讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

解析樊城之战徐晃赢关羽的原因是什么?

来源:讲历史2018-09-13 10:14:06责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】樊城之战背景樊城之战是指东汉献帝建安二十四年,蜀国刘备手下关羽率兵围攻荆州(今河南新野}和襄阳(今湖北襄樊),史称樊城之战。樊城之战影视剧照那么,樊城之战背景是…

fánchéngzhīzhànbèijǐng

fánchéngzhīzhànshìzhǐdōnghànxiànjiànānèrshínián,shǔguóliúbèishǒuxiàguānbīngwéigōngjīngzhōu(jīnnánxīn}xiāngyáng(jīnběixiāngfán),shǐchēngfánchéngzhīzhàn 

<rb>解</rb><rt>jiě</rt><rb>析</rb><rt>xī</rt><rb>樊</rb><rt>fán</rt><rb>城</rb><rt>chéng</rt><rb>之</rb><rt>zhī</rt><rb>战</rb><rt>zhàn</rt><rb>徐</rb><rt>xú</rt><rb>晃</rb><rt>huǎng</rt><rb>赢</rb><rt>yíng</rt><rb>关</rb><rt>guān</rt><rb>羽</rb><rt>yǔ</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>原</rb><rt>yuán</rt><rb>因</rb><rt>yīn</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>什</rb><rt>shí</rt><rb>么</rb><rt>me</rt>?

fánchéngzhīzhànyǐngshìzhào

me,fánchéngzhīzhànbèijǐngshìshímene?wéishímezuìhòusūnquándǎocáocāoduìguānyǒulezhèfánchéngzhīzhàndene?

huàshuōfánchéngzhīzhànshēngdōnghànnián,dāngshídezhōngyāngzhèngzhìbèijǐngshì,dōnghànzhōngyāngzhèngzhèngzhìhēiàn,duìfāngdekòngzhìyuèláiyuèshuāiruò,shèhuìwēijiànshēnzhòng,jiānbìngxiànxiàngyánzhòng,zàijiāshàngshǐzhìdebiàndòng,qúnxióng zhèxiēfāngháoqiángmenkāishǐpíngjièzhedecáizhīzhuāngbǎowèijiāyuán,zhújiànhòuláishíyuèláiyuèqiángyǎnbiànchéngyōngyǒurénzhuāngdejun1,zàizhèyàngdebèijǐngxiàzhújiànyǒngxiànchūzhūlecáocāo liúbèiděngdejun1,érzhōngyāngzhèngmiànduìzhèyàngdejǐngkuàng,gèngjiānéngwéi,fǎnérlàimenwéichífāngdewěndìng,dāngshídōnghàngòngfènwéishísānzhōu,měidōuyǒuháoqiáng fāngshìxiàngjiāozhàn,rénmínshēnghuóyuèláiyuèjiān 

lìngwài,dāngshíshìdeshífènbèijǐng,shìcáocāo yuánshào sūnjiānliúbèiděngrénwéizuìdeshì zàizhèshìzhōng,cáocāo jiātiānlìngchén shìzhòngduōjun1shìzhōngzuìde,cáocāobīngshēndàoyángzhōu,sūnquánzhízhìyángzhōugōngxià,liúbèibàizǒuxiàkǒu,suǒshísūnquánliúbèituáncáocāodeguānhuà,shì,sūnliútuánchéngjun1shìshàngdeliánméngduìkàngcáocāo,jiànānshísānnián(208nián),sūnquán liúbèiliánjun1zàichìzhīzhànzhōngbàicáocāo,cáocāo退tuìdàoběifāng sūnquánliúbèigòngtóngguāfènjīngzhōu érzhèshí,sūnliútuándezuòchǔwàiwēixiézànshíxiāoshī,dǎozhìzhèliǎngtuánzhèngzhìchǔsōngdòng,máodùnmànmànchūxiàn jiēxiàlái,suízheliúbèiduózhōu,sūnquánāngǎnlái,gōngyuán215niánliúbèishǔ,sūnquánxiàngliúbèitǎoháijīngzhōu,liúbèicóng sūnquánlìngméngxiàzhǎngshā guìyáng línglíng liúbèibīngwàngǎngōngān,sūnliúliǎngjun1zhànchùzhī cáocāozàizhèshíjìngōnghànzhōng,liúbèimiànlínzheliǎngfāngdewēixié,zhīnéngsūnquán,liúbèizhīnéngzhǎngshā jiāngxià guìyángdōngguīháisūnquán zhīnéngshuōzàizhèshíhòusūnquánliúbèideduìwàizhèngshēnglegēnběndegǎibiàn,menjìnnénggèngduōdezhànlǐngjīngzhōudejiànxiǎnchūlái,sūnliúliánméngguānmíngcúnshíwáng,sūnquángèngduōdejīngfàngzàiduìliúbèishēnshàng,zhèshísānguódeshíshēnglewēimiàodebiànhuà,zàizhèyàngdebèijǐngxià,fánchéngzhīzhànbào 

fánchéngzhīzhànhuǎngzěnmehuìyíngguān

dōnghànniándejiànānèrshíniánqiū,dāngshíguānwéifánchéng hànshuǐránbàozhǎng,cáowèijun1jìnsuǒlǐngdejun1bèihóngshuǐyānméi,quánjun1méi,guānjun1jiāngbāowéifánchéng,bìngqiěgōng chéngnèidecáorénbèiwéikùn,liángshíjìn,fánchéngdànbǎo,wēi 

<rb>解</rb><rt>jiě</rt><rb>析</rb><rt>xī</rt><rb>樊</rb><rt>fán</rt><rb>城</rb><rt>chéng</rt><rb>之</rb><rt>zhī</rt><rb>战</rb><rt>zhàn</rt><rb>徐</rb><rt>xú</rt><rb>晃</rb><rt>huǎng</rt><rb>赢</rb><rt>yíng</rt><rb>关</rb><rt>guān</rt><rb>羽</rb><rt>yǔ</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>原</rb><rt>yuán</rt><rb>因</rb><rt>yīn</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>什</rb><rt>shí</rt><rb>么</rb><rt>me</rt>?

fánchéngzhīzhànyǐngshìzhào

fánchéngshìcáowèizàijīngzhōudezhòngyàodiǎn,dànfánchéngshīshǒu,meyóuběide广guǎngmàopíngyuánxiǎnshǒu,cáowèizhī退tuìhuíwǎnchéng(jīnnánnányáng)线xiàn,zàizhèyàngdeshìxià,cáowèipàichūlehuǎngxiézhùcáorénláiguānkànghéng 

me,fánchéngzhīzhànhuǎngzěnmehuìyíngguāndene?

shǒuxiān,huǎngyíngguāndeyīnshìhuǎngdebīngduōguān dāngshíhuǎngshǒuxiàdeshìbīngduōwéixīnbīng,shíshìnánguānlǐngdǎodejun1duìzhēngfēngde,suǒhuǎngdāngshíjìnyánglíngzhùzhā,děngdàiyuánjun1 yuánjun1dàole,huǎngcáikāishǐjìngōng huǎngdāngshídebīngdàoshùwàn,érguāndebīngxiàngduìfènsàn,érqiějīngzhōuzhōuxiàngtàiyuǎn,guāndiàobīngtàinán,dāngshíguānkàngdebīngyuēqiānzuǒyòu,jiàndāngshíhuǎngdebīngshìyǒudìngyōushìde 

,huǎngyíngguāndeèryīnshìhuǎng使shǐyòngleshēngdōng西demóu,jǐnzàochéngguānbīngfènsàn,háigěiguānláicuòshǒu,huǎngyángyángōngwéitóu,quèchūzhǒng guāncōngmánglǐngbīngyīngzhàn,bèihuǎng退tuì 

zàizhě,guāndejun1duìyīnwéizhīqiándezhàng,jīngshìbèizhīshī,érhuǎngdejun1duìdōushìyǒubèiérlái zhèshìhuǎngyíngguāndesānyīn 

,huǎngyíngguāndeyīnshìhuǎngzhìjun1yánjǐn,yǒuyǒngyǒumóu,hòuláicáowèidejun1duìzàibēijiùkànchū,yīnzhīyǒuhuǎngxiàdejun1yíngzhěng,jiāngshìzhùzhèndòng 

,huǎngháichènshèngzhuī,chōngguāndebāowéiquānnèi,guāndàochèwéiérzǒu,guānshǒuxiàdejiāngshìhěnduōtóumiǎnshuǐér,guānbài zhèshìhuǎngyíngguāndeyīn 

shàng,jiùshìfánchéngzhīzhànhuǎngzěnmehuìyíngguāndeyīn 

fánchéngzhīzhànjīngguò

dōnghànniándefánchéngzhīzhànzhǐdeshì(jiànānèrshínián)gōngyuán219nián,liúbèixiàguānjun1jìngōngjīngzhōunánjun4(cáowèizhàndexiāngyáng fánchéng)dezhàn zhànlìngshǔhàndeshíshòusǔn,sǔnbīngshéjiāng,diūlejīngzhōu,shìsānguóshǐdezhòngyàozhuǎnshédiǎn,zhànwàiháidǎozhìshǔhàndōngdetóngméngguānfǎn 

<rb>解</rb><rt>jiě</rt><rb>析</rb><rt>xī</rt><rb>樊</rb><rt>fán</rt><rb>城</rb><rt>chéng</rt><rb>之</rb><rt>zhī</rt><rb>战</rb><rt>zhàn</rt><rb>徐</rb><rt>xú</rt><rb>晃</rb><rt>huǎng</rt><rb>赢</rb><rt>yíng</rt><rb>关</rb><rt>guān</rt><rb>羽</rb><rt>yǔ</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>原</rb><rt>yuán</rt><rb>因</rb><rt>yīn</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>什</rb><rt>shí</rt><rb>么</rb><rt>me</rt>?

fánchéngzhīzhànyǐngshìzhào

me,fánchéngzhīzhànjīngguòshìzěnyàngdene?

fánchéngzhīzhànzhìshàngfènchéngsānshí:

qiánchàduōcónggōngyuán219nián(jiànānèrshínián)chūnkāishǐsuàn,dāngshíliúbèijun1duìjìngōnghànzhōng,cáocāodexiàxiàhóuyuān zhāngxiájun1dōngjun1duìxiàngchíxià,zuìhòucáocāobài退tuì,hànzhōngxiànluò tóngnián,liúbèixiàguānjun1gōngjīngzhōuběidefánchéng,yuè,,hànshuǐbàozhǎng,jìnpángjun1duìbèishuǐyān,jìnbèitóujiàng,pángkěntóujiàng,bèiguānsuǒshā 

dàoleshíyuèdeshíhòu,húnmínsūnlángděngzuòluàn,bìngshālexiànzhǔ簿,menxiàngnánguīguān hòuláiguānshòugěisūnlángmenguānyìn,bìnggěimenjun1duì,ràngsāorǎocáowèi zàizhèshíhòudōudeliángjiá húnqúndào,fēnfēnjiēshòuguāndefēnghào, wéizhīzhīdǎng ,guāndewēimíngzhèndònglezhěngzhōngyuán shuōzhèshíhòudeguānshìfēichángfēngguāngde 

zhànzhēngzhōngyīnggāishìcóngcáocāorènwéihànxiànzàidōu,jun1línjìn,suànqiāndōuguānfēngmángshuō,zhèshíduìcáocāoshuō: jìnděngrénzhànbàideyuányīnshìbèishuǐyān,bìngshìyīnwéigōngzhànshī,suǒduìguójiāquánméiyǒudesǔnhài lìngwài,liúbèisūnquán,cóngwàibiǎokànguānqiē,shíshàngbìng wài,sūnquányuànkàndàoguānzhì pàirénsūnquángōngguāndehòufāng,yīngsūnquánchéngshìhòujiāngnánfēnggěi,zhèyàngfánchéngzhīwéi便biànránjiěchú  cáocāotīngcónglejiàn 

lìngtóu,sūnquánshǒuxiàméngzhuāngbìngbìngjiāngguānwèijiǎzhuāngjiāogěixùn,xùndàorènhòu,便biànxiěxìngěiguān, shūbēijǐn ,bìngzàixìnzhōngchuīpěngguān,zànshǎngdegōng,biǎoduìdejìngyǎng,bìngbiǎoshìjuéguānwéi guānshījièxīn 便biànyòngfángdōngdejīngzhōushǒujun1diàozhìfánchéng,jiùquánduìcáocāo zhèshí,guānsuīránzàifánchéngjiējiēshèng,dàndehòufāngquèkōngle 

sūnquánxiěxìngěicáocāo,qǐngqiúyǔntǎoguān,wéicháotíngxiào,bìngqǐngqiúcáocāoyàoxiāoxièchū,miǎnguānyǒusuǒfángfàn cáocāoyīngsūnquánwéibǎo,dànquèànzhōngjiāngsūnquándeshūxìnyòngjiànshèwéichéngnèiguānjun1yíngzhōng guānfāngjiāngshìdàoshūxìnhòu,guānyóujué,yuànchèbīng 

zhànzhēngdewěishēngjiànzhì,cáocāozhùzhāzàibēi,xiānhòupàiqiǎnshíèryíngjun1duìdàohuǎngzēngyuán guānzàiwéitóuzhǒngdōuyǒuzhùjun1 huǎngyángyánjiāngjìngōngwéitóu,dànquègōngzhǒng guānjiànzhǒngwēi,便biànqīnlǐngbīngchūzhàn,jiéguǒguānbài退tuì huǎngchéngshèngzhuī,èrrénjìnguānduìfánchéngdebāowéiquān,guānzhǔnbèichèwéi退tuìzǒu,ránérguāndechuánzhīshǒumiǎnshuǐ,dànwǎngxiāngyángdequèjuétōng 

lìngwài,guānshànshōushǒuxiàrénxīn,lìngliúshǒujiānglíngdejiānglǐngfāng shìrénjiēshēngxīn,kànzhǔnshídejun1méngxùntóngshífèndàojìngōng,méngjun1gōngjiānglíng xùnzhǎngzhí,jiànānèrshínián,jiānglíngbèifāng shìrénxiàngěiledōngjun1 nánjun4shīshǒu 

guānbèishòuzhī退tuìshǒumàichéng hòuláisūnquánshǒuxiàzhōngqínhuòguānérguānpíng,zhǎnshǒu,sūnquánzhànjīngzhōu 

zuìhòu,guāndiūshījīngzhōusānjun4 bīngbàishēnwáng,liúbèituánshíxuē sūnquántuánzhànjīngzhōunánliùjun4 

fánchéngzhīzhàndeyǐngxiǎng

dōnghànniándefánchéngzhīzhàn,zhǐdeshìjiànānèrshínián(gōngyuán219nián),liúbèideshǒuxiàguānchūbīngjīngzhōunánjun4,zhànxiāngyáng fánchéngdezhàn guānxiānshìshuǐyānjun1,zhòngchuànglecáowèi,hòuláiyòubèicáocāoshǒuxiàméngtōujīngzhōu zuìhòuguānbàizǒumàichéng,guānbèishā 

<rb>解</rb><rt>jiě</rt><rb>析</rb><rt>xī</rt><rb>樊</rb><rt>fán</rt><rb>城</rb><rt>chéng</rt><rb>之</rb><rt>zhī</rt><rb>战</rb><rt>zhàn</rt><rb>徐</rb><rt>xú</rt><rb>晃</rb><rt>huǎng</rt><rb>赢</rb><rt>yíng</rt><rb>关</rb><rt>guān</rt><rb>羽</rb><rt>yǔ</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>原</rb><rt>yuán</rt><rb>因</rb><rt>yīn</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>什</rb><rt>shí</rt><rb>么</rb><rt>me</rt>?

fánchéngzhīzhànyǐngshìzhào

mefánchéngzhīzhànyǒushímeyǐngxiǎngne?

fánchéngzhīzhàndeyǐngxiǎngzhǔyàoyǒuxiàfāngmiàn:

shǒuxiān,yǐngxiǎng,jīngzhōushìsānguóchōngzhōngzhīsuǒzài,fánchéngzhīzhànbào,jīngzhōunánjun4deguīshǔwènzhōngchénāiluòdǐng,dōngcóngzhànjīngzhōuliùjun4,jǐnzēngjiālepán,háiwèishì quánzhǎngjiāng ,lejiēduànxìngdeshèng 

èryǐngxiǎng,fánchéngzhīzhànlìngcáowèi shǔhàndeshídeshòusǔn,biéshìliúbèideshǔhàn,jǐnsǔnbīngshéjiāng háidiūlejīngzhōu,liúbèizàijīngzhōudejun1duìjun1shìréncáiběnshàngshìsǔnshīdàijìn 

sānyǐngxiǎng,shàngyōngchùwèishǔbiānjiè,wèishǔběnláishuídōuxiǎngshàngyōngdeguǎnzhěmèngtuīdàojun1fāng,dànshìfánchéngzhīzhàn,quèràngmèngbèipànliúbèitóujiànglecáowèi,dǎozhìshǔhànsàngshīshàngyōngděng 

yǐngxiǎng,shǔhànyīnshīledōngmiànběide,shì使shǐlóngzhōngduìchéngwéihuà,sūnquánsuīquánjīngzhōu,dànshìsūnliúliánméngchèliè,hěnnánzàigòngtóngkàngcáo,sūnliúxiàngzhēng,cáogōng,tǒngzhōngguódezhǔdòngquánláoláozhǎngzàiběifāngshǒuzhōng,cáowèichéngzhězuìzhōngmièdiàoleshǔhàn dōngshīlejuéshèngzhōngyuándexíngshìhuì,shǔhànchùchuānzhōng,sūndānběi,dōushīletǒnghuáxiàde,sānguódeshǐzǒushìjiùzhùdìng 

yǐngxiǎng,zhèzhàndǎozhìshǔhàndōngdetóngméngguānfǎn,zuìhòudǎozhìhòuláiliúbèitǎosūnquándelíngzhīzhàn lìngyuánběnjiùruòxiǎodeshǔhànzhèngquánxuěshàngjiāshuāng,suǒshuōzhànshìsānguóshǐzhǎnzhòngyàodezhuǎnshédiǎn 

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科