讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

他靠一场假哭坐上皇帝宝座未曾想毁了自己误了中国

来源:讲历史2018-06-13 15:46:42责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】做皇帝,是无数人梦寐以求的事情,哪怕只能做一天,也觉得此生无憾!帝位最吸引人的,除了君临天下、唯我独尊外,恐怕要首推拥有后宫佳丽三千了(真相了)!对普通人而言,…

zuòhuáng,shìshùrénmèngmèiqiúdeshìqíng,zhīnéngzuòtiān,jiàoshēnghàn!wèizuìyǐnrénde,chúlejun1líntiānxià wéizūnwài,kǒngyàoshǒutuīyōngyǒuhòugōngjiāsānqiānle(zhēnxiàngle)!duìtōngrénéryán,dānghuángzhīnéngzàimèngjìngshíxiàn
duìhuángéryán,jīncàncàndebǎozuòquèbìngyáoyuǎn!ránér,bǎozuòzhīyǒu,bìngfēisuǒyǒuhuángdōunéngzuòshàng,zuìhòuzuòshàngdewèizhēnzhèngshìzuòhuáng,liúshén,jiùnéngsòngleshēnjiāxìngmìng!wǎnqīng,jiùyǒuzhèmewèihuáng,běnshìzuòhuángdeliào,quèyuánqiǎodēngshànglebǎozuò,niánqīngqīngjiùmìng,shàngchuànle!,jiùshìàixīnjiàoluó· zhǔ  xiánfēng!

<rb>他</rb><rt>tā</rt><rb>靠</rb><rt>kào</rt><rb>一</rb><rt>yī</rt><rb>场</rb><rt>chǎng</rt><rb>假</rb><rt>jiǎ</rt><rb>哭</rb><rt>kū</rt><rb>坐</rb><rt>zuò</rt><rb>上</rb><rt>shàng</rt><rb>皇</rb><rt>huáng</rt><rb>帝</rb><rt>dì</rt><rb>宝</rb><rt>bǎo</rt><rb>座</rb><rt>zuò</rt><rb>未</rb><rt>wèi</rt><rb>曾</rb><rt>céng</rt><rb>想</rb><rt>xiǎng</rt><rb>毁</rb><rt>huǐ</rt><rb>了</rb><rt>le</rt><rb>自</rb><rt>zì</rt><rb>己</rb><rt>jǐ</rt><rb>误</rb><rt>wù</rt><rb>了</rb><rt>le</rt><rb>中</rb><rt>zhōng</rt><rb>国</rb><rt>guó</rt>

chǎngjiǎyíngláidehuángwèi

,běnláishìzhǒngqínggǎndezhēnshíliú dànshì,jīngguòxùnliàn,biànchéngshēngcúnshǒuduànzhī!míngyōuxiùdeyǎnyuán,jiùnéngzuòdàoxiǎngjiù!rènxìng!

guò,néngkàochǎngjiǎyínghuángwèizhě,juéduìshìzhōnggāoshǒu!

zhǔchūshēngzài1831nián7yuè17,shìdàoguāngdeér chūshēngdeshíhòu,zhīdào,jiùzàiliǎngyuèqián,dewěiyīnfànlecuòbèiqīnxiǎoxīndàomìnggēnérkāirénshì
zhīdào,zhèngshìdeshì,cáiràngyǒulezhēngduóhuángwèidehuìtóngyàngzhīdào,dehòumiàn,háixiànghuìyǒuwèiláipéiwánshuǎ!

jun1zhǔshèhuì,chǔshìděngdeshì,,yīnwéidànwèi,便biànwǎnhuí jìnguǎnyǒuliùwèihuángdàixuǎn,dàoguāngkāishǐshíbìngméiyǒuwéiguòjiāo lǎo lǎo lǎojiǔyīnniánlíngtàixiǎobèizàiménwài,lǎoyīnyánhángzàoqīnyuányīnbèiguògěidūnqīnwáng lái,zhīzàilǎo lǎoliùzhōngjiāntiāoxuǎnwèi shì,dàoguāngwànwànméixiǎngdào,zhèxuǎnhuìràngjiūjié,zhìzàijiāngzhǔdemíngxiězàizhūshànghòu,réngzàifǎndiānliàng!juédìngleliǎngxiōngmìngyùndechǔxiájīnānānjìngjìngtǎngzàizhōngguóshǐdàngànguǎn,sānmiàntiēyǒufēngtiáo,jun1yǒudàoguāngdeqīnqiānmíng,érzhèngmiànfēngtiáoshàngháixiěyǒu dàoguāngèrshíliùniánqiū deyàng,zhèngshìchǔdeèrtiān!dāngzhēnshìmíngshídejiūjié!(zhèshìqīngcháochǔzhìdezhōngdiǎn,hòumiànyòngdàole!hòurénā!shùjìnā!)

zhǔchéngshúwěnzhòng,dànquēcái
 cáifēifán,quèwěnzhòng!zuìzhōng,shǐdetiānpíngháishìqīngxiànglezhǔ!fāngmiàn,shìyīnwéizhǔdàoguāngxiàngjìn,lìngfāngmiàn,shìyīnwéidàoguāngzhōnglezhǔlǎoshīdemóu!

zhǔdelǎoshīshìshāndōngbīnzhōurén,míngjiàoshòutián,guānhuànchūshēn duìdàoguāngdefēichángtòu,zhīdàodàoguāngshìwéichuántǒngde shǒuchéng huáng,tuīchóng xiàozhìtiānxià  yǒu,shuāibìngdedàoguāngzhàoliǎngwèihuángduì línhángqián,liǎngwèihuángqǐngjiāolǎoshī, lǎoshīzhuóbǐngtiánshuō: dāngzhījìn,yánjìn  shòutiánshuō: ātiáochénshízhèng,zhìshíwànliù wéiyǒu,huángshàngruòyánlǎobìng,jiāngjiǔwèi,āwéiliú,biǎozhīchéngér  (fānchéngbáihuàjiùshì:guǒlǎodiēshuōjiāngjiǔrénshì,wèngāizhìguó,qiānwànbiégēn2Bdetánzhìguóniàn,zàizhèdiǎnshàngzhezhuīshàng ,wéidebànjiùshì,zàishàngtòngliú,yuècǎn,yuèzhēn,huángbǎozuòjiùyuèjìn!)

<rb>他</rb><rt>tā</rt><rb>靠</rb><rt>kào</rt><rb>一</rb><rt>yī</rt><rb>场</rb><rt>chǎng</rt><rb>假</rb><rt>jiǎ</rt><rb>哭</rb><rt>kū</rt><rb>坐</rb><rt>zuò</rt><rb>上</rb><rt>shàng</rt><rb>皇</rb><rt>huáng</rt><rb>帝</rb><rt>dì</rt><rb>宝</rb><rt>bǎo</rt><rb>座</rb><rt>zuò</rt><rb>未</rb><rt>wèi</rt><rb>曾</rb><rt>céng</rt><rb>想</rb><rt>xiǎng</rt><rb>毁</rb><rt>huǐ</rt><rb>了</rb><rt>le</rt><rb>自</rb><rt>zì</rt><rb>己</rb><rt>jǐ</rt><rb>误</rb><rt>wù</rt><rb>了</rb><rt>le</rt><rb>中</rb><rt>zhōng</rt><rb>国</rb><rt>guó</rt>

zhǔshìlǎoshíhái,tīngshīzhèmeshuō,zhuājǐnkāishǐyùnniàngqíng,kànjiànlǎodiēshíyǎnlèijīngzàizhuǎnzhuǎnle!dàoguāngzhòngwàng,wènchūlezhèdàoyǐngxiǎngwǎnqīngzhèngdegāozhìshāngwèn pángde gāngyàozhǔnbèihǎodetàozhìguóniànpántuōchū,zuǐdōuméizhāngkǒu,ěrbiānjiùchuánláishāzhūbāndeháojiào!jiàocǎnā,dāngzhēnshìjīngtiānguǐshén! dōulèngle,táitóukànkàn,lǎodiēméiā,hǎohǎodeya,chōushímefēngā!

zhèchǎngnèixīndejiǎ,leshǒuxùn háochuàngzàojīngshénde jiūjié dàoguāngxīnzhōngdetiānpíng,zuìzhōngzhǔchénggōngsòngshànglehuángbǎozuò!

huǐle,lezhōngguó!

chénggōngzhuǎnzhèngdānglehuáng,zhǔháishìhěnkāixīnde,zhebǎozuò,zàimèngbān (detiānya,dānghuángle,hòuzǎofànpàoliǎngbāofāng便biànmiànle!),réndǎoméileshuǐdōunéngsāiféng zhèngdāngzhǔchénjìnzàiwéizūndeyuèshí,pēngpēngliǎngshēng,shàngtiānjiēliángěisòngláiliǎngfèn:fènshìtàipíngtiānguó
fènshìyīngliánjun1!

hóngxiùquánzhuānménzhǔduìzhegàn,zhèbiāngāngdēng,biānjiù!zhǔwèishí20suì!20suìdàozhèzhǒngjīngtiāndòngdeshìbiàn,yàoxiǎngchùhǎo,yǒucáigàncáiháng zhǔshìyǒuxiǎng yǒubàodehǎoqīngnián,suīluànshì,dànréngxiǎngzhǎnquánjiǎo!zuìchū,wéiqínfèn(qīngcháohuángdōuhěnqínfèn),jīngzhì,dāokuòjìnhánglezhǒnggǎi!zuìràngtōngbǎixìnggǎndàozhènfènde,guòchéngchùjiānchén,zhòngxīnyònglínle!zàibǎixìngyǎn,qiānniánshǐlúnzhuǎn,chūzhōngjiānèr!zhǔshìzhèmexiǎngde!shìshíshàng,suǒshīhángdezhǒngzhǒngcuòshī,dōuméinéngchāochūzōngzhītào!

,chùshǐxuánzhōngdezhǔhuìzhīdào,shídezhōngguó,zhèngchù tiānbēngjiě dezhuǎnshéguāntóu,zōngchéngránshīxiào,màichū xiàng西fāngxué zhè,zàizěnmeshéténgshì!guǒshìnánchūlecéngguófān,qīngcháoshuōdìngjiùzàngsòngzàizhǔshǒule!liánhǎoqīngnián,bèicándexiànshíkuǎ,zòngqíngshēng,zàiténgyúnjià fānyúnzhōngpiàn!jiànjiàn,zhǔdeshìjiè,zhīshèngxiàlekàn piàn wánrén! qīngcháoshǐguān zǎi,liànshànglewèishān西xiǎoguǎ,zhēnzhèngdesāncùnjīnlián!huàshuō:Nozuo,Nodie.gānggāng30suì,zhǔjiù huīhuīxiù,dàizǒupiànyúncǎi le!yún:sānshíér!běndāngniánqiáng,quèmìng,yuánběntīngzhexīnshífènshūtǎnde wànsuìwànsuìwànwànsuì ,jīnzàitiānguózěnmetīngdōujiàoyàngěr!lele,yúnguīyún,guī,shìjiāndeqiēdōuzhǔguān!

<rb>他</rb><rt>tā</rt><rb>靠</rb><rt>kào</rt><rb>一</rb><rt>yī</rt><rb>场</rb><rt>chǎng</rt><rb>假</rb><rt>jiǎ</rt><rb>哭</rb><rt>kū</rt><rb>坐</rb><rt>zuò</rt><rb>上</rb><rt>shàng</rt><rb>皇</rb><rt>huáng</rt><rb>帝</rb><rt>dì</rt><rb>宝</rb><rt>bǎo</rt><rb>座</rb><rt>zuò</rt><rb>未</rb><rt>wèi</rt><rb>曾</rb><rt>céng</rt><rb>想</rb><rt>xiǎng</rt><rb>毁</rb><rt>huǐ</rt><rb>了</rb><rt>le</rt><rb>自</rb><rt>zì</rt><rb>己</rb><rt>jǐ</rt><rb>误</rb><rt>wù</rt><rb>了</rb><rt>le</rt><rb>中</rb><rt>zhōng</rt><rb>国</rb><rt>guó</rt>

shìrénjiēyànxiànquán,shūzhī:quán,yǒushíhòunéngchéngjiùrén,yǒushíhòunéngkuǎrén!zhǔguǒméiyǒuchūshēngzàijìnchéng,érshìxúnchángbǎixìngjiā,shìzuòqīnwáng,huòméiyǒuxiǎndequán,dànshuōdìngnéngshēngyōu zhǎngmìngbǎisuì!,shǐnéngjiǎshè!dāngzhǔzàijìnchéngjiàngshēngde,demìngyùnjiùjīngzhùdìngle shēngzàihuángjiā,,méixuǎn!

jun1zhǔzhìxià,huángzhìguócáinéngdegāo,zhíjiējuédìnglewángcháodemìngyùn!piànzhànzhēngméinéngdàoguāngxǐng,báibáilàngfèileshínián!tàipíngjun1yīngliánjun1dǎoshìxiánfēngxǐngle,,piānpiānméiyǒujiùshìzhīcái,yòubáibáilàngfèileshínián!zàibiànhuàdeshídài,guójiāhuìtíngzài,děngèrshíniánne?

hǎozài,xiánfēnghòu,jìnguǎnyángyùndòngshānshānláichí,dànjìngláile!

xiángshuō:xiánfēngméiyǒukāngdexióngcáiluè,yòuméiyǒuqiánlóngzuòxiǎngxiānzhīchéngde,suǒjiàshǐdejīngshìsōuhángshǐleèrbǎiduōniándechuán jìnguǎnxiǎngzhǎnquánjiǎo,nàicáihuáyǒuxiàn,fǎndǎosònglexìngmìng lezhōngguó!xiánfēngbèihòurénchēngwéi yuǎnjiàn dǎnshí cáinéng zuòwéi de  huáng,érzàihuángwèizhēngduózhànzhōngluòbàide hòuláiquèchéngwéiyǐnlǐngzhōngguózǒuxiàngshìjièderénzhī!shǐ,zǒngshìzhèmerènxìng!

 • 不是“奸贼”董卓:谁才是最后搞乱汉朝天下的人?

  董卓进京,改变了后汉帝国历史的行进方向,游戏从此多了一个另类的玩家。董卓废掉何太后的儿子刘辩,立了王美人的儿子刘协,是为汉献帝。后来的评价,都以此指责董卓擅立,因为从汉家历史看,拥立皇上不是一般人的活详情>>

  2018-06-13 14:15:47
 • 爱美之心从古至今 揭秘中国古代的整形美容术

  整形手术对于多数人来说还是一门相对神秘的技术。提起整形,我们往往会想到韩国的整形技术,认为这是一门现代医学技术。而事实上,早在我国古代就已经有了整形技术,人工“酒窝”、唇裂修补详情>>

  2018-06-13 14:15:35
 • 清朝皇帝每天都在做什么?皇帝的每日行程一览

  我们从电视剧中看到的皇帝都是君临天下,身旁君臣环绕,美女如云,很多人会感叹就是做一天皇帝死了也值啊,今天让我们一起走进清朝皇帝的一日行程,带你了解真实的皇帝日常。皇帝每天都要处理政务,那怎么处理政务呢详情>>

  2018-06-13 11:04:22
 • 第一贪官和珅染指9名中外美女 特别宠爱洋妞

  中国古代历史上第一赃官身边的九大美女:说起中国历史上第一赃官,恐怕人们想到的就是和珅。确实,和珅就是中国历史上第一大赃官。说起和珅人们又会想起王刚,由于王刚演了168集有关和珅的电视连续剧而被称为&l详情>>

  2018-06-13 11:04:19
 • 什么是阴阳和合散?中了阴阳和合散的毒怎么解

  阴阳和合散,一开始出现在著名的金庸小说《天龙八部》中。这些阴阳和合散,到底是春药还是毒药?网友们都有自己的看法和解答。今天,小编搜集了关于阴阳和合散的网友讨论和出现阴阳和合散的小说章节,与大家一起揭开详情>>

  2018-06-13 11:04:15
 • 她们获得君主的厚爱 为何一辈子都无法做母亲

  说到环肥燕瘦这个词,不得不说这个词是由赵飞燕和杨贵妃杨玉环两个人而来的。两个人都是得到了君王的宠爱。在以胖为美的唐朝,杨玉环的身材自然是胖得不行了,当然即便是这样一个胖胖的女人还是独得李隆基的恩宠,可详情>>

  2018-06-13 09:18:29
 • 这个女人早年贤妻良母,晚年却废黜孙子的皇位,三次当皇太后

  北齐皇帝高欢贫穷陌路之时迎娶了北魏真定侯娄提的孙女,司徒娄内干的女儿娄昭君,二人内外相携,共谋天下。高欢和谋士议事的时候,娄昭君也经常给他出谋划策。后来高欢成为渤海王,封娄昭君为渤详情>>

  2018-06-13 09:18:27
 • 唐朝比杨贵妃还有魅力的女人是谁?

  今天的人们大多知道杨贵妃,而知道江采苹的人恐怕不多。其实,杨贵妃和江采苹是唐玄宗三宫六院七十二妃中一对势均力敌的情敌。江采苹,即梅妃,出生于福建莆田江东村,父亲江仲逊是个诗书满腹的秀才,同时也是个悬壶详情>>

  2018-06-13 09:18:23
 • 历史上真实的唐伯虎:只娶3个妻子 没点过秋香

  说起唐伯虎,民间传说和影视作品中演绎的形象是:“江南第一风流才子”、“三笑点秋香”、“家有九美”等。但事实上唐伯虎并非影视作品中详情>>

  2018-06-12 16:52:46

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科