讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

200万寡妇背后争议 侵华日军究竟阵亡多少人?

来源:讲历史2017-11-18 11:31:24责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】近日,有报道说日本在二战结束后约有200万名日本妇女成为寡妇,引起网友的争议。200万寡妇那得死多少人呀,毕竟当兵的多是未婚的。虽然这数字不可信,但在各种资料中…

jìn,yǒubàodàoshuōběnzàièrzhànjiéshùhòuyuēyǒu200wànmíngběnchéngwéiguǎ,yǐnwǎngyǒudezhēng 200wànguǎduōshǎorénya,jìngdāngbīngdeduōshìwèihūnde suīránzhèshùxìn,dànzàizhǒngliàozhōng,zhōngguókàngzhànzhēng,dàoxiāomièleduōshǎoqīnhuájun1,qīnhuájun1wángrénshùquèzhídōushìlìngrénfèijiědetuán 

ànzhàoměiguóxuézhěgēnběnzhànzhōngtǒngsuàn,zàibèidejun1,gòngshíwàn guómíndǎngjun1cānmóuzǒngzhǎngyīngqīnzài niánkàngzhàn zhōnggōngdeshùwéi48wàn,érzhōngguómìngjun1shìguǎncǎiyòngjiànguóhòuzōngtǒnghòudeshù  55wàn dāngrán,yǒuduìchíyǒudezhuānjiāxuézhě,shèyuàndeliúniánjiāoshòu,jiùgēnguómíndǎngjun1zhàntǒngshùsuàn,jun1zàizhōngguózhènwángrénshùchāoguò100wànrén zuòluòzàiběijīnggōuqiáodezhōngguórénmínkàngzhànzhēngniànguǎnshuōzhōngguójiānmièjun1155wàn érjuéduōshùzhōngguóxuānchuánliàodōurènwéikàngzhànjiānguójiānmièjun1150duōwàn 

dàoshùshìzhèngquèdene?

měiguófāngmiàn使shǐyòngdeshìjun1gòngdegōngcáiliào,ànshuōyǒudìngdequánwēixìng 

ránér,duìjun1gōngdezhènwángrénshù,zhíjiùyǒu 

200<rb>万</rb><rt>wàn</rt><rb>寡</rb><rt>guǎ</rt><rb>妇</rb><rt>fù</rt><rb>背</rb><rt>bèi</rt><rb>后</rb><rt>hòu</rt><rb>争</rb><rt>zhēng</rt><rb>议</rb><rt>yì</rt><rb>侵</rb><rt>qīn</rt><rb>华</rb><rt>huá</rt><rb>日</rb><rt>rì</rt><rb>军</rb><rt>jun1</rt><rb>究</rb><rt>jiū</rt><rb>竟</rb><rt>jìng</rt><rb>阵</rb><rt>zhèn</rt><rb>亡</rb><rt>wáng</rt><rb>多</rb><rt>duō</rt><rb>少</rb><rt>shǎo</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt>?

jun1zàizuòzhànzhōng,jīngchángjiàn zhàn yàng,érgōngdeshāngwángquèxiǎo gōngzhànluòyángwéi,zhěngzhàn,jun1gōngdezhènwángrénshù,55rén dànzhōngyòufènmíngzǎileduōzhàn,tíngchēchǎngròuzhàn wángmiàoduìgōngděngděng,shāngwángrénshùyǒuxiēduìshànghào yòukàngzhànchūdeshān西wànquánzhīzhàn,jun1yǒuchēngzhànzhōngbīngsānliánduìquánjun1méi,yuányīnshìsānliánduìběnshēnshǔèrèrliùbīngbiàndezhǔ,zhèxiēguānbīngdōushǔdāngshídepànjun1,dànchéngchíchíwèizuò,sòngmendàozhōngguózhànchǎng,jiùshìràngmennénggòu guāngróng  sānliánduìdeguānbīngwéileshuāchǐ,zàiwànquánchéngxiàdòngleshāxìngdechōngfēng(pàocuīhuǐchéngqiáng,zhíjiējìnhángyúndēngchéng),zhànshāchǎng ránér,máodùndeshì,tóngshígōngdezhànbàozhōng,sānliánduìdeshāngwángchāoguòbǎirén 

lìngfāngmiànjiùshìběnjìngguóshénshèzhōnggòngfèngdelíngwèi,jun1gōngdezhènwángrénshù,bìngqiězhúniánzēngjiā,仿fǎngyuèláiyuèduōdezhènwángrényuáncóngxiàmàochūláibān 

kànlái,běndezhànbào,háizhēnràngrényǒuxiēgǎnxiàngxìn zhèzhǒngzhànbàodequánwēixìngzǎojiùshòudàozhì,zàitàipíngyángzhànzhēngzhōng,měijun1jiùduōxiànjun1yǎnshìshāngwángdezuòzàochéngměijun1decuòjiào,bìngdedòuzhì 

suīránfāngzhànbàodeshùshuōtōng,dànzuòwéiwàiguórén,mensuǒnénggòuzuòde,zhīshì怀huái ránér,jìnniánláiběnguónèideliàotǒng,quèwéizhèzhǒngshuōgònglexīndezhèng suīránháiduàndìngdàoyǒuduōshǎojun1zhènwángzhōngguó,dàntǒngdeshù,zhìshǎozhèngmínglùnjun1shìguǎnháishìyīngqīnjiāngjun1,gòngdeshùdōuguòbǎoshǒule érjun1dezhànbào,zàizhèxiēxiángshídetǒngshùmiànqián,chèshīlekàoxìng 

,běnquánwēishǐxuéjiāténgzhèng( guójun1shǐ dezuòzhě)zàideshūzhōng,zhànzàizhōngguódejun1,gòng78wàn9370rén 

érzuìjìnmǎidàodeběnmàixīnwénshèbiānde zhōngguówèilíng ,gònglegèngwéixiángshídeshù zhèběnshū,shìtàojun1zàièrshìjièzhàntàipíngyángzhànzhēngzhōngshāngwángqíngkuàng,zhuīdàowánglíngdelièshū,bāokuò miǎndiànwèilíng   mǎnzhōuwèilíng   guādǎowèilíng děng, zhōngguówèilíng shìzhōngde 

zàizhèshūzhōng,màixīnwénshèzhětǒngdejun1zàizhōngguózhènwángzǒngshù,chāoguòshíwànrén,zhōngbāokuòliánhóngjun1 kàngliánjun1zàidōngběizhōngguóyuǎnzhēngjun1zàiyìnmiǎndezhànguǒ zhèshìzhànzhànbìngderényuánshù,zhèzhènwángrényuántǒngdeyuán,měitǒngtàipíngyángzhànzhēngzhōngjun1zàinányángdeshāngwángrénshù,shìzhèliǎngshùdezǒng 

zhèshūzhōnggòngdeliào,tuīfānleběnjun1suǒgōngshùdequánwēixìng ,xiāngguìzhànzhōngdezhǎnghénghuìzhàn(jun1chēngwéixiāngguìzuòzhàn),běnjun1gòngdeshùshìjun1gòngzhènwáng12209rén,érmàixīnwénde,jun1zhàndezǒngzhènwángrénshù,chāoguòshíwàn 

suīrán,zhèháishìzuìhòudeshù,dànjīngzǎoměiguóxuézhěsuǒgòngdeduōlebàn  érbàn,jiùshìèrshíduōwànběnbīngmáizàilezhōngguóde zhìshǎo,zhèshìběnfāngmiàndeshù,érqiě,kànqiándeshì,suízhefāngshǐliàodejiànjiàn,zhèshùzhīhuìzēngjiāhuìjiǎnshǎo 

200<rb>万</rb><rt>wàn</rt><rb>寡</rb><rt>guǎ</rt><rb>妇</rb><rt>fù</rt><rb>背</rb><rt>bèi</rt><rb>后</rb><rt>hòu</rt><rb>争</rb><rt>zhēng</rt><rb>议</rb><rt>yì</rt><rb>侵</rb><rt>qīn</rt><rb>华</rb><rt>huá</rt><rb>日</rb><rt>rì</rt><rb>军</rb><rt>jun1</rt><rb>究</rb><rt>jiū</rt><rb>竟</rb><rt>jìng</rt><rb>阵</rb><rt>zhèn</rt><rb>亡</rb><rt>wáng</rt><rb>多</rb><rt>duō</rt><rb>少</rb><rt>shǎo</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt>?

zhèràngjiàosōngkǒu,yīnwéigāngkànlezhāngzhōngxiānshēngde kàngzhànniánzhōngguóbìngwèishèng ,jiéwěichùzhāngxiānshēng liángyàokǒu wéizhòngdiǎn,diǎnxǐngshìréndào: dāngnián4亿mínzhòngnánnài60wànqīnhuájun1,yǒuxīnshā,huítiāndebēi,dànyuànyàozhòngyǎn!

érrènwéijun1zàihuázhànzhēngzhōngzhànrénshùzuìduōdeyīnggāijiùshì jiǔ shǐguǎnle zàixuānchuánpiàn jiǔ shǐguǎnkàngzhànshèngjiēzhōng,xuānchuán:

 běndòngqīnhuázhànzhēngwángrénshùqīnhuázhànzhēngzhàn2001161rén

zhōngjiǔshìbiànzhìshìbiànzhàn17161rén

quánmiànqīnhuázhànzhēngzhàn1984000rén

zhànzhēngjiéshùyuēyǒu200wànmíngběnchéngwéiguǎ  

dāngrán,zhèxuānchuánxiǎnránshǐ zuòluòzàiběijīnggōuqiáodezhōngguórénmínkàngzhànzhēngniànguǎnshuōzhōngguójiānmièjun1155wàn érjuéduōshùzhōngguóxuānchuánliàodōurènwéikàngzhànjiānguójiānmièjun1150duōwàn 

yóujiàn,guǒqīnhuádejun1zhīyǒu60wàn,kànláiháizhēnzhìràngmende4亿mínzhònghuítiān,zhīháiyàozàizhàohuìràngběnpài10wànrénláicáigòumái(háiméisuàncánfèide) 

miǎnshēngmíng:shàngnèiróngyuánwǎngluò,bǎnquánguīyuánzuòzhěsuǒyǒu,yǒuqīnfànníndeyuánchuàngbǎnquánqǐnggàozhī,menjiāngjìnkuàishānchúxiàngguānnèiróng 

 • 城濮之战象棋的故事 城濮之战的经过是怎样的

  城濮之战,这场影响春秋时期的大战最终以晋军的胜利而宣告结束。在这场战争中,不可一世的楚军几乎全军覆没,失去了称霸中原的机会。而反观晋国,除了拖住楚军主力的下将之外其他的兵力并没有受到多少影响,是真正意详情>>

  2017-11-18 09:18:34
 • 奥斯威辛集中营:二战历史上的“死亡工厂”

  奥斯威辛集中营(AuschwitzConcentrationCamp)是德国纳粹在第二次世界大战期间修建的1000多座集中营中最大的一座。由于有上百万人在这里被德国法西斯杀害,它又被称为“详情>>

  2017-11-18 08:36:56
 • 刘秀的云台28将 邓禹为首的四大原因

  邓禹,东汉初年云台二十八将之首,论战功,自然是首推有战神之称的耿弇,论方面之功,则冯异当仁不让,但若论起安定后方,运筹帷幄,论起道德修养,治国治家.论起与光武患难同当,生死不渝的感情,邓禹无愧云台之首详情>>

  2017-11-18 08:36:54
 • 解密武汉会战:为何最终会枪毙薛蔚英撤掉李韫珩?

  10月28日参观宁远文庙,看了其中的本县名人展。民国时期的宁远籍名人中,出了两位中将,一位是清水桥镇阙家村的抗日名将阙汉骞,另一位是柏家坪镇坝子头村人李韫珩。阙汉骞中将在抗战中的事详情>>

  2017-11-18 08:36:52
 • 丰岛海战,大清海军遭重创

  第二节:丰岛海战“甲午海战”并非一场战斗,而是发生在黄海上的三场战役;其一是“丰岛海战”,其二是“黄海大战”,其三是“威海卫保卫战”。1894年(农历甲午),走向花甲之年的慈禧,一详情>>

  2017-11-17 19:15:04
 • 古代打仗后 战场上成千上万的尸体该如何处理?

  在我国古代是经常发生战争的,几乎每个朝代的兴衰都少不了战争,有了战争自然会有人员伤亡,这样就会有人来清理战场,一般都是由胜利的一方负责清理战场,一是为了收获战利品,另外一方面就是为了给那些半死的敌人来详情>>

  2017-11-17 19:15:01
 • 西路军突围惨遭浩劫:女战士遭强暴后吊在树上

    西路军失败后,红五军军长董振堂阵亡后,他的头颅被敌人割下来挂杆示众;身负重伤的红九军军长孙玉清被俘后,因决不投降被大刀砍死;三十军八十八师师长熊厚发身负重伤,被马步芳绑在大炮筒详情>>

  2017-11-17 19:14:58
 • 察哈尔抗日同盟军成立过程:迅速发展到十几万人

  在中华民族危机进一步加深的情况下,中国抗日救亡运动蓬勃兴起。南京、上海、北平、天津各界人民纷纷集会,要求政府积极抗日,收复失地,并捐款购买飞机,献给抗日军队。五台山的和尚组织“僧界救国会&详情>>

  2017-11-17 17:33:06
 • 秦昭襄王为何不敢让白起直接与廉颇将军对战

  前两天,老福跟大家一起聊过历史上著名的长平之战,赵国40万大军被活埋。这一场战争,对于国家来说,秦国赢了,但对于双方主将来说并没有赢家。因为它成就的是两个将领的恶名,我们先说白起,不管他的战斗实力多强详情>>

  2017-11-17 17:33:03

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科