讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

揭:历史上死得不得其所的四大战神

来源:讲历史2018-02-19 10:35:52责编:尼威亚人气:
字号:小号|大号
【内容导读】导读:每个朝代都有英雄,他们或推动历史的进程,或改变历史的走向,或创造出前所未有的文化。同样每个朝代都有战神,他们就是那个年代军事上最富有传奇色彩的人。然而,红…

dǎo:

měicháodàidōuyǒuyīngxióng,menhuòtuīdòngshǐdejìnchéng,huògǎibiànshǐdezǒuxiàng,huòchuàngzàochūqiánsuǒwèiyǒudewénhuà tóngyàngměicháodàidōuyǒuzhànshén,menjiùshìniándàijun1shìshàngzuìyǒuchuáncǎiderén ránér,hóngyánbáomìng,yīngxióngduǎn xiēzhànshénmendebēicǎigèngduōnónghòu 

zhànshénzhīxuērénguì  bèideérshèér

xuērénguì,lóngmén(jīnshān西jīn)rén,shì,yòupínhán,wénliàn,yǒu,shànshèzhǎngchéngnónggāoqiáng,shànshè tángzhēnguānniánshíyàoyuǎnzhēnggāo,644nián,xuērénguìcānjiālezhāngshìguì(yòushìràngxiǎoshuōyuānwǎngdehǎorén)deduì,zhāngshìguìhángzhìānshí,lángjiāngliújun1yìnwéidāngzhuāngsuǒwéi,xuērénguìwénxùnhòu,dānqiāngqiánwǎngyíngjiù,zhǎnjiāng,tóuān,jiàngzhòng,jiùjun1yìnhuíyíng,chūshǒujiùyǒngguànsānjun1 645nián4yuè,tángjun1qiánfēngjìngāo,duànbàigāoshǒujun1,6yuè,zhìānshì,gāozhīqiǎnjiānggāoyán寿shòujun120wànshānzhùzhā,kàngtángjun1 tángtàizōngshìcháxínghòu,mìngzhūjiāngjun1fèntóujìn 

<rb>揭</rb><rt>jiē</rt>:<rb>历</rb><rt>lì</rt><rb>史</rb><rt>shǐ</rt><rb>上</rb><rt>shàng</rt><rb>死</rb><rt>sǐ</rt><rb>得</rb><rt>dé</rt><rb>不</rb><rt>bú</rt><rb>得</rb><rt>dé</rt><rb>其</rb><rt>qí</rt><rb>所</rb><rt>suǒ</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>四</rb><rt>sì</rt><rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>战</rb><rt>zhàn</rt><rb>神</rb><rt>shén</rt>

wǎngluòpèi

zhèshí,xuērénguìshìxiāoyǒngqiánghàn,xiǎnggōng,穿chuānshàngzhòngtóngdebáibáijiǎ,shǒuchífāngtiān,yāokuàliǎngzhānggōng(zhuāng)xiànzhèn,gāojiāngshìfēnfēndǎo,shākāitiáoxuè tángjun1suízhījìn,gāojun1bèibài zhèzhànkàndeshìmínfēichánggāoxìng,huíshīshídào: liáodōng,jiāng  gāozōngzàiwèishíxuērénguìbàigāo,dānrén 661nián,qiándehuíshǒulǐngrùn,wèidezhuǎnértángwéi,xuērénguìbīnggǎntiānshān,huíjiǔxìngyōngzhòngshíwànxiàng,bìnglìngxiāoyǒngshìshùshírénqiánláitiāozhàn,xiānxuǎnshùshíxiāotiāozhàn,zhānggōngliánsānjiàn,shèshāsānrénjiāng,rénshèshénwēiquándōuqǐngjiàng 

xuērénguìchéngshìhuījun1yǎnshā,jiǔxìnghuíbài,suǒjiàngquánkēngshā jiēzhe,xuērénguìyòuyuèguòběizhuībàizhòng,qínshǒulǐngxiōngsānrén,jun1zhōngsuíyǒu: jiāngjun1sānjiàndìngtiānshān,zhuàngshìzhǎnghànguān  hòuxuērénguìyīnbàigěifānrénzàirènshíyīnwéiérbèishùmiǎnzhí,zuìzhōngyòubèicháotíngyòng,682nián,juéāshǐyuánzhēnfǎntáng,bīngchū,zàiyúnzhōu fāngwèn: tángjiāngwéishuí? yuē: xuērénguì  juérénjīngwèn: mentīngshuōxuējiāngjun1liúfàngxiàngzhōu,zěnmenénghuóle? rénguìzhāixiàtóukuī,juérénjīng,xiàluóbàihòutáopǎo rénguìzhuī,zhǎnshǒuwàn,2wànrén 

xuērénguìzuòzhànyǒngměng,bìngqiěshànyòngbīng,bàiběifāng,háicéngrènāndōngdōushùniánguǎncháoxiāndài,zhèngcáinéngshìcuòde,guòshāguòduō,zuòguānyòuwánzhíshǒu,zòngróngshǒuxià,yǎnzhōngderénxiànggōngbìngduōshǎokuā,rénpǐnxiǎn guòzàiyǎnzhōngdejiégèngshìnáng,ránbèideérshèér,jǐnsuǒ,háiràngérbèishàngshìmíng 

zhànshénzhīèrhánxìn  móufǎnzuìmíngbèishā

hánxìn(? qián196),hànchūjun1shìjiā huáiyīn(jīnshǔjiāng)rén yòushúbīngshū,怀huáiānbāngdìngguózhībào yīnjiājìngpínhán,chángshíguǒ céngshòuxiāngjiānliúmánglíngérshòukuàxiàzhī chénshèng 广guǎnghòu,hánxìnshǐtóuxiàngliáng,suíchǔwángxiàng,dànshòuxiàngzhòngyòng hòuyòutóubēnhànwángliúbāng chūshǐliúbāngkànmàojīngrén,céngshòukuàxiàzhīdehánxìn,jīngchéngxiàngxiāojiàn,cáishǐbàihánxìnwéijiāng hánxìnbàijiāngjiǔ,jun1沿yánnánzhèngdàodōngchūchéncāng,xiàleguānzhōng,使shǐliúbāngháidìngsānqín èrnián,chūhánguān,jiāngbīngfēngzhìchǔdōupéngchéng 

hòu,hánxìnbīngshùwàn,kāiwài线xiànzhànchǎng wèizhīzhàn,zhēnduìwèijun1shǔ,yángzuòzhèngmiànzhīshì,àncónghòutōu,gōngbèi,huòwèiwángbào jǐngxíngzhīzhàn,bèishuǐwéizhèn,使shǐjiāngshìqiúshēng,rénwéizhàn,wànzhīzhòngèrshíwànzhàojun1 huáishuǐzhīzhàn,jièzhùshuǐ,fènchǔjun1,jiāng chǔliánjun1miè gōngzhànhòu,hánxìnbèifēngwéiwáng 

<rb>揭</rb><rt>jiē</rt>:<rb>历</rb><rt>lì</rt><rb>史</rb><rt>shǐ</rt><rb>上</rb><rt>shàng</rt><rb>死</rb><rt>sǐ</rt><rb>得</rb><rt>dé</rt><rb>不</rb><rt>bú</rt><rb>得</rb><rt>dé</rt><rb>其</rb><rt>qí</rt><rb>所</rb><rt>suǒ</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>四</rb><rt>sì</rt><rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>战</rb><rt>zhàn</rt><rb>神</rb><rt>shén</rt>

wǎngluòpèi

gōngyuánqián202niánchūn,chǔhànliǎngjun1zàigāixià(jīnānhuīlíngnán)zhǎnkāijuézhàn,hánxìndāngzhōngjun1,xiānlìngliǎngduìduìchǔjun1shíháng,zàilìngzhōngjun1tuījìn,hěnkuàiwánchénglewéi ,hánxìnlìnghànjun1miànchàngchǔ,zhōng使shǐchǔjun1sàngshīdòuzhì,bèihànjun1jiānhàixià xiàngyǎnjiànshì,kāngkǎiwěnjiāngbiān chǔhànzhànzhēnghànwángliúbāngduótiānxiàérgàozhōng hánxìnshúānbīng,zhàngōngzhuózhe,wéihànwángcháodechuàngjiànzuòchūlezhòngyàogòngxiàn yòngbīngzhīdào,wéihòushìbīngjiāsuǒtuīchóng liúbāngsuīyònghánxìnérxīncún,zàixiàngbàiwánghòu,duóbīngquán,wéichǔwáng,yòuchùwéihuáiyīnhóu,ruǎnjìnliúbāngshēnbiān 

zàizhèduànsuǒde,zhāngliángzhěnglexiānqínláidebīngshū,gòngbǎishíèrjiā,zhèshìguóshǐshàngguībīngshūzhěng,wéiguójun1shìxuéshùyánjiūdiàndìnglexuédechǔ gōngyuánqián196nián,hòuyòuhánxìnzhìzhǎnggōngdezhōngshì,móufǎnzuìmíngshāzhī dàimíngjiāng,fēisuǒ,shíkānāishāng 

zhànshénzhīsān  bèizhuībīngshādiào,suǒ

huòshìyīnwéi shǐ shìhàncháorénxiěde,suǒduìchūnqiūzhànguóshídàidezhūduōmíngjiāngdejiùxiǎndànhuàle shìshíshàng,zàichūnqiūzhànguóshídài,shìjuébèishìderén zhànguóshídàishìzhàoguóduìqínzuòzhànzuìzhàngōngdejiāngjun1,liánzhàoshējiē degōngshìduìxiōngdezhànshàng,qiándezhàoguózhíshòuxiōngwēixié zhàojun1bàixiōng,zhìzhàolíngwángshè,zhīchǐérhòuyǒng zhàojun1cóngzhuāngbèizuòzhànfāngshìshànggāoxuéxiōng,jiànleràngliùguózhènjīngdebīngduì dànshèzhōngfēihànrénsuǒzhǎng rènzhàoguóbīngzàizhōngyuánzònghéngchíchěng,duìxiōngzhànzhēngránshìzhànbài jìng,bīngduìkàngxiōng,duìdāngshíbīngzhànháixiàngduìyòuzhìdehànrénláishuō,shìzhīduǎnzhīzhǎng 

zhèzhǒngqíngkuàngzhídàoshùshǒuzhǎngchénghòucáigǎibiàn běnláibèipèiběijiāng,shìzhàowángzhōngleqínguófǎnjiāndejiéguǒ dàngǎnxièqínguódefǎnjiān,yīnwéidedàolái,cóngzhōngguóyǒulenóngmínzhànshèngyóumíndechénggōngzhàn zhēnzhèngshàngdexiōngzhànzhīyǒu,dànjǐnjǐnshìzhè,jiùdexiōngshíniángǎnnánxià zhànzhōngjiāngsūnbīngdezhìhuìhuīdàozhì,xiānshìliánbàizhèn,diūniúyángzhòngshù,jiāngxiōngzhǔcóngmenshànzhǎngdecǎoyuányǐnyòudàohànrénsuǒshànzhǎngdezhǎngchéngwàiwéiláijìnhángjuézhàn,bìngshìruòdeshǒuduànduìshǒu 

jiēzhehuǒchū,shēnrén,xiōngyíng,xiēzàishàngzònghéngdexiōngshìzàishuìmèngzhōngshā tóngshízhòngzhuāngzhànchēbāowéixiōngyíngchūkǒu,huángchóngdejiànshǐshèshāxiōngtáowángzhě zhàndexiōngzhǔquánjun1méi,niánnánhuīyuán gèngzhòngyàodeshì,zhànshìhànjun1duìchēbīngxiétóngzuòzhàndejīngdiǎnzhàn,wéihòuhànzhèngquánxiōngzuòzhàngònglejièjiàndefànběn 

xiàchǎnghǎo shìxiānjīngzhīdàozhàowángyàoshā,dānchūtáo,jiéguǒtáodàobànránbèizhàowángpàiláidezhuībīngzhuīshàngbìngshādiào,suǒ guǒtáodiào,kěndìnggānxīnyǐnxìngmáimíng,zhīdàoguójiāhuìshòune shìxiānjīngzhīdàozhàowángyàoshā,dānchūtáo,jiéguǒtáodàobànránbèizhàowángpàiláidezhuībīngzhuīshàngbìngshādiào 

zhànshénzhīxiàng  dàiwánghòubèifènshī

xiàngmíng,,xiàxiàng(jīnjiāng宿xiǔqiān西nán)rén xiàngshìjiāngshìjiā,shàngshìchǔguójiāngxiàngyàn,shēnzhǎngchǐyǒu,néngdǐng,tiānguòrén shǎoshíshūjiàndōuméixuéchéng,shūxiàngliángbèi,shuō: shūxìngmíngér,jiànrén,xué xuéwànrén  xiànxiàngyīngyǒngdezhǔyàoshì鹿,péngchéng,gāixiàsānzhàn,qiánliǎngzhànxiànlexiàngzhuóyuèdejun1shìtiāncáiyīngyǒnggài,érgāixiàzhànzàojiùleqiānbēiqíngde西chǔwáng 

péngchéngzhīzhàn liúxiàngxiōngfǎn,liúbāngjièxiàngshāzhǔzhīzuìmíngshíliùwànliánjun1gōngzhànchǔdōupéngchéng,wénxùnhòuxiàngyòuzhǎnxiànledejun1shìtiāncái,qīnsānwànjīngbīnghuíjiùpéngchéng,chénshíkāishǐjìngōng,zhōngliánjun1,jiāngliúbāngsuǒshuǐ qiúshuǐzhī liánjun1xiàngjiàn,bèichǔjun1zhǎnshā10wànrén,liánjun1kuì退tuì,xiàngyòuzhuīzhìsuīshuǐ,zàijiānliánjun110wànrén,liánjun1shīsāimǎndào,suīshuǐwéizhīliú,chǔjun1jiāngliánjun1zhòngzhòngbāowéi,yīnfēngshāzhòuliúbāngchéngcáitáotuō,zhìquèbèichǔjun1huò 

<rb>揭</rb><rt>jiē</rt>:<rb>历</rb><rt>lì</rt><rb>史</rb><rt>shǐ</rt><rb>上</rb><rt>shàng</rt><rb>死</rb><rt>sǐ</rt><rb>得</rb><rt>dé</rt><rb>不</rb><rt>bú</rt><rb>得</rb><rt>dé</rt><rb>其</rb><rt>qí</rt><rb>所</rb><rt>suǒ</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>四</rb><rt>sì</rt><rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>战</rb><rt>zhàn</rt><rb>神</rb><rt>shén</rt>

wǎngluòpèi

hòuxiàngquēzhànluèzhèngzhìtóunǎojiùxiǎnxiànchūláile,yuēliúbāngdāntiāojuétiānxià,ránhòuyòufàngletàigōnghòu,liúbāng,huájiè鸿hónggōu xiàngyuēdōngguī liúbāngquètīngcóngzhāngliáng chénpíngzhīquàn,yuèguò鸿hónggōu,zhuīxiàngyángxià,bìngyāohánxìn péngyuègòng40wànjun110wànchǔjun1juézhàngāixià,jiéguǒxiàngzhōnghánxìndeshímiànmái,bèiwéigāixià,wénmiànchǔ,shídexiàngzhēnshìyīngxióngduǎn,érqíngzhǎng,miànduìměirén,niànjun4zhuī,yǒuleqiānjuéchàng gāixià : shāngàishì,shízhuīshì zhuīshìnài,nàiruò? ,shùquè,měirénzhī xiàngshùhángxià,zuǒyòujiē,néngyǎngshì ,wéilenéngràngxiàngchénggōngwéi,jiànwěn xiàngzhedezhuī,chéng800wéinántáo 

tiānliànghòu,hànjun1yǒusuǒchájiào,liúbāngpàiguànyīng5000bīngzhuī,xiàngzǒudàoyīnlíngshīdào,xiàn dàoledōngchéng,jǐnshèng28 miànduìhànjun1,xiàngzhīnántáoèyùn,lexiàngshìdeyīngyǒng,duì28shuō: bīngzhìjīnsuì,shēnshízhàn,suǒdāngzhě,suǒzhě,wèichángbàiběi,suíyǒutiānxià ránjīnkùn,tiānzhīwáng,fēizhànzhīzuì  yòuduìshǔxiàshuō: wéigōngjiāng ,xiàngshàngqián,suǒxiàng,guǒránzhǎnhànjiāng,menwéichūhòu,yángzhuīxiàng,xiàngchēn,yángrénjīng,hòu退tuìshù hòuláixiàngzàiwéihànjun1bāowéi,xiàngjun1zàishāhànjun1,zàizhǎndōuwèi,shābǎirén,yòuwéitáodàojiāng 

zhèshíjiāngtíngzhǎngbèihǎochuáncuījiāngle,tíngzhǎngshuō: jiāngdōngsuīxiǎo,fāngqiān,zhòngshùshíwànrén,wáng  xiàngxiàoyuē: tiānzhīwáng,wéi!qiějiāngdōngqiānrénjiāngér西,jīnrénhái zòngjiāngdōngxiōngliánérwáng,miànjiànzhī?zòngyán,kuìxīn? jiāngzhuīsòngtíngzhǎng,lìngxiàxiàhànjun1ròu,xiàngyòushāshùbǎi,shēnzhòngshíshùshāng,kànjiànhànjiāngtóng,duìshuō: shìdejiù,tīngshuōliúbāngxuánshǎngqiānjīn,fēngwànmǎidetóu,jiùsòngrénqíngba  shìwěnér,niánjǐn31suì hànjun1qiǎngduóxiàngshīxiàngcánshāzhěshùshírén,zuìhòuwángděngrénfènlexiàngdeshī,dōubèifēnghóu 

bēidemen,deméiyǒujiàzhí huòzhěshuōshìbèichèzhàgànlejiàzhí 

miǎnshēngmíng:shàngnèiróngyuánwǎngluò,bǎnquánguīyuánzuòzhěsuǒyǒu,yǒuqīnfànníndeyuánchuàngbǎnquánqǐnggàozhī,menjiāngjìnkuàishānchúxiàngguānnèiróng 

 • 史上真正的'战神'陈庆之:吕布项羽都没法相比

   战神”一词由来已久,主要指古代历史或神话故事中掌管军事战争的英雄人物。后来泛指在战场上嗜杀且勇猛顽强的将军。他们的世界里充满了杀戮和鲜血;他们的名气是用累累白骨堆积而成。 在中国历史上有多位将军被后详情>>

  2015-07-31 15:00:15
 • 霍去病六击匈奴:战神天威率领孤军千里挺进大漠

  霍去病六击匈奴、每战皆捷,说他天幸也好,说他处处有优先权也好,但不要忽视他每一次孤军挺进,每一次面对强敌,每一次以少战多时所承担的凶险、困难和艰苦卓绝。这绝对是需要大决断,大无畏的英雄气概才能做到的。详情>>

  2015-07-31 14:55:01
 • 从未打过败仗的8位中国名将:古代八位不败战神!

  中华五千年浩瀚的历史大幕中,闪烁着无数璀璨的将星,然而究其一生从未尝败绩的确是屈指可数,以下列举其中最具代表性的8位(按时代排序)。一、兵圣——孙武孙武(约公元前545年—公元前470年),字长卿,齐详情>>

  2015-07-31 14:53:14
 • 揭秘楚霸王项羽失败竟然是他的重瞳导致?

  “西楚霸王”项羽的一生充满着神秘色彩,他怀揣着英雄梦想,石破天惊地出世;然后又领着江东才俊们东挡西杀、南征北战,入咸阳、烧秦宫、成霸王,威风不可一世;接着又在鸿门宴上放走刘邦,详情>>

  2018-02-07 11:15:28
 • [原创]韩信到底象三国里的何人

  汉初名将韩信,在陔下大败项羽,是个名动古今的大军事家,他和三国里的谋士相比,象哪个人呢?我觉得非一人可比,具有很多人的特性。首先,韩信四处寻访明主,希望把自己的才华抱负一展于世,这详情>>

  2018-01-26 19:53:53
 • 刘邦当时为什么杀韩信、张良还有萧何?

  刘邦杀了哪些功臣高处不胜寒,刘邦也不例外,刘邦打下江山称帝时已经年逾五十,老年的刘邦变得爱猜忌、多疑,甚至不再信任当年一同南征北战的功臣将领们,尤其是不放心异姓的诸侯,于是有众多功将纷纷被刘邦详情>>

  2018-01-26 15:16:23
 • 历史上真实的背水一战是怎样的?

  导读:“背水一战”比喻处于绝境之中,为求生路而决一死战。实际上是指汉高祖三年(公元前204年)十月,汉将军韩信率军攻赵,穿出井陉口,命令将士背靠大河摆开阵势,与敌人交战。韩信以详情>>

  2018-01-20 11:10:38
 • 破釜沉舟战神项羽其实并没有逞一时的匹夫之勇

  作为中国古代史上著名以少胜多的战役,巨鹿之战充满种种看似匪夷所思的奇迹,摔锅砸碗烧船,几万楚人打掉秦军几十万,如此不可思议,其实应了一句老话:没有金刚钻,别揽瓷器活。再经典的战术要成功,心智手腕必须有详情>>

  2018-01-17 11:28:26
 • 项羽为什么不自己当皇帝搞什么分封呢?

  很多人对于项羽破釜沉舟,打败秦的有生力量以后没有称帝感到疑惑,刘邦在击败项羽以后就称帝了,为什么项羽没有称帝,反而会分封十八路诸侯呢?其实这是我们的一个错觉,那就是项羽击败秦军后,天下并不是项羽的,而详情>>

  2018-01-14 21:43:12

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科

说刘备

徐州的小三角关系中的另一个角色刘备。他在徐州的状况简直可以说是死里逢生。他柔弱的身段与超高的EQ,绝对可以成为弱势小国,或...详情>>