讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

明知耗尽国力,但诸葛亮为什么还坚持六出祁山?

来源:讲历史2018-07-12 11:44:22责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】在整个三国时期,尤其是《三国演义》这本小说为例,诸葛亮成为贯穿全文的主线。在赤壁之战中,正是诸葛亮的出现并帮助孙刘联军赢得了这场战争的胜利。自此之后,按照隆中对…

zàizhěngsānguóshí,yóushì sānguóyǎn zhèběnxiǎoshuōwéi,zhūliàngchéngwéiguàn穿chuānquánwéndezhǔ线xiàn zàichìzhīzhànzhōng,zhèngshìzhūliàngdechūxiànbìngbāngzhùsūnliúliánjun1yínglezhèchǎngzhànzhēngdeshèng zhīhòu,ànzhàolóngzhōngduìdefāngzhēn,liúbèi西jìnzhōu,zhànlǐngleliǎngchuānhànzhōngdefèn,cóngérshùnjiànleshǔguó 

dànshìzàizhěngsānguóshǐdezhōnghòu,zhūliàngquèzhídezàiběizhōngyuán kuānghànshì dàohángdòngjiùshì liùchūshān ,dāngránshǐshūzǎizhōng,kǒngmíngzàitǎocáowèideguòchéngzhōng,zhīyǒuliǎngchūbīngdàoshāndeqíngkuàng guò,běnwénbìngshìyándexuéshùwénzhāng,zhǔyàoháishìànzhào sānguóyǎn deshuōláijiǎng 

<rb>明</rb><rt>míng</rt><rb>知</rb><rt>zhī</rt><rb>耗</rb><rt>hào</rt><rb>尽</rb><rt>jìn</rt><rb>国</rb><rt>guó</rt><rb>力</rb><rt>lì</rt>,<rb>但</rb><rt>dàn</rt><rb>诸</rb><rt>zhū</rt><rb>葛</rb><rt>gě</rt><rb>亮</rb><rt>liàng</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>什</rb><rt>shí</rt><rb>么</rb><rt>me</rt><rb>还</rb><rt>hái</rt><rb>坚</rb><rt>jiān</rt><rb>持</rb><rt>chí</rt><rb>六</rb><rt>liù</rt><rb>出</rb><rt>chū</rt><rb>祁</rb><rt>qí</rt><rb>山</rb><rt>shān</rt>?

duìzhūliàngde liùchūshān ,shǎorénrènwéizhūliàngzhèshìzàitāokōngshǔguódeguó,érqiěběizhōngyuángēnběnméiyǒushízhìxìngdezhànguó,fǎndǎojiāleshǔguódemièwángjìnchéng me,zhūliàngliùchūshāndàoyǒushímene?

shǒuxiān,menjiǎndānhuíxià sānguóyǎn zhōngdeliùchūshān běideshíhòu,zhūliànggōngxiàletiānshuǐ nánān āndìngsānjun4shàngpànhànwèi
èrshí,shímechéngchíméixiàláijiùhuílesān,shuāngfāngzhènluàn,huíjiā,liúchánzhōngledefǎnjiān,zhūliàngzhīnéngbānshīhuícháo,guòháishìshālewèiguómíngjiāngzhāngxiá,zhūliàngbìngzhàngyuán 

zǒngdeláikàn,zhūliàngdeběizhōngyuánjǐnméiyǒubāngzhùshǔguókuòduōshǎoguórénkǒu fǎnéryīnwéipínfánchūbīng,zhēngliángcǎo,zhànzhēngsǔnhàoděngyuányīn,dǎozhìliùchūshānchéngwéilechǎng zhīpéizuàndemǎimài  zhūliàngzhōngguózhìshèngdechēnghào,ránkànqīngchǔdezhōngdedào dànshì,kǒngmíngdejiānchíyǒudedezhōng 

<rb>明</rb><rt>míng</rt><rb>知</rb><rt>zhī</rt><rb>耗</rb><rt>hào</rt><rb>尽</rb><rt>jìn</rt><rb>国</rb><rt>guó</rt><rb>力</rb><rt>lì</rt>,<rb>但</rb><rt>dàn</rt><rb>诸</rb><rt>zhū</rt><rb>葛</rb><rt>gě</rt><rb>亮</rb><rt>liàng</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>什</rb><rt>shí</rt><rb>么</rb><rt>me</rt><rb>还</rb><rt>hái</rt><rb>坚</rb><rt>jiān</rt><rb>持</rb><rt>chí</rt><rb>六</rb><rt>liù</rt><rb>出</rb><rt>chū</rt><rb>祁</rb><rt>qí</rt><rb>山</rb><rt>shān</rt>?

fānkāisānguóshíde,jiùguófànwéiláishuō,shǔguóshuōshìzuìxiǎode dāngrán,guóxiǎodiǎnjiùsuànle,dànshìkǎodàoshǔguózhǔyàoshìjīndechuān,shānduō,píngyuánránméiyǒuwèiguóguómeduō zàidàizhènóngjīngwéizhǔdejiēduàn,méiyǒuféidepíngyuán,jǐnzàochéngjīngshídeléiruò,huìdǎozhìrénkǒushēngchǎndexiàjiàng 

gēnshǐliàodezǒngjiéguī:

shǔ  wèiderénkǒufènbiéyuēwéi:94wàn 52wàn 443wàn

shǔ  wèidejun1duìfènbiéyuēwéi:8wàn 20wàn 50wàn 

jiùshìshuō,guǎnshìrénkǒuguīháishìjun1duìshùliàng,shǔguódōushìzuìruòxiǎode dànshì,hěnmíngxiǎndeshì,zhūliàngshìyǔnshǔguózhíruòxiǎode,zhèyàngduìliúbèidebáichéngtuōzhīqíng shì,yàoyòngzhànzhēngláiqiǎngduórénkǒu yóuliánkàngwèidezǒngfāngzhēnnénghuài,nánbiān西biānjǐnhuāngliáng,érqiěméiyǒushímerénkǒu suǒ,zhīnéngxiàngzheběibiāndewèiguójìnjun1 

<rb>明</rb><rt>míng</rt><rb>知</rb><rt>zhī</rt><rb>耗</rb><rt>hào</rt><rb>尽</rb><rt>jìn</rt><rb>国</rb><rt>guó</rt><rb>力</rb><rt>lì</rt>,<rb>但</rb><rt>dàn</rt><rb>诸</rb><rt>zhū</rt><rb>葛</rb><rt>gě</rt><rb>亮</rb><rt>liàng</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>什</rb><rt>shí</rt><rb>么</rb><rt>me</rt><rb>还</rb><rt>hái</rt><rb>坚</rb><rt>jiān</rt><rb>持</rb><rt>chí</rt><rb>六</rb><rt>liù</rt><rb>出</rb><rt>chū</rt><rb>祁</rb><rt>qí</rt><rb>山</rb><rt>shān</rt>?

chúleqiǎngduórénkǒu,yǒunéngshìrénjīnyínwài zhūliàngzuòwéinándejun1shìtiāncái,shìwàngtōngguòliùchūshānláiwánchéngshǔguóduìwèiguódegōngshìfáng 

yóuzhěngshíshàngdechà,shǔguózhīqiángdewèiguódōuyīnggāichùfángdetàishì dànshì,zhūliàngfēichángqīngchǔ,guǒcǎiyòngbǎoshǒudefángdehuà,yóudāngshídejīngzhòngxīnránzàiběifāngpíngyuán,suízheshíjiāndetuī,wèiguóderénkǒujīngzhīhuìdàoyuèláiyuèkuàidezēngzhǎng děngdàowèiguóchībǎodeshíhòu,shǔguójiùzhīnéngzuòdài 

wéi,bǐngchéngzhe jìngōngjiùshìzuìhǎodefángshǒu deguāndiǎn,zhūliàngjǐnliùchūshānràngwèiguójun1duìbēnmìng,méiyǒushíjiānjīngláizhǔnbèijìngōngshǔguó,érqiěháizàihòuràngjiāngwéijiānchíběizhōngyuándezhànluèfāngzhēn,cóngérshíxiànyánzhǎngshǔguóshēngcúnshíjiāndede shìxiǎngxià,guǒzhūliàngzhīshìpiānānzàichuānshǔ,wèiguózhīyàohǎojun1duì,jiǎoyìnjiùnéngtuījìndàochéngdōu dànshì,zhèngyīnwéizhūliàngdepínfánjìngōng,wèiguójun1duìzhíbèiqiānzhezǒu,suǒzàiméiyǒugōngshǔguódeliánghǎohuì 

<rb>明</rb><rt>míng</rt><rb>知</rb><rt>zhī</rt><rb>耗</rb><rt>hào</rt><rb>尽</rb><rt>jìn</rt><rb>国</rb><rt>guó</rt><rb>力</rb><rt>lì</rt>,<rb>但</rb><rt>dàn</rt><rb>诸</rb><rt>zhū</rt><rb>葛</rb><rt>gě</rt><rb>亮</rb><rt>liàng</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>什</rb><rt>shí</rt><rb>么</rb><rt>me</rt><rb>还</rb><rt>hái</rt><rb>坚</rb><rt>jiān</rt><rb>持</rb><rt>chí</rt><rb>六</rb><rt>liù</rt><rb>出</rb><rt>chū</rt><rb>祁</rb><rt>qí</rt><rb>山</rb><rt>shān</rt>?

zuìhòu,guǎnshìliùchūshānháishìjiǔzhōngyuán,biǎomiànshàngláikànquèshíméiyǒuduōdegōng dànshìzàishízhìshàng,èrzhědōushìzàiyòngjìngōngláiyánshǔguódeshēngmìng yóushìzhūliàng,zhēndeshìhàojìnledeshēngdexīnxuè,láijiànháng gōngjìncuìérhòu dechéngnuò 

(màntánsānguó:)

:qíng怀huáishǐid:qinghuailishi

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科