讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

慈禧太后为何非要杀光绪?是因为政治斗争吗

来源:讲历史2018-01-29 14:21:04责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】慈禧太后戊戌变法之后就很想杀掉光绪。当时有一种说法,戊戌变法的时候,康有为他们有个计划,调袁世凯的军队包围颐和园,把慈禧太后劫持下来,甚至杀掉慈禧太后,这样来推…

tàihòubiànzhīhòujiùhěnxiǎngshādiàoguāng dāngshíyǒuzhǒngshuō,biàndeshíhòu,kāngyǒuwéimenyǒuhuá,diàoyuánshìkǎidejun1duìbāowéiyuán,tàihòujiéchíxiàlái,shènzhìshādiàotàihòu,zhèyàngláituīhángbiàn zhèdiǎn,menshǐxuéjiāzhíxiàngxìn,rènwéizhèshìqīngzhèngjiāzhīzuì,huàn dànshìyuēzàièrshíniánqián,yángtiānshíxiānshēngyòuzàiběnxiànleběnshū   guǐmóuzhí ,zhèběnshūshìtántóngdepéngyǒu wéixīnpàichéngyuányǒngniánsuǒzuò,miáoshùbǎiwéixīnjiānyuèèrshízhìyuèchūliùzàiběijīngdehuódòngjiànwén zhōngshuōdàotántóngyàoyǒngniándāngbāowéiyuándezǒngzhǐhuī,yàotàihòuzhuāláishādiào hòuláibiànshībài,yǒngniántáodàoběn,xiělezhèběnshū zàiyuánshìkǎigàoqián,qīngzhèngxiàmìnglìngzhīshìzhuākāngyǒuwéikāng广guǎngrénmenxiōngliǎngrén,méiyǒushuōyàozhuātántóng 

tántóngshìréngēnyuánshìkǎijiǎng,yàobāowéiyuán,jiéchítàihòu děngyuánshìkǎigàohòu,letiānzàitántóngmenzhuāláide tīngyàoshāle,zhèshìgòngdàitiānzhīchóu,suǒ liùjun1 zhuāláihòu,méiyǒujīngguòshímechéng,jiùmenshādiàole 

qīngcháozhèngshārénbānyǒudìngdechéng,érqiěhuángyàoqiūshěn,fánshìfāngshàngyàoshārénde,huángyàoqīnkàn,yǒuderényào,jiùgōuxià  gōujué
yǒuderénde,jiùgōu,gōushìhuǎnxíng zhèliùjun1méiyǒujīngguòqiūshěndechéng,zhuādàohòushěndōushěn,shàngjiùshādiào,zuòwéijǐnqíngkuàngshūchùde jiànduìzhèxiērénhènzhī 

<rb>慈</rb><rt>cí</rt><rb>禧</rb><rt>xǐ</rt><rb>太</rb><rt>tài</rt><rb>后</rb><rt>hòu</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>何</rb><rt>hé</rt><rb>非</rb><rt>fēi</rt><rb>要</rb><rt>yào</rt><rb>杀</rb><rt>shā</rt><rb>光</rb><rt>guāng</rt><rb>绪</rb><rt>xù</rt>?<rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>因</rb><rt>yīn</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>政</rb><rt>zhèng</rt><rb>治</rb><rt>zhì</rt><rb>斗</rb><rt>dòu</rt><rb>争</rb><rt>zhēng</rt><rb>吗</rb><rt>ma</rt>

zhèshìhuódezhèngzhìdòuzhēng,shìyàoxiānxiàshǒuwéiqiáng 

zàibiànzhīhòu,yīnwéidexìngmìngyǒuguān,dìngyàoguāngfèidiào,ràngdānghuáng zěnyàngnénggòuchúdiàoguāngne?yǒuzhèyànghuá,jiùshìzhìzàoyáoyán,chēngguāngbìngzhòng,zàizhèngbiànzhīhòudejiǔ,jiùguāngdemíngledàozhàoshū:zhāoquánguómíngjìnjīng,gěiguāngkànbìng zhàoshūzhōngguāngshuō,cóngyuèfènlái,shēnjiùzhíhǎo,xiànzàiyuèláiyuèzhòngle,suǒyàoshěngdezhǎodāngdemíngjìnjīngláikànbìng dāngshízhàoshūchū,lùnhuárán,yīnwéiyuèfènzhènghǎoshìbǎiwéixīnkāishǐ,suǒshídeguānghuángzhèngshìfēng,jīngshénfēichánghǎo,zàigǎoxīnzhèng,shàng,tuīdòngbiàn yuèyòuzhàoshūshuōzàibiànjiānshēnhěnhǎo,zhèjiǎojiùle 

zhèshìdehuà,zhèshìwéishāguāngzuòlùnzhǔnbèi,dāngránhuìshuōshìshādiào,shuōbìngde dāngshílùnhuá,shànghǎideqiānduōshēnshì shāngrénshàngshū,yàoqiúbǎohuángshàng hòuláiduānwángzǎijun4wéiā,jiùshìhuángtài,jiùshìzhǔnbèiyàohuànhuángle,ràngjun4zuòjiēbānrén,dāngshíjiēbānréndōujīngjìngōngle zhēngqiúzhemíngdedejiàn,zhāngzhīdònggǎnshuōhuà,liúkūnshuō: jun1chénzhīfèndìng,zhōngwàizhīkǒunánfáng ,tiānxiàréndezuǐhěnnánfáng 

wàiguórénzhīdàozhèshì,láigànle,yàopàishēngjìngōng,yàokànkànguāngshēnhǎohǎo,shìzhēnbìngháishìjiǎbìng jué,ràngwàiguóshēnglái,dànshìwàiguórénfēiyàogěiguāngkànbìng,shíshìtóngfèidiàoguāng wàiguórénā,zhīyǒuràngguóshēngjìngōngkànbìng guóshēngshuōguāngshēnhěnhǎo,méiyǒubìng zhèngbiànzhīhòuzuòlezhèmejiànshì,nònghěngān,suǒhěnhènwàiguórén,hòuláiyòngtuánshāwàiguórén,zhèshìyuányīnzhī,yīnwéiwàiguórénràngméinéngshāchéngguāng 

<rb>慈</rb><rt>cí</rt><rb>禧</rb><rt>xǐ</rt><rb>太</rb><rt>tài</rt><rb>后</rb><rt>hòu</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>何</rb><rt>hé</rt><rb>非</rb><rt>fēi</rt><rb>要</rb><rt>yào</rt><rb>杀</rb><rt>shā</rt><rb>光</rb><rt>guāng</rt><rb>绪</rb><rt>xù</rt>?<rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>因</rb><rt>yīn</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>政</rb><rt>zhèng</rt><rb>治</rb><rt>zhì</rt><rb>斗</rb><rt>dòu</rt><rb>争</rb><rt>zhēng</rt><rb>吗</rb><rt>ma</rt>

guāngshēnquèshíhǎo,dànshìnéngránjiùzhèmele,zhèméijiāodài suǒzàiquánguózhāoshēng,zàiquánguózàolùn,shuōhuángbìngzhòng,hòushuōbìnglejiùshùnchéngzhāng,guòdezhèmóuméichénggōng dāngshídeliàngjǐnjǐnshìdāndehuángquánle,yǒuqiānzhìhuángquándeliàngle,shìlǎobǎixìngfāngshàngdeshìjīngxiàngdāngle tàipíngtiānguóhòu,fāngdeshìxiàngdāng,mengǎnzàofǎn,gǎnyǒudedòngzuò,dànshìyàoshāhuáng,mentóngle lǎobǎixìng,biéshìxīnshìdeshāngrénláifǎnduì,háiyǒuwàiguóréntóngfèi 

hòuláishēnggěiguāngkànbìng,dōupàirénjiānshì shēnggěiguāngkāideyàodōushìzhòngyào,shìpíngdeyào,duìshēngjiùhěnmǎn hòuláishǐxuéjiāyánjiūdeqīngtíngdàngànzhōngdezhèxiēàn,dōushìshēngzàideyǐngxiǎngxiàxiěde,怀huáiyǒukàodefāng 

miǎnshēngmíng:shàngnèiróngyuánwǎngluò,bǎnquánguīyuánzuòzhěsuǒyǒu,yǒuqīnfànníndeyuánchuàngbǎnquánqǐnggàozhī,menjiāngjìnkuàishānchúxiàngguānnèiróng 

 • 商代青铜器鼎是用来做什么的?鼎的最初用途

  语文书中,和“鼎”有关的成语、俗语我们一口气能说出一串:一言九鼎、鼎鼎大名、人声鼎沸、鼎力相助、三足鼎立、楚王问鼎、问鼎中原、春秋鼎盛等。历史书中,也出现了鼎的身影,像&ldq详情>>

  2018-01-29 11:38:23
 • 牛顿疯了到底是因为中毒还是受刺激过度?

  牛顿是英国皇家学会会长,英国著名的物理学家,百科全书式的“全才”,著有《自然哲学的数学原理》、《光学》。牛顿画像牛顿在1687年发表的论文《自然定律》里,对万有引力和三大运动定详情>>

  2018-01-29 11:38:19
 • 文学家陆机书法:非中古人就不可能下的了笔

  陆机出生于261年,卒于303年,字士衡,是吴群吴县的人,就是如今的江苏苏州人。他是父亲是陆抗,作为家中第四个儿子,跟自己的弟弟陆云被后人称之为“二陆”,是西晋时期著名的文学家详情>>

  2018-01-29 11:20:36
 • 美国犯罪故事:辛普森杀妻案20年后凶器重现

  美剧《美国犯罪故事》的预告片,故事讲述的是美国黑人明星杀妻案,而故事的原型就是22年前震惊美国乃至全球的“辛普森杀妻案”,如今案发疑似凶器忽然现身,人们的视线重新回到了震惊全世详情>>

  2018-01-29 11:20:34
 • 鲍姑首创艾灸:揭秘晋代女医学家的崛起

  要说这鲍姑可是个了不得的女性,她是晋代著名的炼丹术家又是一位女灸学家,医术高超,与她老公著名的医生葛洪因为共同的理想共同的爱好,那是比翼双飞伉俪情深。咱今天不说葛洪的故事专说鲍姑的传说,其实吧关于鲍姑详情>>

  2018-01-29 11:20:31
 • 五代十国前蜀高祖王建用过哪些年号?

  前蜀高祖王建(公元847年~公元918年),字光图,陈州项城(今河南沈丘)人。原为唐西川节度使,封蜀王。在位16年(公元903年八月~公元918年六月)。病逝,终年72岁。葬于永陵,谥“神详情>>

  2018-01-29 10:27:54
 • 雷锋摆拍照:打着手电筒读《毛选》

  这曾是一张经典的雷锋照片,标题是“雷锋打开手电筒,夜间读《毛选》”。照片中雷锋半躺在被窝里,一只手举着手电筒,另一只手举着一本《毛选》,呈认真阅读状。然而有人质疑:雷锋的胳膊连同手详情>>

  2018-01-29 10:27:52
 • 后赵皇帝石弘是怎样的人 历史是如何评价石弘的

  石弘(314-335),字大雅,上党郡武乡(今山西榆社北)人,羯族,后赵明帝石勒次子,五胡十六国时期后赵第二位皇帝。幼有孝行,以恭谨谦虚自守操节,随杜嘏学习经学,随续咸学诗赋律令,随刘征、任播学兵法,详情>>

  2018-01-29 10:27:49
 • 客官您是打尖还是住店?古人为何称吃饭为打尖?

  在古代,侠客们走在街头,一般在这样的情况里,画外音中一定还会出现悦来客栈店小二一句干脆利落的:客官留步,请问您是打尖还是住店?详情>>

  2018-01-29 10:15:35

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科

常换老大的刘备为何能成为大英雄?

英雄不问出处。历史上的许多英雄豪杰起家时,往往都依附于某一个军事集团或政治势力,大多数英雄都有过改换门庭的易主记录。那么...详情>>