讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

唐朝持续了多少年?唐朝一共有多少位皇帝?

来源:讲历史2018-07-23 16:31:53责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】大唐从618年—907年,共有289年的历史,大唐帝国从初唐崛起强势,安史之乱,到晚唐的动乱,共经历了22位皇帝。这些皇帝大多个性十足。1,开国皇帝:唐高祖李渊…

tángcóng618nián 907nián,gòngyǒu289niándeshǐ,

tángguócóngchūtángjuéqiángshì,ānshǐzhīluàn,dàowǎntángdedòngluàn,gòngjīngle22wèihuáng zhèxiēhuángduōxìngshí 

1,

kāiguóhuáng:tánggāoyuān,566nián 635nián,chūshēnguìshìjiā,shì西wèizhùguózhīdesūn suítiānxiàluànqúnxióngbìng,yuānjìnyángbīng,zhǎngānchēngjiàntángcháo (ps:hǎoxiàngjiàohuānqiǎngbiéréndeér )

<rb>唐</rb><rt>táng</rt><rb>朝</rb><rt>cháo</rt><rb>持</rb><rt>chí</rt><rb>续</rb><rt>xù</rt><rb>了</rb><rt>le</rt><rb>多</rb><rt>duō</rt><rb>少</rb><rt>shǎo</rt><rb>年</rb><rt>nián</rt>?<rb>唐</rb><rt>táng</rt><rb>朝</rb><rt>cháo</rt><rb>一</rb><rt>yī</rt><rb>共</rb><rt>gòng</rt><rb>有</rb><rt>yǒu</rt><rb>多</rb><rt>duō</rt><rb>少</rb><rt>shǎo</rt><rb>位</rb><rt>wèi</rt><rb>皇</rb><rt>huáng</rt><rb>帝</rb><rt>dì</rt>?

yuān

2,

zhēnguānzhīzhì:tángtàizōngshìmín,598nián 649nián,wèishìyīngmíngshén,dàimíngzhǔ!

jiǔnián,shìmíndòng xuánménzhībiàn ,shāxiōngzhǎngtàijiànchéng wángyuánèrrénzhū,mìngwèichíjìngkòngzhìyuān,bèiwéitài jiǔyuān退tuìwèi,shìmínwèi,gǎiyuánzhēnguān 

duìwàikāijiāngtuò,gōngmièdōngjuéxuēyántuó,zhēnggāochāng guī hún,shèān西dōu,zhōngguódebǎnkuò,jiāngmíndàozhōnghuáwénmíngzhōnglái,shìmíncéngshuōguò jiēguìzhōnghuá,jiàn,zhènàizhī  

bèirénmínzūnchēngwéi tiānhàn ,kāichuànglezhōngguóshǐshàngzhemíngdezhēnguānzhīzhì 

<rb>唐</rb><rt>táng</rt><rb>朝</rb><rt>cháo</rt><rb>持</rb><rt>chí</rt><rb>续</rb><rt>xù</rt><rb>了</rb><rt>le</rt><rb>多</rb><rt>duō</rt><rb>少</rb><rt>shǎo</rt><rb>年</rb><rt>nián</rt>?<rb>唐</rb><rt>táng</rt><rb>朝</rb><rt>cháo</rt><rb>一</rb><rt>yī</rt><rb>共</rb><rt>gòng</rt><rb>有</rb><rt>yǒu</rt><rb>多</rb><rt>duō</rt><rb>少</rb><rt>shǎo</rt><rb>位</rb><rt>wèi</rt><rb>皇</rb><rt>huáng</rt><rb>帝</rb><rt>dì</rt>?

méicuò jiùshìzhèn

3,

yǒnghuīzhīzhì:tánggāozōngzhì,628nián 683nián,shìmínjiǔ,zhǎngsūnhuánghòusuǒshēngdesān 

shuōdàozhìmenshànghuìxiǎngdàoshìtiāndezhàng,yǐngshìyǎndejiàoruǎnruòshànliáng,shíshǐshàngzhēnshídezhì,shìfēichángyǒucáinéngde,yǒuzuòwéi,hěnniúdewèijun1wáng 

zhìzàiwèijiān,jìntuòzhǎntángjiāng,xiānhòumiè西jué(657nián) mièbǎi(660nián),

miègāo(668nián),zhèsuíwényángjiān,suíyángyáng广guǎng,tángtàizōngshìmín,sānhuángméinéngchèmièdiàodexiǎoguó,zhōngshìzàitánggāozōngzhìdejiǎoxià!

gāozōngshítángcháobǎnwéizuì 

jiàodeshìzhìshēnhǎo,30suìhòu便biànzhǒngbìngchánshēn, xīntángshū tiānhòuchuán ,dezhèngzhuàngshìjīngchángzuò tóuxuànnéngshì  

shì,hòudecháozhèngduōjiāogěitiānchù 

<rb>唐</rb><rt>táng</rt><rb>朝</rb><rt>cháo</rt><rb>持</rb><rt>chí</rt><rb>续</rb><rt>xù</rt><rb>了</rb><rt>le</rt><rb>多</rb><rt>duō</rt><rb>少</rb><rt>shǎo</rt><rb>年</rb><rt>nián</rt>?<rb>唐</rb><rt>táng</rt><rb>朝</rb><rt>cháo</rt><rb>一</rb><rt>yī</rt><rb>共</rb><rt>gòng</rt><rb>有</rb><rt>yǒu</rt><rb>多</rb><rt>duō</rt><rb>少</rb><rt>shǎo</rt><rb>位</rb><rt>wèi</rt><rb>皇</rb><rt>huáng</rt><rb>帝</rb><rt>dì</rt>?

zhì zhīshìtiāndezhàng

4,

zhōushí:tiānshènghuángtiān,624nián 705nián,zhōngguóshǐshàngwéidezhèngtǒngdehuáng,

shìwèiniánlíngzuì,67suìwèi,

寿shòumìngzuìzhǎngdehuángzhī,zhōngnián82suì 

nénggòucóngdàinánquánshèhuìzhōngshāchūtiáoxuè,dēngshàngzuìgāodequánjiànnéng,értiāntǒngzhìdeshíhòu,

běnzuòdàolezhèngzhìqīngmíng,shǎnggōngzuò,suīránrènyòngnánchǒngshòuwēi,dànshìbìngyǐngxiǎngtiānchéngwéidàimíngjun1 

<rb>唐</rb><rt>táng</rt><rb>朝</rb><rt>cháo</rt><rb>持</rb><rt>chí</rt><rb>续</rb><rt>xù</rt><rb>了</rb><rt>le</rt><rb>多</rb><rt>duō</rt><rb>少</rb><rt>shǎo</rt><rb>年</rb><rt>nián</rt>?<rb>唐</rb><rt>táng</rt><rb>朝</rb><rt>cháo</rt><rb>一</rb><rt>yī</rt><rb>共</rb><rt>gòng</rt><rb>有</rb><rt>yǒu</rt><rb>多</rb><rt>duō</rt><rb>少</rb><rt>shǎo</rt><rb>位</rb><rt>wèi</rt><rb>皇</rb><rt>huáng</rt><rb>帝</rb><rt>dì</rt>?

dàihuángtiān

5,

tángzhōngzōngxiǎn,656nián 710nián,tiānsān 683niánzhì684nián 705niánzhì710niánliǎngzàiwèi 

,zhìbìnghòu,xiǎnchénghuángwèi 

wéilebǎituōtiāndekòngzhì,xiǎnxiǎngwéihòudeqīnwéixuánzhēn,shēngzhíwéishìzhōng(zǎixiàng),zhèngpéiyánbiǎoshì 

xiǎnshítòngkuàishuō: tiānxiàgěiwéixuánzhēn,,nándàoháilìnshìzhōngma? ,

méixiǎngdàopéiyántīnghòubàogàoletiān,shìtiānhuángwèicái55tiāndexiǎnbèitiānfèiwéilíngwáng,biǎnchūzhǎngān 

èr,dòngshénlóngzhèngbiànhòu,wèichēng 

dànbèichēngwéi liùwèihuángwán ,

lǎo  tánggāozōngzhì,

lǎo  huángtiān,

ér  shǎozhòngmào

  ruìzōngdàn

zhí  tángxuánzōnglóng,

zàijiāshàngjiùshì liùwèihuángwán ma 

xiǎndejiàocǎn,bèilǎowéihòu,érāngōngzhǔ,de 

<rb>唐</rb><rt>táng</rt><rb>朝</rb><rt>cháo</rt><rb>持</rb><rt>chí</rt><rb>续</rb><rt>xù</rt><rb>了</rb><rt>le</rt><rb>多</rb><rt>duō</rt><rb>少</rb><rt>shǎo</rt><rb>年</rb><rt>nián</rt>?<rb>唐</rb><rt>táng</rt><rb>朝</rb><rt>cháo</rt><rb>一</rb><rt>yī</rt><rb>共</rb><rt>gòng</rt><rb>有</rb><rt>yǒu</rt><rb>多</rb><rt>duō</rt><rb>少</rb><rt>shǎo</rt><rb>位</rb><rt>wèi</rt><rb>皇</rb><rt>huáng</rt><rb>帝</rb><rt>dì</rt>?

xiǎn

5,

tángshǎozhòngmào,695nián-714nián,tángzhōngzōngxiǎnbèiwéihòuhòu,niánjǐn16suìdezhòngmàowéihuáng,wèihòuyuè,línwánglóngtàipínggōngzhǔliánshǒudòng tánglóngzhèngbiàn ,chánwèigěishūshūdàn 

6,

tángruìzōngdàn,662nián-716nián,tiān,712nián,chánwèiérlóng,退tuìwéitàishànghuáng 

<rb>唐</rb><rt>táng</rt><rb>朝</rb><rt>cháo</rt><rb>持</rb><rt>chí</rt><rb>续</rb><rt>xù</rt><rb>了</rb><rt>le</rt><rb>多</rb><rt>duō</rt><rb>少</rb><rt>shǎo</rt><rb>年</rb><rt>nián</rt>?<rb>唐</rb><rt>táng</rt><rb>朝</rb><rt>cháo</rt><rb>一</rb><rt>yī</rt><rb>共</rb><rt>gòng</rt><rb>有</rb><rt>yǒu</rt><rb>多</rb><rt>duō</rt><rb>少</rb><rt>shǎo</rt><rb>位</rb><rt>wèi</rt><rb>皇</rb><rt>huáng</rt><rb>帝</rb><rt>dì</rt>?

dàn

7,

kāiyuánshèngshì:tángxuánzōnglóng,685nián 762nián,shìtángtàizōngzhòngsūn,tángruìzōngdànsān,yòuchēngsānláng 

yīngmíngguǒduàn,yīnzàohěnshēn,yánzhíhěngāo 

tánglóngyuánnián,lóngtàipínggōngzhǔliánshǒudòng tánglóngzhèngbiàn ,zhūshāwéihòutuán dànchánwèilóng 

tángxuánzōngqián,zàizhèngzhìshànghěnyǒuzuòwéi qínzhèngshì,rènyòngyáochóng sòngjǐngděngxiánxiàng,jīngzhì,kāichuàngletángcháodeshèngzhīshì  kāiyuánshèngshì 

dànshìhòuchǒngxìnjiānchénlín yángguózhōngděng,qiěchǒngàiyánghuán,jiāshàngguòxìn,zhòngyòngānshānděngsāiwàimínláiwěndìngtángwángcháodebiānjiāng,jiéguǒdǎozhìlehòuláizhǎngniándeānshǐzhīluàn 

ānshǐzhīluàn,shìtángcháoyóushèngzhuǎnshuāidezhuǎnshédiǎn zhì,tángguókāishǐzǒuxià 

<rb>唐</rb><rt>táng</rt><rb>朝</rb><rt>cháo</rt><rb>持</rb><rt>chí</rt><rb>续</rb><rt>xù</rt><rb>了</rb><rt>le</rt><rb>多</rb><rt>duō</rt><rb>少</rb><rt>shǎo</rt><rb>年</rb><rt>nián</rt>?<rb>唐</rb><rt>táng</rt><rb>朝</rb><rt>cháo</rt><rb>一</rb><rt>yī</rt><rb>共</rb><rt>gòng</rt><rb>有</rb><rt>yǒu</rt><rb>多</rb><rt>duō</rt><rb>少</rb><rt>shǎo</rt><rb>位</rb><rt>wèi</rt><rb>皇</rb><rt>huáng</rt><rb>帝</rb><rt>dì</rt>?

qīngniánlóng

tángzōnghēng711-762

tángdàizōng

726-799

tángzōng

shì742-805

tángshùnzōngsòng761-806

tángxiànzōngchún778-820

tángzōnghéng795-824

tángjìngzōng

zhàn809-826

tángwénzōng

áng809-840

tángzōng

chán814-846

tángxuānzōngzhěn810-859

tángzōngcuī833-873

tángzōng

xuān826-888

tángzhāozōng

867-904

tángāizōngzhù892-908

zhì,huīhuángcànlàndetángwángcháojiùmièwáng 

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科