讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

画像吓坏陈叔宝 隋文帝杨坚的长相有多奇特

来源:讲历史2018-08-21 20:03:01责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】《资治通鉴》上有一段非常有趣的记载:陈朝至德元年(公元583年)十一月,陈后主陈叔宝遣散骑常侍周坟、通直散骑常侍袁彦出使隋。陈叔宝听说隋文帝杨坚状貌异人,便让袁…

 zhìtōngjiàn shàngyǒuduànfēichángyǒudezǎi:chéncháozhìyuánnián(gōngyuán583nián)shíyuè,chénhòuzhǔchénshūbǎoqiǎnsànchángshìzhōufén tōngzhísànchángshìyuányànchū使shǐsuí chénshūbǎotīngshuōsuíwényángjiānzhuàngmàorén,便biànràngyuányànhuàxiàngérguī dāngchénshūbǎokàndàoyángjiāndehuàxiànghòu,hàidào: jiànrén! mìngrénjiānghuàrēngle 

<rb>画</rb><rt>huà</rt><rb>像</rb><rt>xiàng</rt><rb>吓</rb><rt>xià</rt><rb>坏</rb><rt>huài</rt><rb>陈</rb><rt>chén</rt><rb>叔</rb><rt>shū</rt><rb>宝</rb><rt>bǎo</rt><rb>隋</rb><rt>suí</rt><rb>文</rb><rt>wén</rt><rb>帝</rb><rt>dì</rt><rb>杨</rb><rt>yáng</rt><rb>坚</rb><rt>jiān</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>长</rb><rt>zhǎng</rt><rb>相</rb><rt>xiàng</rt><rb>有</rb><rt>yǒu</rt><rb>多</rb><rt>duō</rt><rb>奇</rb><rt>qí</rt><rb>特</rb><rt>tè</rt>

yángjiāndexiàngmàodàozàichù,zhìdeduìtóuchénshūbǎokàndàohuàxiànghòujīngne?

gēn suíshū dezǎi,yángjiān wéirénlónghàn,éshàngyǒuzhùdǐng,guāngwàishè,yǒuwénzàishǒuyuēwáng,zhǎngshàngduǎnxià,chénshēnyánzhòng  yóushàngmiàndemiáoshùkànchū,yángjiāndexiàngmàoyǒu  : étóuchū,bìngyǒulóngdefèncóngétóuzhíchādàotóudǐngshàng
èr xiàhěnzhǎng,érqiěhěnchūsān guāng,duōduōrén zhǎngwénxíng wáng  shàngshēnzhǎng,xiàshēnduǎn 

zhèzhǎngxiàng,shēngxiàláijiǔjiùràngdeqīnshì hài lehuí 

shìzàiféng(jīnshǎn西)bānruòshēngxiàyángjiānshí, chōngtíng  zhèshí,yǒucóngdōngláideduìshìshuō: zhèháishìfánrén,néngzàifánjiānyǎng  shì,bàodàomiàobiéyuàngōngyǎng shìyǒubàoxiǎohái,xiànxiǎoháitóushàngzhǎngjiǎo,shēnshàngzhǎnglín,yòujīngyòu,xiǎoháidiūzàishàng jìnláikàndào,shuō: jīngjīngdàoledehái,yàoduōhuāxiēniántóucáinéngdàotiānxià   suíshū   běishǐ suíběnshàngdōuzǎishuō,yángjiānzàimiàozhízhǎngdào12suìcáihuíjiā 

yòngxiàndàiréndeyǎnguāngkànlái,zhǎngzhèyàngderéndìngshì chǒu xíngderén,liánhuìcánxínghuìle dànshì,zàixiàngshùdedài,zhèzhǒngxiàngmàoquèshì guì  biédeshuō,guāngshìchūdeétóuétóushànggēn dǐng deròu zhù ,jiùshì lóngyán dexiàngzhēng yángjiāndeétóu,yòngxiàngshūshàngdeshùjiàozuò lóng ,shìwángdexiàngzhēng tángcháoshànshuō: éyǒulóng,zuǒjiǎo,yòujiǎoyuè,wángtiānxià  jiùshìshuō,zhèzhǒngxìnxiàtóuyǐn,xiàliánliángduànde lóng ,yóuétóushànglóng,zàizuǒyòubìnjiǎoxíngchéngderòu jiǎo ,dōushì wángtiānxià deguìxiàng xiàngshūshàngduìzhèzhǒngzhǎngxiàngháilìngyǒushuō,jiàozuò lóngyándàigàn ,lóngyánránshìzhǐwángdexiàngmào,dàigànjiùshìzhǐtóuyǒuròugànduì shuōzhuānjiùshìzhèzhǎngxiàng 

<rb>画</rb><rt>huà</rt><rb>像</rb><rt>xiàng</rt><rb>吓</rb><rt>xià</rt><rb>坏</rb><rt>huài</rt><rb>陈</rb><rt>chén</rt><rb>叔</rb><rt>shū</rt><rb>宝</rb><rt>bǎo</rt><rb>隋</rb><rt>suí</rt><rb>文</rb><rt>wén</rt><rb>帝</rb><rt>dì</rt><rb>杨</rb><rt>yáng</rt><rb>坚</rb><rt>jiān</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>长</rb><rt>zhǎng</rt><rb>相</rb><rt>xiàng</rt><rb>有</rb><rt>yǒu</rt><rb>多</rb><rt>duō</rt><rb>奇</rb><rt>qí</rt><rb>特</rb><rt>tè</rt>

dāngshí,hěnduōrénrènwéiyángjiānyǒuwángzhīxiàng zàichénhòuzhǔchénshūbǎozhīqián,jiùyǒurénwéiyángjiāndexiàngmàoérdānyōu wèi,zhèrénjiùshìběizhōutàiwéntài,céngtànyuē: érfēng,dàijiān(hànhǎishāqún)rén  

 suíshū zhōngzǎi:wángwénxiànduìdāngshídeběizhōuhuángwénshuō: yángjiānxiàngmàofēicháng,chénměijiànzhī,jiàoshī kǒngfēirénxià,qǐngzǎochúzhī  huángshuō: guòzhīnéngzuòjiāngjun1ér  nèishǐwángguǐduìhuángshuō: huángtàifēishèzhǔ,yángjiānmàoyǒufǎnxiàng  yuè,yuē: tiānmìngyǒuzài,jiāngruòzhī! yángjiāntīngshuōzhèjiànshìhòufēichánghài,shēnhuì 

wénsuīránqiángwéizhènjìngshuō tiānmìngyǒuzài,jiāngruòzhī zhīlèidehuà,shíxīnyǒudiǎnhài,pàishànkànxiàngdezhàozhāowéiyángjiānxiàngxiàngmiàn zhàozhāojiānxìnyángjiān dāngwéitiānxiàjun1 ,cǎileliǎngmiànpàideshǒu:miànpiànwénshuōyángjiānzhīshì zuòzhùguó(guānzhímíng) decáiliào,lìngfāngmiànyòujiéyángjiān,zhēnxiàngdōugàole,bìngqiāoqiāoduìyángjiānshuō: dìnghuìdānghuáng,érqiědìngyàojīngguòshācáinéngzuòwěn,qiānwànzhùzhèhuà  yuánwénshì: gōngdāngwéitiānxiàjun1,zhūshāérhòudìng,shànyán  

<rb>画</rb><rt>huà</rt><rb>像</rb><rt>xiàng</rt><rb>吓</rb><rt>xià</rt><rb>坏</rb><rt>huài</rt><rb>陈</rb><rt>chén</rt><rb>叔</rb><rt>shū</rt><rb>宝</rb><rt>bǎo</rt><rb>隋</rb><rt>suí</rt><rb>文</rb><rt>wén</rt><rb>帝</rb><rt>dì</rt><rb>杨</rb><rt>yáng</rt><rb>坚</rb><rt>jiān</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>长</rb><rt>zhǎng</rt><rb>相</rb><rt>xiàng</rt><rb>有</rb><rt>yǒu</rt><rb>多</rb><rt>duō</rt><rb>奇</rb><rt>qí</rt><rb>特</rb><rt>tè</rt>

yángjiānwéilezhèxiàngmào,chūleshǎodàijià zàiqiǎngbǎojiùchàdiǎnbèideqīnshuāi
zhǎngzhīhòu,yòushòudàotóngliáodehuángdecāi,shímiànlínbèihàidewēixiǎn zhèyàngjiù使shǐyǐncángxiàlái dāngrán,shìxiàngxìn dāngwéitiānxiàjun1  běnshìwéixìnderén,yòucóngbiérénzuǐtīngdàozhèyàngdehuà,duìdexiàngmàojiùxìnxīnshí 

yīnwéikàndàoyángjiānxiàngmàoérduìbàoyǒuxìnxīnderén,zhǐzhàozhāorén zài suíshū zhōng,háiyǒushùxún  suíshū· pánghuǎngchuán zhōngshuō,yángjiānrènsuízhōushǐshí,jīngxiāngyáng,wèiwánglìngpánghuǎngbàijiànyángjiān,yīnwéiyángjiān xiàngmàofēicháng érjié,xiàngbiǎozhōngxīn,wàngdānglehuángzhīhòu,yàowàng éryángjiāntīnghòu,zhīshìyǒushēnxiàozheshuō: yàoxiāshuōya! yángjiāndexīn,zàizhè xiào zhīzhōngzhāoránruòjiēle 

zhàozhāo pánghuǎng,háiyǒuzhèng bēn dòuróngdìngděngrén,hòudōuchéngwéiyángjiāndeqīnxìnxīn,wéicuànduóběizhōuhuángwèichuàngsuícháotiānxià,lehěnzhòngyàodezuòyòng 

zhīguòyángjiāndexiàngwēi zhōngguóshǐshàngyǒutǒngdeduǎnmìngzhèngquán,shuōkāijiùkāi,kāiguāngcǎishè,cànlànhuīhuáng,shìshuōwánjiùwán,dànkuài,érqiěchè suíwángcháojiùshìzhōngzhī,yángjiānxīnxīn,lebèi,quèguòwéitángwángcháoledàoqiáo,érběnrénzuìhòubèiqīnéryáng广guǎngzhàoshàngdāo,huóhuótǒng,xiǎngláiméihěn 

 • 史上真实的甄嬛:是大清孝圣宪最有福的皇后

  热播电视连续剧《后宫甄嬛传》中甄嬛的历史原型清朝孝圣宪皇后,名字是钮祜禄?甄嬛,即孝圣宪皇后,雍正帝妃,乾隆帝生母,她的家族在清朝较为显赫,钮祜禄氏的人生跨越康雍乾三朝,做太后的四十二年更是国家全盛时详情>>

  2018-08-21 15:54:25
 • 史上唯一让曹操落泪的神秘女人竟是个风尘女子

  曹操是一个我们不得不提,又不得不说的人物,无论是戏剧,还是小说,或者影视等作品,大多数情况下,渲染的曹操,就是一个奸臣,阴险多疑,手段毒辣,诡计多端,而且风流成性的的反面人物。其实,曹操并非如此,他的详情>>

  2018-08-21 15:54:21
 • 妲己堪称史上第一女发明家 一生三大发明

  在公元前1047年,纣王帝辛已经是花甲之年,但他身体依然很强壮,就亲自带兵攻打有苏部落,这次战役的胜利不仅获得了无数珍宝财物,还获得了一个稀释美人,而这个美人将改变纣王帝辛的人生和生活。在纣王帝辛垂垂详情>>

  2018-08-21 14:28:13
 • 太监阉割后命根子如何处理?要把它被带进坟墓

  在古装剧里必不可少的有两类人,一是皇帝和后宫的后妃们,一是伺候皇帝后宫的太监。关于皇帝和后妃的正史和野史都有不少记载,今天我们来讲一讲他们身边的小红人——太监。太监也称宦官,而详情>>

  2018-08-21 14:28:09
 • 古代打仗死亡率高不高?第一排的人干嘛不逃跑

  古代打仗的死亡率并不高,如果不算战胜后屠杀俘虏的话。以中国为例,春秋时候战争,冲最前面的是战车兵,战车上的勇士不是贵族就是士人,都是重诺轻生死的,冲过去敢玩命。而下面的步兵多数就是普通国民,跟着凑个热详情>>

  2018-08-21 14:28:04
 • 西汉海昏侯墓现青铜雁鱼灯:竟可调节光线!

  你可知道,两千多年前的中国人就发明了可调节光线明暗的灯具,还能避免燃烧的烟气污染空气。笔者从江西南昌西汉海昏侯墓考古现场获悉,海昏侯主墓的北藏閣中出土了多盏各式造型的青铜灯,其中以雁鱼灯的工艺价值和环详情>>

  2018-08-21 14:27:59
 • 慈禧外交秘史 “色诱”罗斯福赢回一千万美元

  慈禧投来的善意和飞来的眉眼让这位美国总统激动不已,而且难以忘怀。到了罗斯福第二次当选为美国总统时,他特意让自己的爱女艾丽斯于1905年前往中国旅游,拜访慈禧太后。长期以来,有关慈禧的影视剧等文艺作品,详情>>

  2018-08-21 14:27:56
 • 杨贵妃之死:其并不该为安史之乱的发生负责?

  于赓哲说杨贵妃的进宫,不可简单看做是唐玄宗追求美色的结果。杨玉环的美貌是她进宫的首要原因,可是古代帝王婚姻,很少有不顾及政治因素者。杨玉环真的是天下第一美女吗?于赓哲认为这个问题看似八卦,实际上涉及当详情>>

  2018-08-21 14:11:49
 • 康熙的景陵:中国史上埋葬规格绝无仅有的帝陵

  一座陵墓,埋葬了一位皇帝、四位皇后、四十八位妃嫔和一位皇子,这样的埋葬规格在中国历史上绝无仅有,这就是康熙皇帝的景陵。康熙皇帝在位61年,死后葬于清东陵,即今天的河北省遵化县。清东陵内有顺治帝孝陵、孝详情>>

  2018-08-21 14:11:45

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科