhōuliúhángde  shèngjīng láijiěshìzhōngguóshǐdeguāndiǎn zhèběnshūshuō: zhōnghuáguóshìguó yǒuzhǒngguāndiǎnrènwéi,zàizhōngguózhùdexiānmínshìnuòdezhí,dànzhōngguóshǐgàomen,huáng(vitey)cáishìmendehuáng,shìjiāngzhōngguótǒngchéngwéiguóde,dàidehuángdōushìdehòu  zàihuángzhīqián,yǒucháoshìgòuwéicháo suìrénshìjiāorénshúshí zhìdìnghūnyīn shénnóngchángbǎicǎo,shénnóngdeér便biànshìhuáng  
 
       shuōhuángyǒuchǐgāo,měichǐxiàngdāng西bāndesānfènzhīèr,suǒbānháiyàogāo dejiānbǎngyǒuliùzhīshǒuzhǎngyàngkuān,zuòzhànxiāoyǒng  
 
      huángshìmíngderén,háimínglerǎn zàochuán yòngde wài,háishìledejiànzhùjiā,fángshìmíngde  fǎngshādeshālúnshìmíngde  
 
      huángyǒurén,shēngyǒu25,zàiwèiyǒubǎiniánzhījiǔ zàixiūzhǎngchéngdehuáng(qínshǐhuáng)zhījiān,gòngyǒu116huáng,zhèxiēhuángdōushìhuángzhīhòu,tǒngzhìniándàigòngyǒu2257nián  
 
      zhōnghuáguóshǐ zàijièshàohuángzhīhòu,jiǎnluèdàoleqínshǐhuángxiūzhǎngchéngmínyuàn,lièchūle西hàndàiwángzàiwèiniánxiàn zàishuōdàohànxiànshí,ménduōxiàngōuzhōurénjiǎngle sānguó :
 
       hànxiànshìhūnyōngdejun1zhǔ,zàiwèishízāodàoguójiārénmendexián yǒuzhíjiàoliúbèi(laupy),liúbèibīngfǎnduìshūshū liúyǒuliǎngréndezhù,zhèjiùshìliǎngyǒngměngchángdexiōng,jiàoguān(quathy) jiàozhāngfēi(tzunthey),zhèliǎngréndōuyōngdàiliúbèichēng,hànxiànwénzhīduì liúbèitóngshíchēngdeháiyǒurén,jiàosūnquán(cincoan) jiàocáocāo(sosoc) jiàoyuánshù(guansian) jiàoyuánshào(guanser) liúbèikuānghuángzhīmíngjìnhángzhànzhēng,hòuláisūnquánhǎo,jiéshùlesūnquándezhànzhēng,bìngledeérwéi,jièzhùyuèdeliàng,wéitǎosānshìtuánchuàngzàoletiáojiàn,dàolezhèshíhòu,zhōngguójiùsānfèntiānxiàle,liúbèi cáocāosūnquán sānguódǐngdemiànzhíyándàohòuzhǔ(cathey)wèi  
 
       zhèshìsānguóshìzàiōuzhōuwénxíngshìliúchuán dāngrán,xiànzhǔguāntiáojiàn,ménduōde sānguó shuōzěnmejīngquè,liúbèibìngfēishìhànxiàndezhí, kuānghuángjìnhángzhànzhēng deshìcáocāo( tiānlìngzhūhóu ),liúbèishìkuānghànshìwéimíngfāngde,deshìsūnquándemèimèi,érshìér,suǒsūnquánshìliúbèidejiùérshìyuè jìnguǎn,duìwèi16shìméiyǒudàoguòzhōngguó,yòudǒngzhōngwéndeōuzhōurénláishuō,ménduōnéngsānguójiǎngzhèbān,suànshìxiàngdāngcuòle 
 
       zhōnghuáguóshǐ suíhòujièshàolesānguóguījìnzhīhòudedàiwáng,niándàiwéizhǔnquè zàiliètángcháowángshí,ménduōháixiěshàngleduàntiānchēngdechā xiědào,tánggāozōng(troncon)shí,gāozōngjiāngqīn(tàizōngshìmín)de(yīngwéipínfēi)cóngmiàozhōng(gǎn)jiēlechūlái,zhīwéi,dāngzhīshí,zhīshì zhèrénmíngjiàobausa,zhǎnghěnpiāoliàng,érqiěshànzhèngshì,zàiwèiyǒu41nián shǐxuéjiāshuōshìzhōngshíderén,shēnghuófàngdàng,jiāderénjiéhūn,chuánshuōzàijiéhūnqián,háishālezhàngsuǒshēngdeér,wéideshì便biànjiāngdezhítuīshànghuángwèi,zāodàochénmendefǎnduì,chénmenyōngdàizhàngdelìngtáopǎozàiwàideérwéiwáng,míngjiàozhōngzōng(tautzon) 
 
       ménduōxiě zhōnghuáguóshǐ shí,zhèngzhízhōngguówànniánjiān,suǒdewánglièdezuìhòuzhōngguóhuáng,便biànshì dāngdài dewànhuáng(boney),zhèwèihuáng21suì,réngzàishì,biǎomèiwéi,shēngyǒuděng 
 
       zài zhōnghuáguóshǐ zhīqián,1555niángagodexìnzhōngjiùjīng使shǐyònglehàn,zhèfēngxìn1565niánshǒukāntáocoilbrachéng,yǒu tiān   rén   yuè      huáng   hún liùhàn,dànbìngwèiyìnzhīōuzhōuzhezuò,yǐngxiǎngyǒuxiàn ménduōde zhōnghuáguóshǐ shìōurénzhezuòzhōngshǒujièshàohàndeshū zhōngjièshàolesānhàn: tiān   huáng   chéng ,bìngzhùleyīn zhèsānhàndōuzǒuleyàng( chéng luèyǒuyàng) dànkāihòuzhīgōng,quèméi 
 
       ménduōháijièshàolezhōngguódezhǐ máo yìnshuāshù,shuōzhōngguóréndeshūxiěshìōuzhōurénxiàngfǎn,cóngshàngdàoxià,cóngyòudàozuǒ,liányìnshuāwài 
 
       ménduōzhīqián,yǒuōuzhōuzheshùjièshàolezhōngguódeliǎngjīng13shěng,dànménduōjièshàogèngwéixiáng,dànjièshàoleliǎngjīng13shěng,érqiěshěngde zhōushù shuìrénshù bīngyuánshùdōuyǒujièshào  zhōnghuáguóshǐ ,běijīngyǒu47 150zhōu,chúdiàomiǎnchúshuìdeguānyuán jun1rénwài,yǒu270wànshuìrén,érqiěyóushìjun1shìzhòng,háiyǒu215wànbīng 40wànbīng 
 
       shěngfènxià:
 
       广guǎngdōng,37,190zhōu,shuìrén167wàn,4wànbīng,0 6wànbīng
 
      jiàn,33,90zhōu,shuìrén240wàn,85wànbīng,2 2wànbīng
 
      yúnnán,90,130zhōu,shuìrén220wàn,7 6wànbīng,2 5wànbīng
 
      广guǎng西,38,124zhōu,shuìrén338wàn,bīngyǒu8wàn,gāishěngyīnduōshān,bīng
 
      shǎn西,44,150zhōu,shuìrén370wàn,bīng12wàn,bīng4wàn
 
      shān西,51,123zhōu,shuìrénzuìduō,609wàn,zhèshìyīnwéishān西kàojìn,huángyǒushízàiérxún,jun1qiáng,yǒu280wànbīng,29wànbīng
 
      jiāng西,24,112zhōu,shuìrén230wàn,5wànbīng,2 2wànbīng
 
      广guǎng,19,74zhōu,shuìrén380wàn,2:wànbīng,bīng
 
      nánjīng,25,29zhōu,shuìrén280wàn,8 6wànbīng,4 8wànbīng
 
      nán,20,102zhōu,shuìrén120wàn,4 4wànbīng,1 4wànbīng
 
      shāndōng,37,78zhōu,shuìrén190wàn,5 2wànbīng,1 89wànbīng
 
      guìzhōu,45,113zhōu,shuìrén203wàn,4 8wànbīng,1 5wànbīng
 
      zhèjiāng,39,95zhōu,shuìrén224wàn,3 4wànbīng,1 3wànbīng
 
      chuān,42,105zhōu,shuìrén205wàn,bīng8 6wàn,bīng4 3wàn(ménduōxiěchéng43wàn,) 
 
      shàngshùshìfǒujīngquè,zhīhǎoliúdàizhuānjiākǎozhèngle 
 
      zhōnghuáguóshǐ cáifēichángfēng,dànyǒuménduōzàifēibīnduìhuáqiáodeguāncháyánjiū,érqiěháicānkǎoleduōzhǒngmiáoshùzhōngguódeōuzhōuzhezuò,luòde zhōushǐ  àilánde táorénhánghángshìjièdōngfāng děng,gèngzhòngyàodeshì,háicānkǎolejīngrénfānde,cóngzhōngguódàidào西bāndezhōngguóshū,guāngde zhìtōngjiànjiēyào (1541nián)  xīnkānànjiànhànsānguózhìchuánhuìxiàngquán (míngjiāqīngbǎn)děng guò,yóuzhěshuǐpíngsuǒxiàn,dǎozhìle zhōnghuáguóshǐ dejièshàoshíyǒucuòmiù 
 
       zhízhǐchūdeshì, zhōnghuáguóshǐ yìnhángzhīhòu,zài16shìbèichéngduōzhǒngwénchūbǎn,fēngōuzhōu chúle1585niándeluóbǎnwài,西bānwéndebǎnběnháiyǒu10zhǒng 1585nián,tóngshíchūxiànlewéndewēibǎn1589nián,zàilánchūxiànlewénbǎndīngwénbǎn1595nián,zàiādānyǒulewénbǎn1588niánzhì1600nián,zàiyǒulewénbǎn1588nián,lúndūnyǒuleyīngwénbǎn zǒngzhī,dàole16shì,ménduōde zhōnghuáguóshǐ 7zhǒngtóngdeōuzhōuyán(西   dīng   yīng)zhòngyìnle46jiànshūyǐngxiǎngzhī广guǎng,zhōngguózàiduōchéngshàngbèiōuzhōurénlejiě,shìxiǎngérzhīdele 

 • 罗马帝国和秦朝发生战争到底会怎么样?

  首先战争和战斗是有很大区别的,很多人在讨论秦朝和罗马军队的战斗力的时候,更多的是比较双方的战术和武器装备,这方面罗马军队在马略改革后属于职业军队,人数不多,武器装备非常精良,讲究战斗力的强悍,在很长时详情>>

  2015-07-31 14:59:49
 • 古罗马帝国为何灭亡?因政府滥发货币物价飞涨

  翻开《罗马帝国衰亡史》,看爱德华·吉本用如椽巨笔书写罗马的光荣,又为帝国的衰亡深深反思,浅斟低唱。说起罗马帝国的衰败,人们常常归结于皇帝的穷兵黩武、四处征战;贵族的穷奢极欲、腐化堕落;甚至是商人的哄抬详情>>

  2015-07-31 14:55:48
 • 早期海上丝绸之路:从南海到古罗马的珍宝传说

   随着海上丝路商业航线逐渐向西开辟,中国人对于周边世界原有的《山海经》式传说玄幻式地理观逐渐被打破,《魏略》中记载大秦:“在安息、条支西大海之西,从安息界安谷城乘船,直截海西,遇风利二月到,风迟或一岁详情>>

  2015-07-31 14:52:45
 • 史海钩沉俗话说:“女大十八变”,那么“十八”是指“女孩子长到十八岁时会有变化”还是指“女孩子长大后会有十八个变化”呢? 显然,这两种解释都不正确。这里的“十八”,即非专指年龄,也非确指十八个方面的变化详情>>

  2018-09-14 16:56:57
 • 准确预测曹丕代汉的谶语

  魏文帝曹丕画像 【谣谶】 鬼在山,禾女运,王天下。 ——《宋书?符瑞志》 【释义】 魏要主宰天下了。 东汉末年是中国历史上一个有名的乱世,常言道“乱世出英雄”,自然那些“英雄”也多是些野心勃勃之辈,是详情>>

  2018-09-14 16:56:55
 • 在影视剧中不泛出现钦差大臣。钦差大臣官职自明代开始,由皇帝亲自派遣,出外办理重大事情的官员称钦差。由皇帝特命并颁授关防者称钦差大臣。通常所派出的为尚书、侍郎级官员,因是皇帝代表,能节制、号令所在地区官详情>>

  2018-09-14 16:56:52
 • “榻”是何种形制的家具?

  原文标题:榻是何种形制的家具? 原文标题:百物谈趣:扫榻以待说榻 ▲ 传为元代刘贯道绘《梦蝶图》,展现了庄周坦胸仰卧石榻的情景。 成语扫榻以待,其意为扫除榻上的灰尘,等待客人到来,比喻热情待客。 榻旁详情>>

  2018-09-14 14:25:39
 • 不少人都有过肚子饿得咕咕叫的时候,但饥饿为什么会导致胃部发出鸣叫呢?德国科学家最近揭开了这个秘密,他们发现人饥饿的时候,胃部肌肉挤压其内部的水和空气就会发出声音。 人体在饥饿的时候通常会有一些不同的反详情>>

  2018-09-14 14:25:37
 • 先说词。词有四个义项:①词的本意是指摹绘物体形状或发声语气的字,后泛指能独立运用的最小的语言单位。②说话、诗歌、文章、戏剧中的语句。③一种长短句押韵的文体。④有些地方通辞。如辞赋辞典。 再说辞。辞有七详情>>

  2018-09-14 14:25:35

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科

“榻”是何种形制的家具?

原文标题:榻是何种形制的家具? 原文标题:百物谈趣:扫榻以待说榻 ▲ 传为元代刘贯道绘《梦蝶图》,展现了庄周坦胸仰卧石榻的...详情>>