讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

《神怪也疯狂》(12)上古神州四凶梼杌是谁的儿子?

来源:讲历史2018-02-12 08:51:08责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】《神怪也疯狂》(12)第五章 治水篇 颛顼治水 搞笑版颛顼的精心策划和牺牲精神很快达到了他所预想的结果,肚皮非常争气的羲和与常羲在和月亮太阳的一夜情后,生出了十…

 shénguàifēngkuáng (12)zhāngzhìshuǐpiānzhuānzhìshuǐgǎoxiàobǎn

<rb class=

 shénguàifēngkuáng (12)shàngshénzhōuxiōngtáoshìshuídeér?">

zhuāndejīngxīnhuáshēngjīngshénhěnkuàidàolesuǒxiǎngdejiéguǒ,fēichángzhēngdechángzàiyuèliàngtàiyángdeqínghòu,shēngchūleshítàiyángshíyuèliàng 

tàiyángyuèliànggāoxìngle,xiàduōchūzhèmeér,hòushàngbānle!

zhuāngāoxìngle,suīshuōlǎochīlediǎnkuī,dànshìzhōngyǒushítàiyángyuèliàngláikǎohóngshuǐle 

yǒuwènshǐzhōngméixiǎngdàoguò,rénjiāndebǎixìngshòushòuzuòshítàiyángdewēn.

shìhěndetiān,rénmenchūmén,jìngránxiànletiānshàngyǒushítàiyáng 

tiānshàngshítàiyáng

wǎnshàngshíyuèliàng

zhīdàozhīdàozhīdào

jiāhuǒxiǎngchūdezhìshuǐdechǔnzhāo!

yǒuxióngguóyǒuzhūtóu

míngjiàozuòzhuān

zhīdàozhīdàozhīdào

wéishímehuìyuàn,hàilebǎixìngyòudàile绿màohēiāihēiya<rb class= shénguàifēngkuáng (12)shàngshénzhōuxiōngtáoshìshuídeér?">:zhuānqióngbīng,zuìzhōngràngbǎixìngshēnghuózàileshuǐshēnhuǒzhīzhōng

bǎixìngmenzhīdàoshítàiyángshíyuèliàngdàonéngnénghóngshuǐkǎogàn,menwéizhīdàodeshì,zàihóngshuǐméibèikǎogànzhīqián,menkěndìngshìhuìbèide 

tiān!mendelǎo,wèiláidetiān,jìngránshìshǎ!

gōngsūnxuānyuánshíniánzhǔchíwánhuáshídàideqiānshénhuì,yòufèntiānlǐngdǎoxiǎozhǎngzhòngzǒnggōngchéngshījiùfèntiānlièshìjìnhánglelúnyánjiū,chūdìnglefāngànhuázhīhòu,liǎngwèilǎocáizhǔnbèishìcháshìchárénjiānzhuānzhìshuǐdegōngzuòzhǔnbèizěnmeyàng?

liǎngwèitiānchūmén,jiùkànjiànlerénjiāntiānshàngguàzhemínghuǎnghuǎngdeshítàiyáng 

 zhèshìzěnmehuíshì?wángdànméishìgǎochūshítàiyánglái,háixiánshénréndeshìgòuluànma?,gōngsūnxuānyuánhuǒle  

 xuānyuánxiōngxiānbiéxiānhuǒ,chéngyòushìhǎosūndejiézuò  shíniánkǒusānfèncháo fènmǎn 

gōngsūnxuānyuánzuòlebèiduìshǒu,shíshíniánduìzhèduìshǒuháishìdezūnjìng!

zàikànlái,gōngsūnxuānyuánwéidecuòshìxuǎncuòlejiēbānrén 

 shíniánxiōngjiùbiéguò,tīnghuàdesūnzàizuòchūshímehuāngtángdeshì,juéqīngráo! 

shuōwángōngsūnxuānyuánjiàyúnběixià 

tīngwánzhuāndezhìshuǐhuìbàogōngzuò,gōngsūnxuānyuánpēnchūlekǒushénxiānxuè,hūnleguò 

shìyīnwéizuìjìnláoguò,nèijiùkuì,xīnshénsǔn,èrshìgōngxīn!

zěnmehuìyǒuzhèyàngdesūn,shēngchāngdeshíhòushìgǎoguòwànggōngchéngjiǔzhān,chāngjiāliǎngkǒunáncáimàodeyōuliángpǐnzhǒng,zěnmehuìyǒuzhèyàngméinǎodesūn 

gōngsūnxuānyuánxǐngláideshíhòujīngtǎngzàihángshàng,guìzàichuángqiándeshìsūnzhuān,érchuāngwàishìmínghuǎnghuǎngdeshíyuèliàng 

shìyīngshéngōngsūnxuānyuántànlekǒu!rènshūle,rèncuòle!

 zhuān,shìcuòle,gāiràngdāngzhèshǒulǐng,gāidāng,dāngxià,suǒcáihuìchūzhèmeduōdehuòshì!  

 míngtiānkāishǐdàishànglǎoháimenqiū,ānxiǎngtiānniánba! 

 chūdeshíhòugěigěijiàolái,tiāndedānshìyàojiāogěiniánqīngréndānle!  

jiùzhèyàng,zhuānjiéshùlebìngguāngcǎideyǒuxióngguóèrdàizhǎngménréndeshēng 

zōngshùzhuānshēng,menzhèyàngpíngjià:zhèshìdejiāhuǒ,zhèshìchǔndejiāhuǒ,zhèshìliándejiāhuǒ 

shìyīnwéiliàng,xiǎngwánchénggōngsūnxuānyuányàngdewěi,jiéguǒtiānxiàgǎotuánzāo,háizhuàngduànletiānzhù 

chǔnshìyīnwéijìngránnéngxiǎngchūshēnglǎoxiàngláihuànshítàiyángkǎohóngshuǐ 

liánshìyīnwéidàoleqiánsuǒwèiyǒudeshénshǐgòugǎi,ànzhīqiántiānfèndeguàn,zhīyàozàidānrènrénjiānluòliánménglǐngdǎozhíde,guǎnzhèng,shēngwéishénxiān,érzhuānchéngwéilegòugǎideshēngpǐn 

shìrènhòubèitiāngōngjuéjìngderénjiānshǒu 

liánjuégěiqiānzhèng 

shàngtiān,mén liándezhuānhòuláizhīnéngbiànchéngbànbànréndeguài 

dāngrénchēngwéi 

, <rb class= shénguàifēngkuáng (12)shàngshénzhōuxiōngtáoshìshuídeér?">:zhuānbèitiānchéng,chénglebànrénbàndeguài

zhuānbēidemìngyùngàomenzhēn 

dāngshénxiān,yóushìdāngshénxiāntóu,zuìzhǔyàokàodeshìzhìhuì,érshìshù 

deérshēnshòudeyǐngxiǎng,zàishénshǐshànghúnhěnméiyǒuchū zhǎngjiàonuèguǐ,méichùhúnletóubēn西wáng(shíde西wángshìhòude西wáng,guān西wángdejiābiànqiānshǐzhīhòujiāngwéidàolái)dāngxiǎo,zhuānménzàifánjiānchuánbìng
jiàowǎngliǎng,yǒudiǎnxiàngbiāndeyàng,zhuānménzàijiānrénlèisānjiàoxiǎoguǐ,zhuānménduǒzàirénjiā,děngrénkāi便biàncánhàixiǎoháijiàoqióngguǐ,yòngshuō,jiùshìdàoshuíjiāshuíjiājiùqióngderénjiàotáo,chēngàohěn,dǎoqiánmiànyàngméichū,dànyīnwéizuìcánbào,hòuláichéngwéileshénzhōudexiōngzhī <rb class= shénguàifēngkuáng (12)shàngshénzhōuxiōngtáoshìshuídeér?">:nuèguǐ

<rb class=

 shénguàifēngkuáng (12)shàngshénzhōuxiōngtáoshìshuídeér?">:wǎngliǎng

<rb class=

 shénguàifēngkuáng (12)shàngshénzhōuxiōngtáoshìshuídeér?">:xiǎoguǐ

<rb class=

 shénguàifēngkuáng (12)shàngshénzhōuxiōngtáoshìshuídeér?">:qióngguǐ

<rb class=

 shénguàifēngkuáng (12)shàngshénzhōuxiōngtáoshìshuídeér?">:táo

réndào,quǎnshēngtiān,rénshīdào,quánjiāhēi zhèshénshǐshàngzhēngdezhēn 

shàngpiān

běnwénwéilángxiào西fēngjīntóutiáojiāshǒuzǎi,zhuǎnzǎiqǐngzhùmíngzuòzhěshǔmíng,zūnzhòngbǎnquánwéixiè

jìngqǐngguānzhùlángxiào西fēngzuìxīnshǐzuòpǐn: liǎngsòngfēngyān (zhōngguóchūbǎnshèchūbǎn),dāngdāngjīngdōngshòuzhōng  • 高演的儿子都有谁 揭秘高演的儿子结局是怎样的

  高演(535年―561年11月23日),即齐肃宗孝昭皇帝,南北朝时期齐国第三位皇帝。名演,字延安,祖籍渤海调蓨(今河北景县南),齐高祖神武帝高欢的第六子,齐世宗文襄帝高澄、齐显祖文宣帝高洋、齐世祖武成详情>>

  2018-02-11 11:50:10
 • 民国四公子之一张伯驹生平简介与结局如何?

  张伯驹(1898—1982),字家骐,号丛碧,别号游春主人、好好先生,河南项城人。1898年(光绪二十四年)3月14日生于官宦世家,系张锦芳之子,袁世凯的表侄,过继其伯父张镇芳。张伯驹先生详情>>

  2018-02-11 09:03:11
 • 拉祜族的“家庭”和“命名”制度是怎样的

  近代拉祜族的家庭有一夫一妻的父系小家庭和双系大家庭两种类型。到20世纪50年代,双系大家庭在澜沧县的糯福、孟连县的南雅、勐海县的布朗山及耿马县的富荣等地还有不同程度的残余。其家庭成员为一对夫妇及其三四详情>>

  2018-02-11 09:03:09
 • 揭秘清初四僧之一石涛的画真的价值连城吗?

  石涛,清代著名的画家,出生于1642年,大约在1707年前后亡故。石涛年幼时出家为僧,他是明朝靖江王朱守谦的后世,他姓朱,叫若极,他的法号是原济,人称苦瓜和尚。他的存世名画有《山水轻音图》、《竹石图》详情>>

  2018-02-11 09:03:05
 • 慕容廆怎么读 慕容廆生平简介 慕容廆是怎么死的

  慕容廆(269年―333年),字奕落瑰,昌黎棘城(今辽宁义县)人,鲜卑族,慕容部首领慕容涉归之子,前燕建立者慕容皝之父,吐谷浑第一代首领慕容吐谷浑是其庶兄。五胡乱始时期,慕容廆遂于西晋永嘉元年(307详情>>

  2018-02-11 08:57:47
 • 古代铜钱收藏入门 如何鉴别古代铜钱的真伪?

  古代铜钱的收藏最难的一点其实不是在于钱,而是在于鉴别。造成真伪鉴别困难的一个很重要的原因就是本身收藏者对这些年代久远的铜钱了解得很少,同时对于造假的警惕性不高。鉴于很多人还有比较喜欢古钱币收藏的,因此详情>>

  2018-02-11 08:57:44
 • 自立门户创立墨家的墨子是个什么样的人

  墨子,名翟,鲁人(也有宋人说),大约生活在公元前468年到前376年。墨子是我国古代非常有名的思想家、教育家、军事家,是墨家学派的创始人。墨子像墨子创立墨家学说,代表作品有《墨子》。不过现在保存下来的详情>>

  2018-02-11 08:57:41
 • 周朝经济:工商业有长足发展出现金属钱币

  晚周时期工商业无疑有了相当的发展,虽然井田制象其他许多情况那样,无法精确地估量所发生的情况。一个重要的标志是在不同的国家出现了不同的、有固定价值的金属货币,在公元前5和4世纪更是如此。这类钱币显然便于详情>>

  2018-02-11 08:40:21
 • 白飞飞是怎么样的人?如何评价白飞飞这一人物

  江湖儿女幸与不幸幸------众里寻他千百度.金风玉露一相逢,便胜却人间无数.人生在世,乐趣良多,其中一件便是与心爱的人携手相伴,直至白发苍苍.而自白飞飞从花轿上走下来的一刻起,沈浪与飞飞之间那痴缠一详情>>

  2018-02-11 08:40:16

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科

洛阳东汉帝陵陵园朱仓遗址将被回填

河南省文物局近日宣布,洛阳市孟津县的朱仓遗址发掘现场新发现两处东汉帝陵陵园遗址和两处大型墓园遗址。根据考古人员初步判断,...详情>>

历史中的关羽、魏延、赵云、马超性格简述

关羽关羽非常骄傲,喜欢别人的阿谀奉承。马超初来投降时,远在荆州的关羽曾特地写信给诸葛亮,询问马超的人品等级。诸葛亮当即明...详情>>