讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

野史揭秘:霍光把汉宣帝扶上皇位竟是因这个女人

来源:讲历史2018-09-13 12:14:07责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】霍光,字子孟,河东平阳(今山西临汾)人,西汉权臣、政治家,麒麟阁十一功臣之首,大司马霍去病异母弟,汉昭帝皇后上官氏外祖父,汉宣帝皇后霍成君之父。历经汉武帝、汉昭…

huòguāng,mèng,dōngpíngyáng(jīnshān西línfén)rén,西hànquánchén zhèngzhìjiā,línshígōngchénzhīshǒu,huòbìng,hànzhāohuánghòushàngguānshìwài,hànxuānhuánghòuhuòchéngjun1zhī jīnghàn hànzhāo hànxuānsāncháo,guānzhìjiāngjun1 

<rb>野</rb><rt>yě</rt><rb>史</rb><rt>shǐ</rt><rb>揭</rb><rt>jiē</rt><rb>秘</rb><rt>mì</rt>:<rb>霍</rb><rt>huò</rt><rb>光</rb><rt>guāng</rt><rb>把</rb><rt>bǎ</rt><rb>汉</rb><rt>hàn</rt><rb>宣</rb><rt>xuān</rt><rb>帝</rb><rt>dì</rt><rb>扶</rb><rt>fú</rt><rb>上</rb><rt>shàng</rt><rb>皇</rb><rt>huáng</rt><rb>位</rb><rt>wèi</rt><rb>竟</rb><rt>jìng</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>因</rb><rt>yīn</rt><rb>这</rb><rt>zhè</rt><rb>个</rb><rt>gè</rt><rb>女</rb><rt>nǚ</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt>

yīnwéizàishìfènghàndeshíhòuméiyǒufànguòcuò,zàijiāshàngyòushìhànchǒngchénhuòbìngde,suǒshuōliúchèháishìfēichángxìnrènde yīn,zhīqiánshìdeértuōgěile 

hànzhāojiàbēnghòu,méiyǒuér,suǒhuòguāngzhíchāngwángwèi,hòuláiyòuyīnwéichāngwángshízàixiànghuà,suǒfèidiàozhíhànxuāndēng,shuō,hànxuānnénggòuzuòshànghuángwèi,shǒuyàogōngchénjiùshìhuòguāng,suǒ,huòguāngshíhòuzhēndeshìquánqīngshí,liánhànxuānduìgōngjìngyǒujiā 

dànzuìhòu,huòshìxiàdeháishìzhèhuòguāngshǒuzhídehuánghànxuān néngyǒurénhuìshuō,zhèhànxuānzhēnshìwàngēn,duìdeēnrénxiàshǒumehěn dànshìshíquèshìzhèyàngde jiādōuzhīdào,hànxuānshídezhèngzhìshìfēichángqīngmíngde,hànzhāoshíbìngchēngwéizhāoxuānzhōngxìng,zhèyàngcōngmíngdehuángzěnmehuìzuòchūzhèyàngdeshìqíngne?suǒshuō,zhèzhōngdìngshìyǒuyuányīnde érzhèyuányīnshíshìràngrénxiǎngdào,shìyīnwéirén 

me,zhèrénshìshuí?zhèrénjiùshìhuòguāngdelǎo  huòxiǎn,zhèhuòxiǎnshíméishímeláitóu,zhīshìhuòguāngdepéijiàhuán zhèréndàozuòleshíme使shǐhuángzàiróngrěnlehuòshìlene,xiǎobiānjīntiānjiùláishuōshuōhuòguāngzhèlǎo 

huòxiǎnzuòdejiànchǔnshìjiùshìqiánghángérsāigěihànxuān shuōdàozhèjiànshì,jiùyàoshuōdàohànxuāndeyuánpèile,hànxuāndāngshíliúluòmínjiānshílelǎojiàopíngjun1,xiǎoliǎngkǒudeguòfēichánghǎo,ēnàiyǒujiā,dāngshídehànxuānzuòwéizuìchénzhīhòu,zàimínjiānshìhěnnándàolǎode,hǎoróngpíngjun1yuànjiàgěi,hànxuāndāngránshìduìpíngjun1bǎibǎishùn 

<rb>野</rb><rt>yě</rt><rb>史</rb><rt>shǐ</rt><rb>揭</rb><rt>jiē</rt><rb>秘</rb><rt>mì</rt>:<rb>霍</rb><rt>huò</rt><rb>光</rb><rt>guāng</rt><rb>把</rb><rt>bǎ</rt><rb>汉</rb><rt>hàn</rt><rb>宣</rb><rt>xuān</rt><rb>帝</rb><rt>dì</rt><rb>扶</rb><rt>fú</rt><rb>上</rb><rt>shàng</rt><rb>皇</rb><rt>huáng</rt><rb>位</rb><rt>wèi</rt><rb>竟</rb><rt>jìng</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>因</rb><rt>yīn</rt><rb>这</rb><rt>zhè</rt><rb>个</rb><rt>gè</rt><rb>女</rb><rt>nǚ</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt>

hànxuāndēnghòu,zhèhuòxiǎnzǒngshìzàihuòguāngěrbiānshuōyàohuòchéngjun1sòngdàogōngzuòhuánghòu,shìhuòguāngjiùliánqúnchénshàngshūshuōyàohuòguāngzhīhuòchéngjun1wéihuánghòu,dànshìhànxuānbìngxiǎngpāozāokāngzhī,háishìxiǎngyàogěipíngjun1hòuwèi,dànshìyòugǎnshuōhuòguāngzhīzuòhuánghòu,shìjiùxiàledàozhàoshūqiúzàimínjiānshíyòngguòdebǎojiàn,xiǎnérjiàn,zhèshìyuànhuòchéngjun1dewěiwǎnshuō huòguāngméiyǒuqiáng,miǎnqiángtónglepíngjun1zuòhuánghòu 

bǎobèiérméidāngchénghuánghòu,huòxiǎnxīnshìxiàngdāngdekāixīn shìjiùkāishǐxiǎngde shíméishímehǎo,wéidebànjiùshìrànghuánghòuzàizhèshìjièshàng shì,huòxiǎnjiùzǒushànglezhètiáoguī chuàntōnghuángjiādeshēngchúnyǎngěipíngjun1xià dànshìzhèshìqīngnéngxiàde 

huánghòuchīyàoshìyàoyǒurénshìyàode,dànshìhuòxiǎnzhèrénzhàngzhedelǎogōngquánshì,diǎnzài,duìchúnyǎnshuō: jìnguǎnxiàjiùhǎo,jiùsuànchūleshìqíngháiyǒujiālǎogōngdānzhe  suǒzhèchúnyǎnjiùhěndǎndexiàle,huánghòuxiǎnglesānniándeqīng,jiùbèihuòxiǎnchúnyǎnhàile 

huánghòule,huòchéngjun1jiùshùnchéngzhāngdedānglehuánghòu shìtiānxiàméiyǒutòufēngdeqiáng,hànxuānyǒusuǒěrwénzhīhòu,jiùmìnglìngxiàkāishǐdiàochá zhèxiàhuòxiǎnhuāngle,shìqíngzhēnxiànggàolehuòguāng shìqíngránjīngshēng,huòguāngnénglǎogěigòngchū,suǒjiùzhīnéngyòngdequánshìzhèjiànshìgěilexià 

jiēèrnián(qián68nián)chūnsānyuègēng,huòguāngbìngzhòngshìshì huòguānghòu,hànxuānkāishǐyǒusuǒhángdòng,kāishǐjiěchúhuòjiādebīngquán,qiánhuòjiāchídeyuèbīng línjun1wèiyānggōng zhǎnggōngwèijiāngtúnbīnggàijiāogěiwàideshǐjiāqīnxìnhuánghòuniángjiādeqīnxìnzhǎngkòng 

<rb>野</rb><rt>yě</rt><rb>史</rb><rt>shǐ</rt><rb>揭</rb><rt>jiē</rt><rb>秘</rb><rt>mì</rt>:<rb>霍</rb><rt>huò</rt><rb>光</rb><rt>guāng</rt><rb>把</rb><rt>bǎ</rt><rb>汉</rb><rt>hàn</rt><rb>宣</rb><rt>xuān</rt><rb>帝</rb><rt>dì</rt><rb>扶</rb><rt>fú</rt><rb>上</rb><rt>shàng</rt><rb>皇</rb><rt>huáng</rt><rb>位</rb><rt>wèi</rt><rb>竟</rb><rt>jìng</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>因</rb><rt>yīn</rt><rb>这</rb><rt>zhè</rt><rb>个</rb><rt>gè</rt><rb>女</rb><rt>nǚ</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt>

huòxiǎnkànduì,huángjiādequánjiàkōngle,zhèxiàzuòzhùle,zhàolehuòjiādezhòngyàorénshìkāishǐshāngtán,huánghòushìpántuōchū zhèxià,huòjiāréncáizhīdàoyuánláijiùshìhuòxiǎnzuòdezhèjiànchǔnshìhàilemen xiànzàimáiyuànméiyòng,shìjiāshāngjiějué,chūdeànjiùshìmóufǎn zǒu 

dànshìhuòjiāzǎoméiyǒubīngquán,móufǎnzhèzhǒngshìméiyǒubīngshìwànwànde érqiě,gèngzhòngyàodeshì,háiméiděngdàomenshíshīhuá,zhèhuájiùjīngxièchūle shìhànxuānpàirénhuòjiārénquánzhuāláimǎnménchāozhǎn zhīyǒuhuòchéngjun1táoguòjié 

tànhuòbìng huòguāngshìyīngmínghuǐzàirénshǒu dànshì,menyàokàndàohuòguāngzhèrénsuīránzàiquánshùshàngshìyǒutàode,dànshìzàiguǎnjiātíngfāngmiànquèshíshìyǒuwènde 

zhīshìlǎozhōngrén,zuòfēiwéi,deqīnmenshìzhàngzhehuòguāngzàiwàimiànzuòlehěnduōhuàishì jiā,zhìguó zuìgēnběndeyuányīnháishìchūzàihuòguāngguǎnjiādefāngmiàn 

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科