讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

完颜萍的师祖是谁?完颜萍师祖黄药师个人简介

来源:讲历史2017-12-03 20:00:28责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】黄药师上终南山拜访王重阳,王重阳告知打赌输于林朝英之事,黄药师帮忙点破林朝英暗藏化石丹。“九阴真经”出现在江湖中,引起各路武林人士争夺。王重阳、黄药师、欧阳锋、…

huángyàoshīshàngzhōngnánshānbài访fǎngwángzhòngyáng,wángzhòngyánggàozhīshūlíncháoyīngzhīshì,huángyàoshībāngmángdiǎnlíncháoyīngàncánghuàshídān 

 jiǔyīnzhēnjīng chūxiànzàijiāngzhōng,yǐnlínrénshìzhēngduó wángzhòngyáng huángyàoshī ōuyángfēng duànzhìxìng hónggōngjuédìngzàihuáshānlùnjiàn,shuíduó tiānxià guīshuí huángyàoshīděngrénbàigěilewángzhòngyáng,dànhuángyàoshīdàojuézhī dōngxié dechēnghào 

érhòuhuángyàoshīfénghéngwéi,zǎoniánsuǒshōudechúchénxuánfēng méichāofēng língfēng chéngfēngzhīwàiháiyǒuliǎngxiǎomiánfēngféngfēng 

wángzhòngyángshìshìhòu,qiánjiāodàizhōutōngjiāngjīngshūshàngxiàjuànfènkāicáng  lǎowántóng zhōutōngzàiyùnsòng jiǔyīnzhēnjīng xiàjuànzhìcángdiǎndezhōngdàohuángyàoshīxīnhūnfénghéng,féngshìpíngjièguòwàngpiànlǎowántóngzhēnjīngwéijiǎ,zhōutōngzhīxiàhuǐjīngshū,érhòufénghéngchū jiǔyīnzhēnjīng xiàjuànjiāohuángyàoshī 

<rb>完</rb><rt>wán</rt><rb>颜</rb><rt>yán</rt><rb>萍</rb><rt>píng</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>师</rb><rt>shī</rt><rb>祖</rb><rt>zǔ</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>谁</rb><rt>shuí</rt>?<rb>完</rb><rt>wán</rt><rb>颜</rb><rt>yán</rt><rb>萍</rb><rt>píng</rt><rb>师</rb><rt>shī</rt><rb>祖</rb><rt>zǔ</rt><rb>黄</rb><rt>huáng</rt><rb>药</rb><rt>yào</rt><rb>师</rb><rt>shī</rt><rb>个</rb><rt>gè</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>简</rb><rt>jiǎn</rt><rb>介</rb><rt>jiè</rt>

yīnhuángyàoshīzhīyǒuxiàjuànjīngshū,cóngxiàjuànzhōngchuàngshàngjuànnèigōngchǔ,yīnérshìruòliànchéngjīngzhōngsuǒzǎigōng,便biàntáohuādǎo 

chénxuánfēng méichāofēngshēngài,kǒnghuángyàoshīxìngguàiyīngyǔn,juédìngqièleshīde jiǔyīnzhēnjīng xiàjuàn huángyàoshīhòuláizhī,zhīxiàtiāoduàntuǐjīn,quánzhúchūshīmén 

fénghéngwéileānwèihuángyàoshī,zàixiǎngjīngwénxiěchūlái dànyīndǒnghánduōbànwàng,yīnérxiěxiàleqiānérdǎozhìliúchǎnshēngxiàhuángróng,yīnshìshì 

<rb>完</rb><rt>wán</rt><rb>颜</rb><rt>yán</rt><rb>萍</rb><rt>píng</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>师</rb><rt>shī</rt><rb>祖</rb><rt>zǔ</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>谁</rb><rt>shuí</rt>?<rb>完</rb><rt>wán</rt><rb>颜</rb><rt>yán</rt><rb>萍</rb><rt>píng</rt><rb>师</rb><rt>shī</rt><rb>祖</rb><rt>zǔ</rt><rb>黄</rb><rt>huáng</rt><rb>药</rb><rt>yào</rt><rb>师</rb><rt>shī</rt><rb>个</rb><rt>gè</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>简</rb><rt>jiǎn</rt><rb>介</rb><rt>jiè</rt>

hòuzhōutōngzhīshòupiànhuángyàoshīèrrén,wéifángshàngjīngshūbèidào,shìxiédài jiǔyīnzhēnjīng shàngjuànjīngshūqiánwǎnghuángyàoshīsuǒtáohuādǎozhuītǎojīngwén,shífénghéng,huángyàoshīyòuyīnzhōutōngyánxiàng,zhīzhǎnkāilièjiāozhàn,使shǐchū dànzhǐshéntōng shèduànzhōutōngshuāngjiǎo,cóngkùnzhōutōngdǎoshàngshínián duōniánzhīhòuxiànhuángróngwéizhōutōngsòngjiǔshí,yīnér,huángróngqīncóngéryóuzhèjiāngběishàng 

huángyàoshīwéilezhǎoxúnérshìyánkāitáohuādǎo,zàitàiguīyúnzhuāngxiànlehuángróng guōjìngwéijiùyángkāngérláideméichāofēng suíhòuhuángyàoshījiāngchéngfēngzhòngshōuménxià,shòu xuánfēngsǎotuǐ 便biànhuīhángzǒu,bìngzhǔnchuánshòutáohuādǎogōnggěiguànyīng bìngzhīmiánfēng,huángyàoshīfēnméichāofēngzhǎoxún jiǔyīnzhēnjīng jiāngjiāshǔdàizhìguīyúnzhuāng huángyàoshīyīnjiàoguōjìngshìhónggōngdebìngbàileérjiàofèn,bìngchūshǒugōngguōjìng,dànyīnhuángróngtiàotàizhīzhōngyàojiāérzuò 

zàiguōjìngōuyángláitáohuādǎoshàngxiànghuángróngqiúhūn,huángyàoshīchūlesāndào,guōjìngjīng běigài hónggōngzhōutōngxiézhùxiàyínghuángróng 

zàilínānniújiācūn,huángyàoshīcóngshātōngtiān péngliánhǎi yángkāngděngrénshǒuzhōngjiùxiàleguànyīng chéngyáojiā shǎ suīránráoguòshātōngtiānděngrénxìngmìngdànmencóngkuàxiàzuànguò yǐnzhìpíngquèníngcóng,huángyàoshī,dànhuángyàoshīyīntǎoyànrénérfàngguòmen suíhòuwéixiàngzhīrènshílexiānhòuliǎngtiāndesūnguànyīngchéngyáojiāzhǔhūn 

hòuláiquánzhēnbèiqiúqiānzhàngsuǒpiànwéizhōutōngbèihuángyàoshīsuǒshā,yīnérzàiniújiācūnnèihuángyàoshīzhǎnkāilièjiāozhàn,huángyàoshīgōngzheshíle,zài quánzhēn dezuìjuéxué tiāngāngběidòuzhèn zhīxià,réngránnéngpíng táohuáluòyīngzhǎng zhǎngděnggāochāogōngwéichípíngshǒumiàn dànōuyángfēngránchūshǒusuǒzhìtánchùduānbèishā méichāofēngshòuzhòngshāng hòujiāngnánguàigǎndào,huángyàoshījuéxīnwéiméichāofēngbàochóuérzhǔnbèishājiāngnánguài guōjìng huángróngchūxiànérzuò,bìngwéishòushāngdeguōjìngzhìhǎoleshāng suíhòuzhīleshǎzhèngshìlíngfēngzhī,yīnérshōuxiàbìngchuánshòugōng 

èrhuáshānlùnjiàn,huángyàoshīde táohuáluòyīngzhǎng zhì ménzhuǎn duōtàozhǎngxià,sānbǎizhāonèiréngdǎoguōjìng,rènluòbài
hòuláiliàn jiǔyīnzhēnjīng deōuyángfēngránchūxiàn,huángyàoshīyùn dànzhǐshéntōng ,zhīzāoōuyángfēngguàilún,kǒuyǎozhùhuángyàoshīshízhǐ,nàizhīxià,liánhuángyàoshīzhīrèn gōngtiānxià  

<rb>完</rb><rt>wán</rt><rb>颜</rb><rt>yán</rt><rb>萍</rb><rt>píng</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>师</rb><rt>shī</rt><rb>祖</rb><rt>zǔ</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>谁</rb><rt>shuí</rt>?<rb>完</rb><rt>wán</rt><rb>颜</rb><rt>yán</rt><rb>萍</rb><rt>píng</rt><rb>师</rb><rt>shī</rt><rb>祖</rb><rt>zǔ</rt><rb>黄</rb><rt>huáng</rt><rb>药</rb><rt>yào</rt><rb>师</rb><rt>shī</rt><rb>个</rb><rt>gè</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>简</rb><rt>jiǎn</rt><rb>介</rb><rt>jiè</rt>

guōjìng huángróngcānhuáshānlùnjiànzhīhòu,yóuhuángyàoshīzhǔchíchénghūn,zàitáohuādǎoguīyǐn,huángyàoshīxìngqíngguài,nào,ér婿tóngchùshùyuè,jiàoyànfánlái,liúxiàfēngshūxìn,yàolìngxúnqīngjìngzhīxián,jìngpiāorándǎo 

jīngguòjiāngnánjiāzhuāngshí,huángyàoshī使shǐyòng dànzhǐshéntōng dǎoxìngdeliàngqīngsōngzhì chìliànxiān chóu,bìnglede bīngyínzhēn ,shùndàojiùlechéngyīng,dāngguānmén 

hòuláichéngyīng yángguò shuāngzāochóu,huángyàoshī便biànbāngzhùjiěwéi yángguòjiàn,bìngyuànshōuyángguòwéihǎoràngyángguòxiǎolóngzài,yángguòyuàn hòuláichóushuōduōshǎo,huángyàoshīyuànxiàngzhēng,hòulái便biànchuánshòuyángguò dànzhǐshéntōng hòu. 

zàiguōxiāng16suìshēngzhī,yòngdànzhǐshéntōnghuòdōu,bìngyángguòtóngláidàoyīngxiónghuìtái suíhòuyángguò使shǐyòng ànránxiāohúnzhǎng huángyàoshītónggǎnpǎopéngliánděngrén,bìngsuíhòuzhīshìshàngbìng nánhǎishén  

méngjun1wéikùnxiāngyáng guōxiāngbèijīnlúnwángsuǒzhuā,huángyàoshī dēng zhōutōngxiàngzhùguōjìnghuángróngshǒuchéng huángyàoshībǎixiàménshùshùèrshí宿xiǔzhènméngjun1zhōuxuán,hòuláiyángguògǎndàobàijīnlúnwángshèshāméng,cóngérjiělexiāngyángzhīwéi 

hòuhuángyàoshīzhòngrénzhǔnbèihuáshānbàihónggōng ōuyángfēng,qiàféngqúnyōngrénzhēngduótiānxià,gǎnpǎomenzhīhòuhuángyàoshīděngrénzhòngxīnquètiānxiàjué,huángyàoshīréngwéi dōngxié  

    bǎnběnchàjiào

zàibǎnzhōng, jiǔyīnzhēnjīng yuánwéihuángyàoshī làichéng dexuéshū,èrbǎnkāishǐjīngshāngǎi èrbǎnzhōngde luòyīngshénjiànzhǎng ,zàisānbǎnzhōngchēngwéi táohuáluòyīngzhǎng  zàixīnbǎnde shèdiāoyīngxióngchuán zhōng,jiālehuángyàoshīérdezhǒngxīnguān 

miǎnshēngmíng:shàngnèiróngyuánwǎngluò,bǎnquánguīyuánzuòzhěsuǒyǒu,yǒuqīnfànníndeyuánchuàngbǎnquánqǐnggàozhī,menjiāngjìnkuàishānchúxiàngguānnèiróng 

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科