讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

26岁守寡的慈禧是怎么度过空虚寂寞冷的生活?

来源:讲历史2018-09-22 10:41:50责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】说到慈禧想必大家都很熟悉吧,慈禧原名:叶赫那拉氏-杏贞,大清咸丰皇帝的妃子,同治皇帝的母亲。她垂帘听政统治中国长达47年,是大清王朝仅次于康熙帝与乾隆帝的掌权者…

shuōdàoxiǎngjiādōuhěnshúba,yuánmíng:shì-xìngzhēn,qīngxiánfēnghuángdefēi,tóngzhìhuángdeqīn chuíliántīngzhèngtǒngzhìzhōngguózhǎng47nián,shìqīngwángcháojǐnkāngqiánlóngdezhǎngquánzhě lùnshìzhízhèngfāngmiànháishìréndelàndeshēnghuófāngmiàn,dōushìhòurénjīnjīndàodehuà zàizhízhèngfāngmiàn使shǐqīngwángcháozǒuxiàngshuāiluòmièwáng,zàishēnghuófāngmiàn,zuòrén,shēnghuódehúnluànkān,jiāoshēyín 

bèixuǎnwéixiùjìngōngdeshíhòuzhīyǒu17suì,xiánfēnghuángjiàbēngchéngshǔshānzhuāngdeshíhòucái26suì,zhèngshìrénzuìhǎodeniánhuá,zhèniánlíngshǒuguǎshìjiànfēichángnánáodeshì wéilemǎnshēngxīndeqiú,kāishǐxúnzhǎosuǒwèideqíngrénjiějuéshēngyàodeshēngōngshēnghuó mínjiānliúchuányǒuqíngrén,jīntiānxiǎobiānjiùjiāliáoliáodeqíngrénjiānlàndeshēnghuó 

26<rb>岁</rb><rt>suì</rt><rb>守</rb><rt>shǒu</rt><rb>寡</rb><rt>guǎ</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>慈</rb><rt>cí</rt><rb>禧</rb><rt>xǐ</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>怎</rb><rt>zěn</rt><rb>么</rb><rt>me</rt><rb>度</rb><rt>dù</rt><rb>过</rb><rt>guò</rt><rb>空</rb><rt>kōng</rt><rb>虚</rb><rt>xū</rt><rb>寂</rb><rt>jì</rt><rb>寞</rb><rt>mò</rt><rb>冷</rb><rt>lěng</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>生</rb><rt>shēng</rt><rb>活</rb><rt>huó</rt>?

róngshìwǎnqīngzhèngtándefēngyúnrén,rénshēnhòuài,zàidebāngzhùxiàguānyùnxiǎngtōng,diānfēngshíguānzhìzǒngguǎnnèichén,jiātàitàibǎo,zhuǎnwénhuá殿diànxuéshì shuōèrrénxiǎodeshíhòujiùrènshíle,qīngméizhú liǎngxiǎocāi yīngguórénzhede wài zhōngshìzhèmeshuōde: guānshìdetóngnián,liàokuì,zhīyǒudiǎnquèxìn,shǎoshídàidewánbànjiàoróng,liǎngrénshìqīn,rénhòuláizàizhèngzhìshēngdeduōjǐnyàoguāntóudàolezhòngyàozuòyòng chuánwén,róngshìxiǎodìngyǒuqīn 

26<rb>岁</rb><rt>suì</rt><rb>守</rb><rt>shǒu</rt><rb>寡</rb><rt>guǎ</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>慈</rb><rt>cí</rt><rb>禧</rb><rt>xǐ</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>怎</rb><rt>zěn</rt><rb>么</rb><rt>me</rt><rb>度</rb><rt>dù</rt><rb>过</rb><rt>guò</rt><rb>空</rb><rt>kōng</rt><rb>虚</rb><rt>xū</rt><rb>寂</rb><rt>jì</rt><rb>寞</rb><rt>mò</rt><rb>冷</rb><rt>lěng</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>生</rb><rt>shēng</rt><rb>活</rb><rt>huó</rt>?

lìngwàiqíngrénjiùshìgōngqīnwáng ,jiùshìxiánfēnghuángdeqīn,tàihòudexiǎoshū shuō17suìjìnshíjiùgōngqīnwáng hǎoshàngle,liǎngréntōngduōnián shènzhìmínjiānchuányán:tóngzhìshì deshēng zhīshìhòulái dezhèngzhìjiànzāodàodepái,wànqiānchǒngàiróngrén 

sānqíngrénshuōshìwèixìngbáidedǒngshāng gēnqīngcháowénrénxiěde wénchénǒu zǎi,zàiguāngdānghuángdeshíhòu,běijīngliúchǎngyǒuwèixìngbáidedǒngshāng,zhǎngbiǎoréncái,méiqīngxiù,fēngliútǎng liányīngtīngshuōhòu,zhuānménzhèrényǐnjiàngěi,zhèwèidǒngshāngháizàihuánggōngmiànzhùle1duōyuè,ránhòujiùchūle jiéguǒ怀huáiyùnle,āntàihòutīngshuōhòuzhǔnbèiyòngshìbāndǎo,liàoxiānxiàshǒuwéiqiáng,āngěishāle (mínjiānliúchuánānzhǒngyīn,jiùshìbèisuǒshā)

26<rb>岁</rb><rt>suì</rt><rb>守</rb><rt>shǒu</rt><rb>寡</rb><rt>guǎ</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>慈</rb><rt>cí</rt><rb>禧</rb><rt>xǐ</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>怎</rb><rt>zěn</rt><rb>么</rb><rt>me</rt><rb>度</rb><rt>dù</rt><rb>过</rb><rt>guò</rt><rb>空</rb><rt>kōng</rt><rb>虚</rb><rt>xū</rt><rb>寂</rb><rt>jì</rt><rb>寞</rb><rt>mò</rt><rb>冷</rb><rt>lěng</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>生</rb><rt>shēng</rt><rb>活</rb><rt>huó</rt>?

qíngrénshìyīngguódezuòjiā,míngjiào:āiméng· nèi· ,zhǎngdeshìbiǎoréncái,shēnài shuō60duōsuìdeshíhòuxiězuòqīngshēngōngdeyǐnshēnghuówéiyóuzhèwèizuòjiājiējìnhuánggōngzhǎngzhù tàihòuhòu,gōngkāibàochūshìdeqíngrén méixiǎngdàoba,60duōsuìleháiyǒuzhèmeqiánglièdewàng 

chúleshàng4qíngrénwài,mínjiānháichuánwénliányīngshìdeqíngrénzhī 

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科