讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

翟方进的贡献有哪些 翟方进的主要功绩有哪些

来源:讲历史2018-02-26 08:24:21责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】翟方进(公元前53年~公元前7年),字子威,汝南郡上蔡(今河南上蔡县)人,中国西汉后期的政治人物。出身寒门,家贫好学,早年丧父,在太守府中任小吏,因办事不机敏,…

zháifāngjìn(gōngyuánqián53nián gōngyuánqián7nián),wēi,nánjun4shàngcài(jīnnánshàngcàixiàn)rén,zhōngguó西hànhòudezhèngzhìrén 

chūshēnhánmén,jiāpínhǎoxué,zǎoniánsàng,zàitàishǒuzhōngrènxiǎo,yīnbànshìmǐn,duōbèiyuàn,fènérzhí hòuyóuzhǎngān,qínxué chūnqiū  hòuliánniányòu,tóngdàozhǎngān,zhīgòngshū jīngshíduōnián,xuéwènjìn,shèjiǎ,bèirènwéiláng hànchéngpíngèrnián(qián27nián)qiānshì,shùniánhòuchūwéishuòfāngshǐ,jǐnzhíshǒu,fāngchēngsòng,diàorènchéngxiàngzhí gǎnshàngshūzhíyán,shīzhícháochén,dàochéngxiàngxuēxuāndezhòng,shuōyǒucái,hòuxiàngwèi jiǔshēngjīngzhàoyǐn,yánháoqiáng,yǒuzhèngshēng yǒngshǐèrnián(qián15nián)zhuóshǐ,jiǔxuēxuānwéixiàng,juégāolínghóu 

zháifāngjìnyǒuzǎixiàngzhīcái,érzǎixiàngzhīliàng fánhuòzuìguòderén,bào,dànmiǎngěishìzhōngchénxián féngxìnwéi dìnglínghóuchúnzhǎng(tàihòuzhí)yīnhuánghòubèizhū,zháifāngjìnyuánzhījiāohòu,shòuqiānliánérshàngshūxièzuì,chéngkuānróngqiánshìérjiāzhuījiū zháifāngjìnfǎnguòláijiǎndànxiēchúnzhǎngyǒujiāowǎngderén,jīngzhàoyǐnsūnbǎoděngèrqiānshíshàngguānyuánèrshíduōrénbèiguān 

suíèrnián(qián7nián),hàncháojiēliánshēngshānbēng shuǐzāi shíděngtiānzāixiàng,cháohuángkǒng,yīnjiāoèguòduō,xiērénchéngshàngshū,shuōtiānxiàngduōbiàn,tiānzhèn,chénshēncáinéngxiāozāi,bìngwéixiàngjiǔnián,néngshùntiānyīngrén,zhì使shǐyīnyángshīdiào hànchéngzhàozháifāngjìngōng,jiāng chéngquè chéngxiàngbàowáng xuānshìzhōngwài,qīnwǎngdiào,shì gōnghóu  hòufǎnkàngwángmǎngdezháiwéiér 

<rb>翟</rb><rt>zhái</rt><rb>方</rb><rt>fāng</rt><rb>进</rb><rt>jìn</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>贡</rb><rt>gòng</rt><rb>献</rb><rt>xiàn</rt><rb>有</rb><rt>yǒu</rt><rb>哪</rb><rt>nǎ</rt><rb>些</rb><rt>xiē</rt><rb>翟</rb><rt>zhái</rt><rb>方</rb><rt>fāng</rt><rb>进</rb><rt>jìn</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>主</rb><rt>zhǔ</rt><rb>要</rb><rt>yào</rt><rb>功</rb><rt>gōng</rt><rb>绩</rb><rt>jì</rt><rb>有</rb><rt>yǒu</rt><rb>哪</rb><rt>nǎ</rt><rb>些</rb><rt>xiē</rt>

zháifāngjìndedezhǔyàogōngyǒuxiē

西hànwángcháo230nián,zhēnzhèngshēngchūshēndānrènchéngxiàngde,yǒuhànshídàidegōngsūnhóng hànzhāoshídàidecài,hànyuánshídewéixián wéixuánchéng kuānghéng,hànchéngshídekuānghéng zhāng zháifāngjìn kǒngguāng,hànāishídekǒngguāng píngdāng,hànpíngshídekǒngguāng gōng,wángmǎngxīncháoshídepíngyàn menzhèxiēshēngchéngxiàng,dōushìhuángdejiāoshī,tóngshí,menzhèxiēshēngchéngxiàngyòudōushìménjiājīngdiǎnxuéshuōdelǐngjun1rén ,gōngsūnhóngshì gōngyángchūnqiū xuépàidelǐngjun1rén,càishì hánshī delǐngjun1rén,wéixiánwéixuánchéngshì    shàngshū  shī delǐngjun1rén,kuānghéngshì shī delǐngjun1rén,píngdāngshì lùn delǐngjun1rén,zháifāngjìnshì chūnqiū delǐngjun1rén,kǒngguāngshì shàngshū delǐngjun1rén,gōngshì chūnqiū lǐngjun1rén érqiě,menzhèxiēxuépàidelǐngjun1shī,jun1shīménxuépàizàicháotíngzhōngxíngchéngledezhèngzhìdǎng 

hànyuánjiàng,yóuhànyuángōngkāizhāngdechóng,yīn,shēngdànjìnjīngzuòguān,érqiě,shēngchéngxiàngliàngzēngjiā zhèxiēshēngchéngxiàngzuìdediǎn,shìmenbiànhuāngǎoshíxíngtàidòuzhēng,quèyòuduōshūzhìguóshígàn,zhèyàng,jiùzàihànyuánjiànghànwángcháoxùntuīxiàngle chùbǎijiā,zūnshù dewénzhìguódezhèngzhìshǐshí,dànshì,shēngchéngxiàngmendeshūzhèngshìquèyòujiāngtiānxiàxiàndàoleyuèláiyuèpínkùndòngluàndeshǐsuìyuè!

西hànwángcháo230nián,bèihòushìshǐjiādānchēngzhīwéi zōng deyǒusānrén,shìhànchūdefèngchánghànhuìdelǎoshīshūsūntōng,shìhànshídàideyánguāndǒngzhòngshū,jiùshìhànchéngshídechéngxiàngzháifāngjìn 

shūsūntōngzhīsuǒbèichēngzhīwéi zōng ,shìyīnwéishūsūntōngwéihàngāoliúbānggòujiànchūlesānkòujiǔbàidehànwángcháodecháozhì
dǒngzhòngshūzhīsuǒbèichēngzhīwéi zōng ,shìyīnwéigòujiànchūleduìhòushìshēngyǐngxiǎngshèndeyánzāidetiānréngǎnyīnglùnqiánghuàjun1zhǔzhuānzhìzhìde sāngāng xuéshuō,me,zhèzháifāngjìnshìyīnwéishímebèichēngzhīwéi zōng dene?zhěcháyuèleduōliào,quèshǐzhōngxúnzhǎodàoduìjiāwénhuà西hàncháotíngzhèngshìyǒushíme jiéchūgòngxiàn  

shuōxuéwèn,suīránzháifāngjìnhàochēngdāngshídemíng,dànshì,zhèzhèngshǐshūzǎideyàng fāngjìnsuīshòu liángchuán ,ránhǎo zuǒshìchuán  tiānwénxīng, zuǒshì guóshīliúxīn,xīngzhǎngānlìngtiánzhōngshùshī ( hànshū· zháifāngjìn ) yóujiàn,dāngshídezháifāngjìnzàixuéwènshàngbìngshìshímejiārén,suīránhǎozhìxuédāngshídelěngménxuéshuō zuǒshìchūnqiū ,dànshì,dāngshízhìxué zuǒshìchūnqiū dedāngjiā,shìxīncháodeguóshīliúxīn guǒcóngzhèngzhìshàngkàn,zháifāngjìnkǒngguāngdōushìdāngshícháozhōngzhīmíngde tōngzhèngshì dechéngxiàng,zhèzhèngshǐshūzǎideyàng jun4zhōngzhuīyuànfāngjìn,tóngyáoyuē: huàibēishuí?zháiwēi fàndòushígēngkuí fǎn,bēidāng shuíyúnzhě?liǎnghuáng   ( hànshū· zháifāngjìn ) yóujiàn,dāngshídezháifāngjìnsuīránwéichéngxiàng,quèchūzhèngzhìchòuzhāohuòhàilǎobǎixìng,dezhèngzhìchòumíngzàidāngshíjiùjīngchéngwéilexiǎoháichuánchàngdeérle 

me,dāngshídezháifāngjìnjiūjìngshìshímegāoshēngwéichéngxiàngbèidāngshídeshēngchēngzhīwéi zōng dene?zhězǎikǎozhèngzhīhòu,cáixiàn,zhèzháifāngjìnránshìzhuānméngōngrénéryángmíngtiānxiàde zhè,jiùràngrénkùnhuòle!huàshuō,duōzāihuāshǎozǎideréndeqiáncáihuìhǎo,zhèzháifāngjìnpíngshēngdexuéwènzěnmeyàng,zhèngzhìhěnzāogāo,dànshì,jǐnjǐnpíngjièzhezhānghuìyǎoréndezuǐ,zěnmehuìyǎochūrénzhīxià,wànrénzhīshàngdechéngxiàngláine?érqiě,yǎorén,ránháiyǎochūle zōng deměimíngláile zhèshuōmíng,hànyuánjiàngdehànwángcháo,yóutuīchóngjiāzhèngzhìshíxíngtài,dāngshídeguójiādewénhuàfēnwéi,jīngduānzhèngcháng,rénmenpànduànshìfēidebiāozhǔn,míngxiǎnshēnglelúnshìfēideniǔ!fǒu,zhèyǎorénwéishēngdezháifāngjìnzěnmehuìhuòchéngxiànggāowèi zōng měimíngne?

yóujiàn,西hàndeguójiāshèhuìzhōngdewénhuàfēnwéi,zhànzàibiānshàngkànde,shígàndehuógèngjiāshū
zhànzàibiānshàngpíngtóulùnde,gèngróngxiēshígànjiādàoshàngdeshǎngshíbāojiǎng,gōngrénde,quègèngróngmáitóugàndeshígànjiādàogāoguānhòudāngguójiādezhìwénhuàhuàchéngwéizhèyàngdeshíhòu,zhèguójiāshèhuìjiùkěndìngduòluòle,guójiāshèhuìdepínqióngdòngluàn,dāngránjiùhuìyuǎnle yīn, hànshū· zháifāngjìnchuán jiéwěi,zuòzhězhèyàngtòngyǎngdepíngshuōdào: yuànbānbiāoyuē: chéngxiàngfāngjìntóngxiélǎo,jīngshī,shēnwéizōng,zhìwèizǎixiàng,shèng  

èr,biéshàngǎorénshìdòuzhēngdezháifāngjìn

zháifāngjìn(?  西yuánqián7nián),nánshàngcài(xiànnánshàngcàixiàn)rén zháifāngjìnyòushìshǔzhōngguóshǐshàngdelèi shíniánhánchuāngrénwèn,chéngmíngtiānxiàzhī deshūrénkǎizhī zhīguòdechéngmíngchéngjiādeyuèméiyǒukuānghéngde záotōuguāng mechūmíngér 

gēnshǐshūzǎi,zháifāngjìnshǎoshíjiājìngpínjiàn,qīnsuīránjīngguòshūchéngwéilejun4wénxué,dànshì,zàizháifāngjìnshíèrsuìnián,deqīnwángle,niányòudezháifāngjìnzhīhǎosuítóngshēnghuó yóujiājǐngtàipínqióng,suǒ,zháifāngjìnhòuláijiùchuòxuédàoménzhōngdānglemíngpǎochàxiǎo dànshì,yóuzháifāngjìnshēngxìngtàichídùn,suǒ,huìbànshìdejīngchángbèiménzhōngdegāoyuánsuǒ zháifāngjìnhěnbēi,néngdāngshíyǒubàodeqíngkuàng,shì,dejiùdàilǐnglǎoréndejiāzhōngzuòzhìxún méiyǒuxiǎngdào,zhèlǎorénjiànlezháifāngjìnhòujiùshuō: xiǎoyǒufēnghóu,dāngjīngshùjìn,wéizhūshēngxuéwèn ( hànshū· zháifāngjìnchuán ) zhèxià, fāngjìnyànwéixiǎoshǐ,wéncàiyán,xīn,yīnbìngguījiā,hòu,西zhìjīngshīshòujīng liányòu,suízhīzhǎngān,zhīgěi fāngjìnjīngshì,shòu chūnqiū  shínián,jīngxuémíng,zhòng广guǎng,zhūchēngzhī shèjiǎwéiláng èrsānsuì,míngjīng,qiānláng  ( hànshū· zháifāngjìnchuán )

shǐshūméiyǒujiǎngshùzháifāngjìnzàijīngchéngzhǎngānzhōngqiúxuédeyuè,dànshì,tōngguòshàngduǎnduǎndejièshào,menháishìkànchū,dāngshídezháifāngjìntīngcónglelǎoréndezhīyánzhīhòu,jiùyuàngāndāngménzhōngdexiǎole,érshìzhílejīngchéngzhǎngānqiúxué,dehòudānxīnniányòu,便biànsuítónglejīngchéng,hòubiānzhīxiéshàngjiēmǎimàigònggěideshūfèiyòng niángliǎngzhèbāndejiān,zhōngchūletóu,hòulái,zháifāngjìnchéngwéilejīngchéngqiúxuéxuézhōngdejiǎojiǎozhě,bìngzàiguójiāshìkǎoshìzhōngmínglièjiǎ,jiǔ,zàifāngshàngxuǎnchéngwéile míngjīng gōngmíngzhīhòu,jiùbèicháotíngrènmìngwéiguāngxūnshǔguāndelángle, láng zhèzhíjiùsuànshìhuángjìnchénle,hěnróngfàngrènwàiguān  lángguān shìdāngshíguójiāzhuānménzhùbèiwèiláigāoguānyuándechǎngsuǒ 

dāngshídejīngchéngxué,dànchéngwéilemíngxuéshēng,jiùzhāoménshēngle,suǒ,zháifāngjìndāngshíjiùchéngwéile chūnqiū mǒuxuépàidelǐngjun1rénle,deménshēngjiùduōláile zhè,gàishìdāngshídewéiguānzhīdàoba,yòngjiāoshīménjiàndezhèngzhìdǎng,réndào,quǎnshēngtiān,shīménxiōngzhījiānxiàngxié 西hànzàixuézhōngshíxìngláidezhèzhǒngshīméndǎng,hòuláiyánzhōngguózhèngzhìwénhuàlǐngqiānniánzhījiǔ,zhìjīn,zhōngguózhèngzhìwénhuàlǐng,kǒngháiméiyǒuwánquángēnchúzhèzhǒngè,zhè,shìzhōngguóhángzhōngdebàixiànxiàngdegēnyuánzhība!

fēichángmíngxiǎn,shǐjiāshìduìzháifāngjìndewéirényǒubǎoliúde,fǒu,zuòzhěmenhuìzàizháifāngjìndechuánzhōngkāishǐjiùjièshàolewéiguānzhěngréndeshì 

shǐshūzǎishuō, píngzhōng,fāngjìnzhuǎnwéishì shùnián,qiānshuòfāngshǐ,guānfán,suǒcháyīngtiáozhé,shènyǒuwēimíng zàisānzòushì,qiānwéichéngxiàngzhí cóngshànggānquán,hángchídàozhōng,xiàowèichénqìngzòufāngjìn,méichē zhìgānquángōng,huì殿diànzhōng,qìngtíngwèifànyán寿shòu,shíqìngyǒuzhāng,dào: hángshìshúlùn,jīnshàngshūchíshìlái,dāngjué qiánwéishàngshūshí,chángyǒusuǒzòushì,wàngzhī,liúyuè  fāngjìnshìqìngyuē: ànqìngfèng使shǐchén,wéishàngshū,zhīshìzhōutǒng,míngzhǔgōngqīnjiě qìngyǒuzuìwèizhū,kǒngxīn,shèzuòzhī yòubàoyángshàngshūshì,yánchísuǒzài,kuīsǔnshèngzhīcōngmíng,fèngzhàojǐn,jiējìng,chénjǐn  qìngzuòmiǎnguān  ( hànshū· zháifāngjìnchuán )

zhèduànshǐzǎishuō,hòulái,zháifāngjìnjiùfàngrènwéishuòfāngjun4deshǐle,zàifāngshànggànchūfènchéngjiù,jiùshífèndegōngxuānyáng,háidòngyòngdegǎngōngjiāngdediǎnfāngzhèngfǎnshàngzòucháotíng,zhèyàng,jiǔjiùshēngrènchéngxiàngzhízhíle chéngxiàngzhí,shìchéngxiàngdegāoliáo,quánfēicháng cóngzháifāngjìndezhèzhǒngwéiguānzhīdào,kànchū,shìshǔshuōhuà使shǐxiǎoqiándezhǒngrén,zuǐgōngyuǎnyuǎnchāoguòledeshígànzhèngzhìnéng wènshì,xiàngzháifāngjìnzhèyàngdezuǐguānyuán,guǒzàihànxuānshídàizhīqián,shìhuìzāodàobiǎnsǔnde,dànshì,hànyuánshènghángjiājīngdiǎnzhìguódewénzhìzhīhòu,guójiāshèhuìzhōngshíxíngtàidebiāozhǔnpànduànshìréndeshìfēideniǔfēngyuèláiyuèchāngjué,zhèyàng,xiàngzháifāngjìnzhèyàngdezhòngyánlùnqīngshígànderén,dànzāobiǎnsǔn,fǎnérháihěnchīxiāngle,zhè,jiùshìwéishímezháifāngjìndāngshímeróngróngshēnggāoguāndeyuányīnba 

zháifāngjìnjìnjīngdānrènchéngxiàngzhíguānyuánzhīhòu,suǒgàndezhèngzhì,jiùshìhànchéngdepíngniánjiānjiādeshíxíngtàidepíngpànbiāozhǔncāndǎoledāngshíguójiādejiānchágāoguāndexiàowèichénqìng 

shuōzhèhànchéngdepíngnián,dǎoshìyīnggāiyǐnzhězhùdejiànshìqíng,yīnwéi,zhè píng niánniánhàojiùshuōmíngdāngshídehuánghànchéngháibìngshìzhǒngchúncuìdezhōnggǎozhèngzhìshíxíngtàidòuzhēngdejun1zhǔ zhèpíngniánhào,jiùshìhànchéngzhuānménwéibāojiǎngzhìshuǐyǒugōngdewángyánshìérbiéhángde shǐshūzǎi, hòusānsuì,guǒjuéguǎntáodōngjun4jīn,fànlànyǎn ,píngyuán qiānchéng nán,fánguànjun4sānshíèrxiàn,shuǐshíwànqǐng,shēnzhěsānzhàng,huàibàiguāntíngshìqiěwànsuǒ shǐyǐnzhōngduìfāngluèshūkuò,shàngqiēzhī,zhōngshā qiǎnnóngfēidiàodiàojun1qiánjuésuǒguànzhījun4,zhěèrrénnándōngcáochuánbǎisǒu,mínshuǐqiūlíng,jiǔwànqiānkǒu 使shǐzhěwángyánshì使shǐsāi,zhúluòzhǎngzhàng,jiǔwéi,shèngxiǎoshí,liǎngchuánjiázǎiérxiàzhī sānshíliù,chéng shàngyuē: dōngjun4jué,liúpiāoèrzhōu,xiàowèitíngshìfángsānxúnsāi niánwéipíngyuánnián zhìzhěwéizhewàiyáoliùyuè wéiyánshìzhǎng,gōngfèiyuēshěng,yòngguǎ,zhènshènjiāzhī yánshìwéiguāng,zhìzhōngèrqiānshí,juéguānnèihóu,huángjīnbǎijīn  ( hànshū· gōuzhì )

cóngshàngmiàndeshǐzǎikàn,西yuánqián28niándehànchéngdejiànshǐnián,zhōngyuán32xiànliánzāolebàohóngshuǐránzāihài,dāngshí,yǒudezhōngdeshuǐjīngsānzhàngshēn,liàngnóngtiánbèiyānméi,cháotínggào,bǎixìngmínliáoshēng dāngshí,zhìshuǐdexiàowèiwángyánshì使shǐyòngleshǔjun4dōujiāngyànzhōngdezhìshuǐfāngzhōngzhìzhùlezhèchǎngshuǐhuàn,háiwéiguójiājiēshěngleliàngjīngfèi,shì, píngyuánniánchūnsānyuè,zhàoyuē: juédōngjun4,liúpiāoèrzhōu,xiàowèiwángyánshìsāizhépíng,gǎiyuánwéipíng tiānxiàmínjué,yǒuchà  ( hànshū· chéng )

gēn huáyángguózhì· xiānxiánshìzǒngzàn zǎi,wángyánshìshìdāngshíjiānwéijun4dezhōngrén,jiùshìxiànzàichuānshěngyángrén,jiānwéijun4shǔ sānshǔ zhī,suǒ,wángyánshìyīnggāiduìshǔjun4zhōngdedōujiāngyàndezhìshuǐshìshìhěnlejiěde,dāngshízàizhōngyuán使shǐyòngdezhìshuǐfāng,jiùshìláidōujiāngyànzhìshuǐfāng 

zhōngguócháodàizhōng,huángwéibāojiǎngzhìshuǐyǒugōngrényuánérgǎiniánhào,shìhǎnjiànde zhèshuōmíng,dāngshídehànchéngbìngfēishìzhèngzhìshíxíngtàizhìguódehuāngtángjun1wáng me,rán,wéishímezhèbiézhōnggǎojiāshíxíngtàidòuzhēngdezháifāngjìnyòuzěnmehuìliánliánshēngqiāngāoguānne?shí,zhèbìngnánjiě,zhèshuōmíng,dāngshídehànwángcháocháotíngzhōngdezhōnggǎoshíxíngtàidòuzhēngdeshēngjīngxíngchénglexiàngdāngdehòu,menjīngkāishǐzuǒyòuleguójiāzhèngzhìzǒuxiàng,zhèzháifāngjìnhòuláizhīsuǒbèicháotíngzhōngdeduōshēngguānyuánzhìtuīxuǎnchéngwéichéngxiàng,jiùshìzuìhǎodeshuōmíng!

menláikànkàn,zàidāngshíhànchéngbāojiǎngzhìshuǐgōngchénwángyánshìérgǎiguójiāniánhàodeshízhōngdezháifāngjìndōugànlexiēshímeyàngde zhèng ba 

shǐshūzǎishuō,jiùshìzàipíngniánjiānzhīzhōng,jīngbèichéngwéichéngxiàngzhídezháifāngjìnsuítónghuánggānquángōng,zhōng,dechēzǒuledāngshíguójiāyǒumínglìngjìnzhǐshǐde chídào zhōng,yīnwéi,dāngshíguójiāguīdìng, chídào shìguójiāzhuānményònghuángjun1shìbào使shǐyòngdezhuāndào,bānréndōu使shǐyòng,使shǐshìtàizàiméiyǒudàohuángzhǔnzhīqián,nénggòuzuòzhǔzhāngde使shǐyòng dāngshídezháifāngjìnjuéduìhuìzhīdàozhèguī,dànshì,yóuzhuīgǎnhuángchēduì,shì,dechēduìjiùjiàshǐjìnle chídào zhīzhōngle xiàowèichénqìngshìzhuānménjiāncháguójiāguānyuánshīzhífànjìnshìqíngde,suǒ,zháifāngjìndechēduìjiùbèichénqìngdexiàshǔzhuālezhèngzhebìngméishōulezháifāngjìndechē zhè,jiùràngzháifāngjìnjiéchóulechénqìngle,zhíbàochénqìng 

hòulái,chénqìngzàizhǔguǎnguójiādetíngwèifànyán寿shòuxiántándeshíhòu,shuōguòdānghuángshūdeshàngshūdeshíhòu,céngjīngyīnwéiwàngérjiāngfènzòuzhāngdānleyuèzhījiǔ shuízhīdào,zhèxiántánzhīdàozěnmebèizháifāngjìntīngwéndàole,shì,zháifāngjìnmángjièbàochénqìng,shàngzòuhuángshuō: ànqìngfèng使shǐchén,wéishàngshū,zhīshìzhōutǒng,míngzhǔgōngqīnjiě qìngyǒuzuìwèizhū,kǒngxīn,shèzuòzhī yòubàoyángshàngshūshì,yánchísuǒzài,kuīsǔnshèngzhīcōngmíng,fèngzhàojǐn,jiējìng,chénjǐn  ,zhèjiùgěichénqìngshànggāngshàng线xiànle,shuōguòdānrènshàngshūdechénqìngyòngzhíquánduìhuángjìng,háinòngquánhuángděngděng,zuìmíng,zhèchénqìngjiùbèihuángchèzhíle zháifāngjìndàolezhěngrénhàiréndede 

<rb>翟</rb><rt>zhái</rt><rb>方</rb><rt>fāng</rt><rb>进</rb><rt>jìn</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>贡</rb><rt>gòng</rt><rb>献</rb><rt>xiàn</rt><rb>有</rb><rt>yǒu</rt><rb>哪</rb><rt>nǎ</rt><rb>些</rb><rt>xiē</rt><rb>翟</rb><rt>zhái</rt><rb>方</rb><rt>fāng</rt><rb>进</rb><rt>jìn</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>主</rb><rt>zhǔ</rt><rb>要</rb><rt>yào</rt><rb>功</rb><rt>gōng</rt><rb>绩</rb><rt>jì</rt><rb>有</rb><rt>yǒu</rt><rb>哪</rb><rt>nǎ</rt><rb>些</rb><rt>xiē</rt>

zháifāngjìnjiādeshíxíngtàibiāozhǔnxiànhàirén,bìngshìliǎng,érshì,suǒ,shǐjiāduìzháifāngjìnyǒuwèishēnzhǎngdepíngjià,shǐjiāshuō: fāngjìnzhīnéngyǒu,jiāntōngwénshì,yuánchì,hàowéitōngmíngxiàng ( hànshū· zháifāngjìnchuán ) zhèshìshuō,dāngshídezháifāngjìnshìshújiājīngdiǎnxuéshuō,bìngzhèyàngdebiāozhǔndòngzhéjiùduìbiérénkòumàogùnderén,rénmenzhīdàozěnmepíngjiàcáihǎo,shì,jiùsòngle tōngmíngxiàng dechāohào,shìshuōhěnhuìbāntáishìyàngdejīngdiǎnwénshūkuàngtàobiérénzhèngzhìshì shí,zhōngguócháodàizhōngxiàngzháifāngjìnzhèyàngdedòngzhéjiùbāntáijīngdiǎnwénxiànshéténgrénshìde wéishūwéishàng de tōngmíngxiàng ,shìzhíjiùshǎome!sòngcháodezhū,jiùshìzháifāngjìnzhèyàngde tōngmíngxiàng  

gàishìzháifāngjìnzhěngrénhàiréndànméiyǒuzāodàobiǎnsǔn,fǎnérzàidāngshíháiduànshēngqiāndeyuánba,suǒ,zhèzháifāngjìnhòuláizhěngrénhàirénjiùyǒuyǐnle,jǐnjiēzhe,zháifāngjìnyòukāishǐxiànhàilìngwàixiàowèijuānxūnle 

juānxūndānrènxiàowèizhīhòu,yīnwéizhǒngzhǒngyuányīnzhíyuànbàidāngcháochéngxiàngshǐ,dànshì,juānxūnguāngxūnxīnqìngdejiāoyòuhěnduō,bìngqiě,yǒu,kànjiànchéngdōuhóuwángshāngdechēduìguòlái,háixiàchējìngdàiwángshāngdechēduìzǒuguò zhèběnláisuànshàngshíme,méiyǒuwéifǎndāngshíguójiārènguīdìng,dǐngduōjiùsuànshìjuānxūnyǒudiǎnderénhǎoèxiǎoér dànshì,zháifāngjìnjiùzhuāzhùshìshànggāngshàng线xiànle, shìfāngjìnzòuzhuàng,yīnyuē:chénwénguójiāzhīxìng,zūnzūnérjìngzhǎng,juéwèishàngxiàzhī,wángdàogāng  chūnqiū zhī,zūnshànggōngwèizhīzǎi,hǎinèitǒngyān chéngxiàngjìnjiànshèngzhǔ,zuòwéi,zàiwéixià qúnchénjiēchéngshùnshènghuà,shìfāng xūnèrqiānshí,xìngfèng使shǐ,zūn,qīngmànzǎixiàng,jiànshàngqīng,éryòujiēshī,xiéchǎncháng,nèirěn duòguó,luàncháotíngzhī,chùwèi chénqǐngxiàchéngxiàngmiǎnxūn ( hànshū· zháifāngjìnchuán )

jiākànjiànleméiyǒu,zhè tōngmíngxiàng dezháifāngjìnyùnyòng chūnqiū jīngdiǎndàoshìxīnyīngshǒu,dànshì,zhè chūnqiū shìbèiláizhìguójiāgǎotuánjiéxiéde,érshìbèiláibiéréndegùnkòubiérénmàode,shìzháifāngjìnxiàngrénxiǎnbǎihěnyǒuxuéwèndeqiāoménzhuānér 

dāngshí,wéiràozháifāngjìnzhejiājīngdiǎngùnkòumào,cháotíngzhōngdexiēzhèngrénshìzhànchūláipínglezháifāngjìn, shí,tàizhōngpíngdānggěishìzhōngzòuyán: fāngjìnguózhīzhí,chìzhèngxiānqúnxià,qiánqīnfànlìnghángchídàozhōng,qìngpíngxīn,fāngjìnhuǐérnèijiāhèn,qìngzhīcóngróngyán,chéngzuì hòuchéngxiàngxuāndàozéi,qǐngqiǎnyuànxiàowèi,xiàowèixūnzòubàocháotíng,jīnfāngjìnzòuxūn zhěwéifāngjìndàozhèngchéngxiàng,gǒuāzhùchén,shèngwēi,juéyuán xūnhánggōngzhí,jiānrénsuǒè,shǎokuānjiǎ,使shǐsuígōngmíng  shàngfāngjìnsuǒyīng,yòngzhàfèizhèng,suíbiǎnxūnwéichānglínglìng fāngjìnxúnsuìjiānmiǎnliǎng,cháotíngyóushìdànzhī  ( hànshū· zháifāngjìnchuán )

dāngshí,tàizhōngpíngdāngzhǐzháifāngjìnwéirénwéiguāndōuzhèngpài,háixiàngbāndetàntīngchénqìngbiérénde,ránhòuyòubiérénxiǎobàogào ránhòu,zhèzháifāngjìnyòugōngjiéjuānxūn píngdāngshìdāngshídemíng,kànlái,zhèshēngzhōngyǒuzhèngzhīshì dànshì,zhīdàozhèhànchéngshìzěnmehuíshìqíng,míngmíngshìzhòngshìzhèngzhìshígàndehuáng,néngshìchūzhèngzhìquánmóudeyuányīnba,dāngshíháishìzhīchílezhèjiānzhàdezháifāngjìn,rènwéizháifāngjìndànbiéréndehuàdōuhěnshìjīngjiādiǎnxuéshuōde,zhèyàng,jiùjuānxūngěichèzhíle dāngshí,yīnwéizháifāngjìnzàiniánzhīzhōngjiùgùnkòumàodeshǒushōushídiàoleliǎngcháotíngzhōngdejiāncháguānyuánxiàowèi,shì,mǎncháojiējīng,zhèyàng,zháifāngjìnjiùyuèle  chéngxiàngxuānshènzhòngyān,chángjièyuànshǐ: jǐnshìzhí,zháijun1zàixiàngwèi,jiǔ  ( hànshū· zháifāngjìnchuán ) dāngshí,chéngxiàngxuēxuāngàojièdeshǔxiàshuō,ànzhàozháifāngjìnzhèyàngdedāngguānshídàicháoliú,kǒngjiērèndechéngxiàng,shìzǎowǎndeshìqíngya 

hànchéngyǒngshǐèrnián,jiùshì西yuánqián15nián,zháifāngjìnbèichéngwéileshǐ,zhèguānzhíshìsāngōngzhīle,jǐnjǐnchéngxiàng jiǔ,yīnwéi广guǎnghànjun4shēnglezhènggōngnóngmínshìjiàn,chéngxiàngxuēxuānyīnbèichèzhíchéngwéilepíngmín érzháifāngjìnyīnwéibànsàngshìsāorǎolǎobǎixìngérshòudàojiàngzhíchùfèn méiyǒuxiǎngdàodeshì,yóuchéngxiàngwèizhìkōngquē,dāngshíhuángràngqúnchéntuīxuǎnxīnchéngxiàng,rénmenránjiùzháifāngjìnzhèhǎogùnhǎokòumàodeyǎorénshēngtuīchéngwéilexīnchéngxiàng yóujiàn,dāngshídehànwángcháodeshìfēibiāozhǔnjīngshēngleyánzhòngdeniǔ!zhejīngdiǎnzhěngrénhàirényǎorénderén,wǎngwǎngháifēichángshì 

zháifāngjìnyǎorényǎochūleyǐn,jǐnjiēzhe,yòujiājīngdiǎnbiāozhǔnyǎoleshǎorén,zàochéngzhèxiērényàomebèichèzhí,yàomejiùbèijiàngzhíchùfèn,érqiě,zháifāngjìngùnkòumàoháiguànyǐnyòngkǒngdeyánlùnzuòwéipànduànshìfēidebiāozhǔn,yóujiàn,shìzhōngguówénshíháichūxiànlenào zuìgāozhǐshì  zhàng huāngdànxiànxiàngde,zàizhèzháifāngjìndānrènchéngxiàngdeshíhòu,jiù shēnzuò gǎoleduōzhèyàngdemíngtángle!tóngshí,zhōngguóshǐláidexiērénzhōngdòngzhéjiùgǎojiēxiǎobàogào,zhèrén,yīnggāisuànshìzhèzháifāngjìn zhèjiùshìwéishímehòuláidewángmǎngxīncháoshídecháozhīsuǒdōuzhōnggǎoxiàngjiēhǎoxiǎobàogàodeyuányīnba gāoguāndànshēnzuòdeshèhuìfēnggǎohuàile,shìduōniándōujiūzhèngguòláide 

zàizháifāngjìndānrèngāoguānjiān,dǎozàizuǐxiàderénfènbiéyǒuchénxián zhū xiāo féngxìn sūnhóngděngrén,shènzhìliánhànchéngdejiùjiùhóngyánghóuwángchàdiǎnjiùbèizháifāngjìnshōushídiàole zhèlièbèizháifāngjìnyǎoguòderénzhōng,chénxiándezāozuìshé 

chénxiánběnshìhànchéngshídàidemíng,dānrènguòduōfāngdezhǔzhèngguānyuán,dewéiguānzhèngzhìjīngyànshífènfēng,zhàoshuō,yàofàngzàihànxuānshídàizhīqián,zhèyàngbèifēngzhèngzhìzhìjīngyànderénzǎojiùbèidàoguójiāgāoguānguānyuándewèizhìshàngle,juéduìyīnggāilùndàozháifāngjìnzhèyàngjǐnjǐnkàowánnòngjīngdiǎnzhìguóderéndāngshímechéngxiàng suǒ,dāngshídezháifāngjìnfēichánghàixiàngchénxiánzhèyàngderénjìnguójiāgāoguānyuánjiēcéng,yīnwéi,dànràngchénxiánzhèyàngderéndānrènlekàojìnhuángdegāoguān,mendezhèngzhìkěndìngfēichángjiéchū,zhèyàng,jǐnjǐnkàoshuǎzuǐdezháifāngjìnděngshēnggāoguānjiùméiyǒushímechàngle suǒ,zháifāngjìndìngyàowánnòngguǐjiāngchénxiánděngrénpáichūgāoguānhángliè 

shǐshūzǎishuō, hòufāngjìnwéijīngzhàoyǐn,xiáncóngnányángtàishǒuwéishǎo,fāngjìnhòushàn xiānshì,féngxìncónggāojun4shǒujīngzhào tàiwéiwèiwèi,guān簿jiēzàifāngjìnzhīyòu shǐquē,sānrénjiēmíngqīng,zàixuǎnzhōng,érfāngjìnzhī huìchéngxiàngxuānyǒushìfāngjìnxiànglián,shàng使shǐèrqiānshíwènchéngxiàng shǐ,xiánjiéfāngjìn,chù,fāngjìnxīnhèn  ( hànshū· zháifāngjìnchuán )

cóngshàngmiàndeshǐshūzǎikàn,dāngshí,guójiāyàoxuǎnshǐ,chénxián féngxìnzháifāngjìndōushǔbèituīrénxuǎn,huángzhēngqiúgāoguānmenduìzhèsānréndejiàn,jiādōuzànchénxiánzhǐzháifāngjìn,zhèyàng,zháifāngjìnjiùduìbiérénchóule  shí,fāngjìnxīnwéichéngxiàng,chénxiánnèiān,nǎilìngxiǎoguànxiàwǎngguān,wēijiěshuō xiàguòfāngjìn,chuāizhīzhǐ,gǎnyán ,fāngjìnzòuxiánféngxìn: xiéwǎngtān,yíngduō jiēzhīchéntāngjiānnìngqīng,kǒuguǐ,érqīnjiāo,qiújiàn hòuwéishǎo,shùkuìtāng xìn xiánxìngbèijiǔqīng,jìnzhōngzhèngshēn,nèizhīhángwánggōngxiào,érguānmèixiéchén,jiǎoxìng,gǒuwángchǐ kǒngyuē: shìjun1zāi! xián xìnzhīwèi guòèbàojiàn,chùwèi,chénqǐngmiǎnshìtiānxià  zòu  ( hànshū· zháifāngjìnchuán )

hòulái,zháifāngjìnbèihànchéngrènmìngchéngwéilexīnchéngxiàng,zhèxià,zháifāngjìnyīnggāimǎnleba dànshì,zháifāngjìnránfàngguòchénxiánféngxìnzhèliǎngdejìngzhēngduìshǒu,shìhàijīnhòuzhèliǎngrénsuíshíháinéngwēixiédegāoguānjuéwèi,shì,shì jiāngshèngyǒngzhuīqióngkòu ,hènjiāngèrrénzhìérhòukuài dāngshí,kuānghéng wángshāngzháifāngjìndōuzàixiànhàicháotínggōngchénchéntāng,menzhèxiērén使shǐyòngjiābiāozhǔngěichéntāngzāizāngleduōyǒudezuìmíng,yīn,dehànchéngjìngrányīnglekuānghéng wángshāngzháifāngjìnduìchéntāngdexiànhàiyàoqiú,jǐnjǐnyánchùfènlechéntāng,háidàigōngchénzhúdàodūnhuángbiānchōngjun1le yóuchénxiánèrrénchéntāngjiāohǎo,zhèyàng,zàichéntāngzāoyǒuxiànhàizhīhòu,zhèzháifāngjìnjiùshùnshìyàogǎozhūliánérshōushíchénxiánèrrénle,zhèyàng,zháifāngjìnjiùbiāngāoniànzhekǒngde,biān使shǐyòngyǒuzuìmíngchénxiángěixiànhàichèzhíle 

suíhòu,zháifāngjìnháifàngguòjìngzhēngguògāoguāndechénxiánděngrén,zàichénxiányòubèihuángyòngwéiguāngzhīhòu,zháifāngjìnyòubiāngāoniànkǒng,biāngōngchénxiánděngrén,zháifāngjìnshàngzòushuō: kǒngyuē: rénérrén!rénérrén! yánrénzhīrén,wángsuǒshīyòng
rénérduōcái,guózhīhuàn sānrénjiēnèi怀huáijiānhuá,guózhīsuǒhuàn,érshēnxiàngjié,xìnguìjiānchén,

guójiāyōu,chénsuǒméishēnérzhēng sūnhángyǒuhàiyuē: jiànyǒushànjun1zhěàizhī,ruòxiàozhīyǎng
jiànshànzhězhūzhī,ruòyīngzhānzhīzhúniǎojué  chìsuīshāng, guìqiángdǎngzhīzhòngchéngnánfàn,fànzhī,zhòngbìngyuàn,shànèxiàngmào chénxìngbèizǎixiàng,gǎnjìn qǐngmiǎn

 hóng xiánguījun4,xiāojiānxióngzhīdǎng,juéqúnxiézhīwàng  zòu xiánfèi,jun4,yōu  ( hànshū· zháifāngjìnchuán ) zhèxià,jiùgǎndàochénxiángěile 

míngxiǎnkànchūlái,shǐjiāduìzháifāngjìnfēichángyànè, hànshū· zháifāngjìnchuán jiùshìlièshùzháifāngjìnchōngdāngfēnggǒuyǎoréndelièchuán zhèyàngdàiyǒumíngxiǎnshìfēipíngjiàqīngxiàngdechuándàochūshuíshǒune?kǒngduōbànshìchūdāngshídeshǐxuéjiāyángxióngzhīshǒu,yīnwéi,hànshūyǒuhěnfèn,shíbìngfēibānbiāobānsuǒzhezuò,érshìyángxióngsuǒzhezuò,zhèzhèngwángchōngsuǒdeyàng, zhǎnghuángzhìxiào,yángyúnxuānzhìāi píng  ( lùnhéng· sòngpiān ) zhèjiùshìshuō,shì西hàndeshǐxuéjiāyángxióngzhezuòlehànxuāndàohànpíngshídeshǐshū,bānbiāobānguòshìleyángxióngdeshǐshūdegōngzuòér duìzháifāngjìnzhèyàngdechǒulòushūréndejiē,guǒméiyǒuxiàngyángxióngzhèyàngdebèihěngāodeshǐxuéshǐxiūyǎngderén,shìzhezuòchūxiàngzhèyàngde zháifāngjìnchuán de 

zháifāngjìnzuìrànghòushìgòubìngdefēnggǒuyǎorénliè,guòxiézhùkuānghéngwángshāngxiànhàidàizhōngliángdechéntāngle chéntāngshìhànyuándeshùbiānxiàowèijiāngjun1,zhīdàilǐng西hànjun1shǎoshùmínyǒujun1yuǎnbēndàowàiguózuòzhàn,xiāomièlezhǎnghànwángcháowéidexiōngzhìzhīdān,wéihànwángcháoyíngle西dezhǎngpíngmiàn,dànshì,yóukuānghéng wángshāngděngrénguànhuānchéntāng,rènwéichéntāngzuòzhànzhōngshǒu,zhèyàng,menduōhàichéntāng,zuìhòu,mendònghànchéngdàigōngchénchéntāngxuēzhísuǒyǒu,bèidāngchéngwéixiǎobīngchōngjun1dàoledūnhuángshǒubiānguān chéntāngshìjiàn,shìdāngshíwéiràoguójiājiūjìngshìjiǎngjiūzhèngzhìshígànjiǎngjiūbāntáijiājīngdiǎnshuǎzuǐgōngdefènshuǐlǐngshìjiàn,dāngshí,xiàngkuānghéngzháifāngjìnzhèyàngshēnggāoguāndōucāndàolehàichéntāngdeshìjiànzhōng,dāngrán,yǒuduōxiàngliúxiàngzhèyàngdeshēngzhízàiwéichéntāngmíngyuānjiào,zuìhòu,chéntāngháishìbèihàizhì zháifāngjìndāngshízhíjiēcānlehàichéntāngdeshìjiàn suǒ,shǐyǒuyīnggāiyǒngyuǎnzhùkuānghéng zháifāngjìnzhèyàngdehàncháode qínguì !

miǎnshēngmíng:shàngnèiróngyuánwǎngluò,bǎnquánguīyuánzuòzhěsuǒyǒu,yǒuqīnfànníndeyuánchuàngbǎnquánqǐnggàozhī,menjiāngjìnkuàishānchúxiàngguānnèiróng 

 • 老照片直击 兴登堡气球爆炸事件,你敢相信有人能活下来吗?

  该气球约300米长,是升向天空的球体,球内装有30万立方米氢气。当气球正在接近拴气球的柱子时,突然发生了爆炸,气球顿时变成一个巨大的火把。令人难以置信的是,刚刚乘这个气球邀游天空的97名乘客中竟有61详情>>

  2018-02-25 13:07:25
 • 如何评价民国才女之一作家凌叔华的作品的?

  凌叔华的小说确实很少有惊心动魄的事物,看不出什么磅礴于宇宙的气势,这几乎与她的雅洁明畅的绘画一样。她写的都是身边琐事,甚至有的人物也说不上怎么典型,然而不少是有其自己较深的内涵的。苏雪林说:"详情>>

  2018-02-25 13:07:22
 • alt=

  近年来越来越多的人会去健身房了,但其实研究发现有方法能够不用去健身房也能有效达到运动的效果喔…但前提是你的意志力要够强。研究学者发现,其实只要用想像的方式就能让身体变得强壮起来,这是在一详情>>

  2018-02-25 13:07:19
 • 罕见彩色老照片直击明治维新后日本国内民生百态:一派欣欣向荣

  众所周知,明治维新后,日本经过20多年的发展,国力日渐强盛,先后废除了幕府时代与西方各国签订的一系列不平等条约,重新夺回了国家主权,最终进入了近代化。可以说,明治维新是日本历史的转折点。日本从此走上独详情>>

  2018-02-25 12:53:12
 • 襄阳之战第三阶段:蒙哥战死钓鱼城 蒙军撤退

  襄阳之战第三阶段的这个十年中,因蒙古窝阔台去世,宋蒙双方都陷入了内斗。不过在1257年到1259年还是发生一场激烈的大战。不过主战场是在四川的钓鱼城,而襄阳地区只是副战场。1257年,在基本清除了威胁详情>>

  2018-02-25 12:53:09
 • 古代又没有海陆空为何要说犒赏三军?

  孙小柒:古装片里,不管是皇帝,大汗打赢了仗都要犒赏三军,这三军是哪三军?总不能是海陆空三军?首先,提这个问题的人一定没有好好学习《出师表》。“当奖率三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复详情>>

  2018-02-25 12:53:05
 • 《天天向上》抄袭,网友说湖南卫视已经没落?

  昨天的热搜帮上全部都是和霍建华告白林心如有关,今天被天天向上抄袭占位,我们先祝福他们二人,然后回归主题“天天向上抄袭”《天天向上》是湖南卫视的一档王牌节目,被爆出这样的消息,总体来详情>>

  2018-02-25 11:48:56
 • 尼泊尔为何废除印度教为国教?

  尼泊尔曾是世界上惟一的一个以印度教立国的君主制国家。但2006年5月18日尼泊尔议会通过决议,宣布尼泊尔为“世俗国家”,废除印度教为国教。自此,1768年入主加德满都河谷、统一详情>>

  2018-02-25 11:48:52
 • 戴表元生平简介 元朝东南文章大师戴表元墓在哪里

  戴表元生平简介戴表元(1244~1310)宋末元初文学家,被称为“东南文章大家”。字帅初,一字曾伯,号剡源,庆元奉化剡源榆林(今属浙江班溪镇榆林村)人。宋咸淳七年进士,元大德八详情>>

  2018-02-25 11:48:50

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科