讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

哈丁战役参战的双方将领有哪些?哈丁战役详细的战斗经过

来源:讲历史2018-09-13 10:14:03责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】国王鲍德温四世指定其外甥(鲍德温五世),即其姐姐西比拉与阿什凯隆-雅法伯爵蒙特费拉特的威廉所生之子,为继承人。1177年威廉去世,3年之后西比拉改嫁给吕济尼昂的…

guówángbàowēnshìzhǐdìngwàishēng(bàowēnshì),jiějiě西āshíkǎilóng-juéméngfèidewēiliánsuǒshēngzhī,wéichéngrén 1177niánwēiliánshì,3niánzhīhòu西gǎijiàgěiángdegài,xīnlángshìyóudexiōngzhǎng gōngtíngzǒngguǎnāěrdàidàodōngfāngláichéngqīnde guówáng(bàowēnshì)deguìmenfǎnduìzhèménqīnshì,yīnwéiháiguòshìhái,ruǎnruònéng,háojīngyàn tōngguòjiéqīnjìnwángshì,zhèyàng,zhèwèijiànguòshìmiàndeguóxiǎoguìzhījiùyǒunéngchéngwángwèi 

shìdīngzhīzhànzhōngdīngrénfāngdezhǔjiǎozhī,sānrénshì:dejuéléiméngsānshì shāyǒngdeléiěr(yǒushíjiàoléijīnhuòléi) shèng殿diànshìtuán detóulǐngdejié léiméngduìháohǎogǎn,léiěrjiéduìléiméng怀huái 

<rb>哈</rb><rt>hā</rt><rb>丁</rb><rt>dīng</rt><rb>战</rb><rt>zhàn</rt><rb>役</rb><rt>yì</rt><rb>参</rb><rt>cān</rt><rb>战</rb><rt>zhàn</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>双</rb><rt>shuāng</rt><rb>方</rb><rt>fāng</rt><rb>将</rb><rt>jiāng</rt><rb>领</rb><rt>lǐng</rt><rb>有</rb><rt>yǒu</rt><rb>哪</rb><rt>nǎ</rt><rb>些</rb><rt>xiē</rt>?<rb>哈</rb><rt>hā</rt><rb>丁</rb><rt>dīng</rt><rb>战</rb><rt>zhàn</rt><rb>役</rb><rt>yì</rt><rb>详</rb><rt>xiáng</rt><rb>细</rb><rt>xì</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>战</rb><rt>zhàn</rt><rb>斗</rb><rt>dòu</rt><rb>经</rb><rt>jīng</rt><rb>过</rb><rt>guò</rt>

zhànzhēngbèijǐng

1185

nián,dāngdīngkāishǐzuìhòuwánchéngshōushèng bàowēnshìbìnggāohuāngzhī,léiméngbèituīwéishèzhèngwáng zhèshìèrshèzhèng,shèzhèngshìzàibàowēnwèichéngniánjiān 1162niánháishìháideshíhòujiùchénglededejuéwèi,hòuláiyòutōngguòāiguówángfēngchéndeshēnfènzhǎnglejiā shìjiǔjīngshāchǎngdelǎozhànshì,céngdāngěrdīngde8niánzhījiǔ jīn45suì,shìshígànjiā,yòushìxióngxīnderén
shìhǎozhànshì,yòushìgāomíngdezhèngjiāmóushì kǒngshìduìwēinánshídezhǒngzhǒngtiāozhàndezuìshìderén,dànzàishàngcéngyǒuduōjìn 

èrshíjun1dōngzhēngshí,shāyǒngdeléiěrsuíguówángláidàotǎnbìngliúlexiàlái shēngxìngduōbiàn fǎncháng lìngrényànè shìduìdīngbàiyǒuzhǔyàorènderén guò,yīngjun4 yǒnggǎn āntiáo(ānā)dekāngtǎnwéizhīqīngdǎo,liǎngrénsuíjiéwéi tōngguòkāngtǎn,léiěrchéngleāntiáogōngjué jiǔzhīhòu,duìsāijìnhángleluěduóxìngdeyuǎnzhēng,yǐnlebàizhàntínghuángguówángdemǎn 1160nián,ěrdīngdeduìyīngshíjun1deyàoqiújiāngjié16niánzhījiǔ huòshìzhīhòu,defánwéi(kāngtǎnzàibèijiānjìnjiān),bìngqiětōngguòchéngleméngléiādexūnjué wèihǎidedōngnánduān wéileduìdeshāngduìhónghǎigǎngkǒujìnháng,cóngzhèchéngbǎochū,huǐledīngdeliǎngyuē,zhìzàoleshùdefán yóuzhèxiēdelièháng,dīngliǎngwéikùnguòdechéngbǎo,shìyǒucháoyàoqīnshǒushā 

dejié1173niándàodebèi,chéngwéiléiménghuīxiàdemíngshì dànjiǔ便biànléiméngshēnglezhēngchǎo,yīnwéihòuzhěwèihángwéiyǒudechéngrénwéidenuòyán jiérènwéishòudàolenòng,shífènnǎohuǒ,zhíkěnyuánliàngléiméng jiǔzhīhòu,jiécānjiāle shèng殿diànshìtuán ,qīngyúnzhíshàngshēngdàozhíshì 1184nián, shèng殿diànshìtuán detóulǐngtuōluódeānuòěrzàiōuzhōubīngjiānshì,jiébèituīxuǎnwéichéngrén zhèyàng,shíshàng便biànchéngwéigāiwángguódezuìgāotǒngshuài 

<rb>哈</rb><rt>hā</rt><rb>丁</rb><rt>dīng</rt><rb>战</rb><rt>zhàn</rt><rb>役</rb><rt>yì</rt><rb>参</rb><rt>cān</rt><rb>战</rb><rt>zhàn</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>双</rb><rt>shuāng</rt><rb>方</rb><rt>fāng</rt><rb>将</rb><rt>jiāng</rt><rb>领</rb><rt>lǐng</rt><rb>有</rb><rt>yǒu</rt><rb>哪</rb><rt>nǎ</rt><rb>些</rb><rt>xiē</rt>?<rb>哈</rb><rt>hā</rt><rb>丁</rb><rt>dīng</rt><rb>战</rb><rt>zhàn</rt><rb>役</rb><rt>yì</rt><rb>详</rb><rt>xiáng</rt><rb>细</rb><rt>xì</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>战</rb><rt>zhàn</rt><rb>斗</rb><rt>dòu</rt><rb>经</rb><rt>jīng</rt><rb>过</rb><rt>guò</rt>

máodùnhuà

1185

nián,bàowēnshìshì,léiméngzàigōngtíngyàochénduìyǒudeqíngkuàngxiàshèzhèng zhènghǎoniánzhīhòu,yòuwángbàowēnshìyāowáng bàowēnshìshēngqiánwéizhèlèijǐnqíngkuàngdechūxiànzuòleānpái,guìmencéngshìzhīchíléiméngzhìguójiā,zhídàoyóujiāohuáng bàizhàntínghuáng guóyīngguóguówángchéngdewěiyuánhuìzài西(bàowēnshìzhī,yuánméngfèidewēiliánzhī)detóngdejiěmèishābèizhōngjiānxuǎndìngwéizhǐ dànshì,gàideqúnpénggǒudǎngpiànguòleléiméng,wéibèideshìyán,děngwěiyuánhuìcáijué便biànjiāng西cóngāshíkǎilóngsòngdàolěng,bìngwéimenshuāngshuānghánglejiāmiǎndiǎn 

léiméngxiànshàngledāng 便biànjiāngzhōngdeguìzhàodào menzhìtóngléiméngdezhǔzhāng:,wángwèiyīngjiāobèizhàngtuōlúndehànlái(liǎngréndāngshízài)
èr,xiànglěngjìnjun1 chú shèng殿diànshìtuán léiěrwài,léiméngshòudàowángguósuǒyǒuxiǎozhūhóudezhīchí zhèběnláishìchénggōngdeliàohànláiwénzhīnéngyàodāngguówáng,jīngshī,tōutōugǎndàolěng,西gòu zhèyàng,fǎnduìpàishīlemíngshàngdeshǒunǎo,zhīhǎojiěsàn,fènguìguīshùn,dànléiméngkěn,érshì退tuìzhíhuídàodefēngtàiliè 

dīng怀huáizhexìngzhùshìzheshìtàidezhǎn shìzhòngxìnderén,jìnguǎnzhīdàolěngwángguónèiyánzhòngfènliè,xiànzàizhèngshìtuīzhùlán jiǎoluàngāiguódehǎoshí,dànníngyuànshǒuyuē liàoshāyǒngdeléiěrwéidàiláole 1187niánchū,léiěrxiàngzhīyóukāiluódàoshìdeshāngduìjìnhánglesānluěxìngde,jiāngsòngchuánduìdejun1rénhuò huòshēng,luěduópǐnyùnjìnchéngbǎo dīngqiánglièyàoqiúpéichángsǔnshīshìfàngzhàn,dànzāodàoléiěrdejué
dīngyòuxiàngjiāoshè,wéichījīng,lìngléiěrzhàobàn léiěrzàijué,jìngránshēngchēngshìwéideguójiā,dīnggēnběnméiyǒuyuē 

<rb>哈</rb><rt>hā</rt><rb>丁</rb><rt>dīng</rt><rb>战</rb><rt>zhàn</rt><rb>役</rb><rt>yì</rt><rb>参</rb><rt>cān</rt><rb>战</rb><rt>zhàn</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>双</rb><rt>shuāng</rt><rb>方</rb><rt>fāng</rt><rb>将</rb><rt>jiāng</rt><rb>领</rb><rt>lǐng</rt><rb>有</rb><rt>yǒu</rt><rb>哪</rb><rt>nǎ</rt><rb>些</rb><rt>xiē</rt>?<rb>哈</rb><rt>hā</rt><rb>丁</rb><rt>dīng</rt><rb>战</rb><rt>zhàn</rt><rb>役</rb><rt>yì</rt><rb>详</rb><rt>xiáng</rt><rb>细</rb><rt>xì</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>战</rb><rt>zhàn</rt><rb>斗</rb><rt>dòu</rt><rb>经</rb><rt>jīng</rt><rb>过</rb><rt>guò</rt>

zhànzhēngqián

shízhànzhēngmiǎn,jìnguǎnāntiáogōngjuédedeléiméngdōuzàihuódòng,zhēngzhòngxiūyuē dànshìléiméngzǒugèngyuǎn,xiànzàirèn(dào),zhīyǒunénggòujiùwángguó,zhīyǒucáipèidāngguówáng shìzhēngdīngquánzhīchíláide shuídōuzhīdào,dīngdebiāojiùshìxiāomièzhèwángguó,jiàn,ārén(xùnrén)lánrénzhījiāndeguānduōmecuòzōng!shìchénmenhǎoróngcáishuōleyàowéiléiméngdepànguóhángwéixiàngtàilièxìngshīwènzuìéryǐnchǎngnèizhàn zuòwéibiàntōngbàn,pàichūxuántuán,chéngyuányǒubèilíndeān ěrdezhǔjiāo jun1shìjiāotuán detóulǐngmen 

zhànzhēngkāishǐ

guānhòuláidexiángqíngkuàngrénmenzhòngshuōfēnyún,dànzuìzhōngjiéguǒzhì kànláidāngshídeqíngkuàngshì:dīngxiǎngpàizhījīngruìdeduì穿chuānguòléiméngjuédelǐngjiā,dànwéidezhìjīnméiyǒulìngrénmǎndejiěshì(zhù:dīngdetóngshídàirénchuánzuòzhěbèidīngchēng:dāngshíbìngduì,xiāomièxuántuándeduìshìdīngzhīāěrlǐngdezhǔjun1,zhèngkāiwǎngzhàndòuzhèn zhèzhǒngshuōnéngshìzhèngquède) shuōdīngcéngzhēngqiúléiméngdetóng,érhòuzhěwéilezuìméngyǒu便biànyīngle,tiáojiànshìduìchūérwǎng,luòérfǎn,érqiěsǔnhuàicáichǎn léiméngsuíhòuháixiàngbāokuòzhèngzàiqiánwǎngtàilièzhōngdexuántuánzàinèidesuǒyǒutuánchūletōngbào duìyuēzhǔnshízàiluòshífǎnhuí,wèicéngsǔnhuàicáichǎn,dànshìshāleshǎoxuántuánderén,bìngmenderéntóutiāozàidāoshàngyángyángzhāoyáoguòshì 

xuántuánháng(chúliúzàilìngyǒugōnggàndeānwài)4yuè30wǎndào,zài,menshōudàoleléiméngláidetōngbào dejiéjuéxīnduìjiāozhàn(léiméngzàitōngbàozhōngjiǎngyàomiǎnjiāozhàn),cóngzhōuwéicōngmángzhàolexiē shèng殿diànshìtuán derén èrtiān,zàirénmentōngchángchēngzuò léisēnquán defāngshēnglechōng chùyuēzàiběi10yīng 使shǐjiāshàngjiédeyuánjun1,shuāngfāngshùliàngtàixuánshū,zhīyǒujiéliǎngsānmíngshìshēngtáo,jiéháishòuleshāng ěrdezhǔjiāomíngzhìjuédìngzhōngliúzàisāo,ān西dùndeléijīn(kànláishìzhàndòudexìngcúnzhězhī)zuìhòudàoletàiliè 使shǐtòngshīlejīngbīngliángjiāng,léiméngjiédeduìgèngjiānruìle 

zhèjiànshì使shǐléiméngxiūguīwànfèn,shìzhòngfǎngǎngwèi,juéxīnjìnzhí fèichúledīngdeyuē,ránhòusuíxuántuándàojìnjiàn dàolěngzhīhòu,xiàng西biǎoshìchén,menduìbiǎoxiànkuānhóng biǎomiànkànlái,xiànzàidetuánjiézhànleshàngfēng,dànzhèzhǒngtuánjiédexiàmiànréngmáicángzheqiánglièdefènhèncāi 

<rb>哈</rb><rt>hā</rt><rb>丁</rb><rt>dīng</rt><rb>战</rb><rt>zhàn</rt><rb>役</rb><rt>yì</rt><rb>参</rb><rt>cān</rt><rb>战</rb><rt>zhàn</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>双</rb><rt>shuāng</rt><rb>方</rb><rt>fāng</rt><rb>将</rb><rt>jiāng</rt><rb>领</rb><rt>lǐng</rt><rb>有</rb><rt>yǒu</rt><rb>哪</rb><rt>nǎ</rt><rb>些</rb><rt>xiē</rt>?<rb>哈</rb><rt>hā</rt><rb>丁</rb><rt>dīng</rt><rb>战</rb><rt>zhàn</rt><rb>役</rb><rt>yì</rt><rb>详</rb><rt>xiáng</rt><rb>细</rb><rt>xì</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>战</rb><rt>zhàn</rt><rb>斗</rb><rt>dòu</rt><rb>经</rb><rt>jīng</rt><rb>过</rb><rt>guò</rt>

cānzhànxìn

shuāngfāngdōuzàiwéijiāngdàoláideshíjiàoliàngbīng zhǒngshǐliàoduìcānzhànderénshùláishuō,chàhěn,érqiědōupiāngāo 1187nián6yuèzàiājiédedīngjun1gàiyǒu1200míngshì 1wànmíngbīng,háiyǒuhěnduō(néngyǒu2000míng)ěrrén ěrrénshìcóngdāngzhāoláide,zhǔyàoshìxiēbīng menshìgōngjiànshǒu,shìqīngzhuāng,dànchúzàixiēshūchǎngwài,zhàndòuzuòyòngshìxiàngtóng menzài jun1shìjiāotuán deduìzhōngzhànyǒuxiàngdāngde,ér jun1shìjiāotuán yòushìwángguózhíduìdexīn zài zǒngdòngyuán (xiànzàixiàlezǒngdòngyuánlìng)deqíngkuàngxià,liǎngjiāotuándōunéng400míngshì ránérzhèyàngzuòwèizhexuēruòchéngbǎodefángliàng,érchéngbǎoshìwángguózhànluèfángdexīn 

zàiléiěrjìnhángzuìhòuluěhòu,dīngxuāntǎo cóngháolán āguódiàolerén,shènzhìdīngcóngěrgěipàiláizhīqiángdefènqiǎnduì dīngbīngdequèqiēshù,menérzhī,dànkěndìngchāoguòlelánrén,néngzǒnggòngduō2wànrén fènshìbīngzhexíngxiǎoérkuàidexiāngjiān,zhǔyàoshìgōngjiàn dīngháiyǒuxiàngdāngshùliàngdekǎijiǎshǒu,menxiàngěrdeshìyàng,yòngjiànmáozuòzhàn 

zhànzhēngzhuāngbèi

kǎodàozàidīngsuǒshēngdeqíngkuàng,huíxiàshìdezhuāngshùshìhěnyǒude shíshìdeshìsuǒjiǎ,(xiàbǎixiùzhíyánshēndào xiǎotuǐ shǒu),nèiyǒujǐnshēnshàng,wàizhàocéng wàidezuòyòngshìfángzhǐyándeyángguāngkǎijiǎshàitàng shìjǐngmiànyǒufángjiǎ,tóudàiguōxínghuòyuánzhuīxíngtóukuī,wàijiāzhào dejun1shìěrrénzhèyàngzhòngjiǎshēn shìzuòzhànshíbènzhòngdebīngjun1,érshìgèngxiǎoqiǎodeān西 guǒshuōyǒujiǎ,zhīshìde,shìxiàng,gèngróngshòudàogōngjiàndeshānghài 

5

yuè,dīngjiāngjun1duìháolánshāntàilièdōngdeāshí zàizhè,gěizhòngduōdeāiěrxiàlezuòzhànmìnglìng,bìngzuòlexiàdezhì:zhídīngyòu,zuìnénggàndeshǒubèizuǒ,zhǐhuīzhōng 6yuè26(xīng),duìxiàngtàiliènánduāndewàngtǐngjìn,zàigāizhùliú5 zhēncháduìxiàngdīngbàogàoshuō,lánrénzàijié,gāizàisāoběi,chángbèiyòngzuò [zhù:hěnnéngshì léisēnquán  xiēduìyuánbèipàidàochùzhēnchá dàn使shǐshìzhēnchá,7000rénwèimiǎnduōlediǎn ]dīngjun1shǔzàiyóuběixiàngdōngyuē15yīngdetàilièzhèngběideshān 1183nián1184nián,lánréncéngliǎngpíngjièjiāndezhènjuéyīngzhàn zhèshìwéileyòu使shǐlánréndàogèngyǒufāngzuòzhànde,dīngqīnlǐngzhījīngruìduìwéikùntàiliè,fèichuīhuīzhī便biànxiàgāichéng dànléiméngdeāishījuérénshǒuzàichéngzhōngdeyíngbǎonèi,xiàngqiúyuán 

<rb>哈</rb><rt>hā</rt><rb>丁</rb><rt>dīng</rt><rb>战</rb><rt>zhàn</rt><rb>役</rb><rt>yì</rt><rb>参</rb><rt>cān</rt><rb>战</rb><rt>zhàn</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>双</rb><rt>shuāng</rt><rb>方</rb><rt>fāng</rt><rb>将</rb><rt>jiāng</rt><rb>领</rb><rt>lǐng</rt><rb>有</rb><rt>yǒu</rt><rb>哪</rb><rt>nǎ</rt><rb>些</rb><rt>xiē</rt>?<rb>哈</rb><rt>hā</rt><rb>丁</rb><rt>dīng</rt><rb>战</rb><rt>zhàn</rt><rb>役</rb><rt>yì</rt><rb>详</rb><rt>xiáng</rt><rb>细</rb><rt>xì</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>战</rb><rt>zhàn</rt><rb>斗</rb><rt>dòu</rt><rb>经</rb><rt>jīng</rt><rb>过</rb><rt>guò</rt>

zhànzhēngzhǎn

7

yuè2jiān,jun1fāngzuòchūlejìnjun1dejuédìng,zhèduìlěngwángguódeqiányǒujuédìngxìng,duìhòumiànjiāngyǒuxiángshù léiméngcéngzhǔliúzài,dezhèzhǔzhāngzuìchūwéizhòngrénsuǒjiēshòu,dànhòuláizàiléiěrjiédequànshuōxiàjuédìngfàngfāngàn huìléiméngdezhōnggàochìwéipàndejiān,rènwéijuézhàndòujiāng使shǐjiāméngshòuchǐ 

hěnduōshìduìzhèzuìhòujuédìnggǎndàohàn,menkěnqǐngzhòngxīnkǎo,dànzhèjiāndìng chūzhōngchéng,zhòngrénzuìzhōngcónglejuédìng shì,7yuè3qīngchén,zàishǒupěng zhēnshíjià [zhù:zhèméixiǎoqiǎolínglóngdeshíjiàcúnfàngzàixiāngzhezhūbǎode,zhàngshídàizhe,zhòngchǎngzhǎnshì zuòwéishénshèngdebiāozhì,jiùxiànghòuláijun1duìzhōngdeguóhuòjun1chàduō āchuánjiāchēngzhīwéijiāoxìnyǎngdezuìgāoxiàngzhēng ]deāzhǔjiāodepéitóngxià,zhèzhīyǒushǐláiguīzuìdedīngjun1duìxiàngtàilièjìn duìzhōngdìngyǒuhěnduōrénduìháng怀huáiyǒuwèn,dànméiyǒunéngdàozhèmàoxiǎnhángdòngdezhìmìnghòuguǒ zhàoguàn,léiméng(duìxiāntōngguòdelǐng)zǒuzàiqiánmiàn,guówáng zhēnshíjià zhōng, shèng殿diànshìtuán 殿diànhòu 

zhànzhēngzhuǎnshédiǎn

 shèng殿diànshìtuán  yuànshìtuán fàngzàizhèyàngdehángjìnwèizhìshàngshìzhèngchángérmíngzhìdefángcuòshī,yīnwéizhòngsuǒzhōuzhī,dīngdezhànshùshìxiānzuòbāowéizhīshì,ránhòuzēngjiāduìhòuwèiduìde,使shǐtuōzhǔduì hòuláisuǒshēngdeqíngkuàngguǒzhēn shìkānyándetiān,jun1duìzàidàotàilièzhīqiántōngguòpiàngāoyuán,érzhèpiàngāoyuánbiān gànhànhuāng,shuǐjiàn hěnkuài,rényuán(zhōngyǒuxiēshēnzhechénzhòngdekuījiǎ)便biàngànnánrěn mengāngzǒuleyuē7yīng,réndeqīngbīngjiùjìngōng,jiànmiànshèlái cóngshí,suīrándeshìbīngzàizuǐchúngànlièjiéhòujiā shétóugànxiàngtiáodeqíngkuàngxiàjìnhánglepīndekàng,dàněrrénlúnfāngōng,shǐzhōngbǎochízheqiángde dehòuwèiduìsuǒshòutài,kāishǐzhōngyāngtuōjiē,shìjiéqǐngguówángxiàlìngtíngzhǐqiánjìn 

zhǔduìshíhángjìndàomíngjiàoěr西defèixiǎocūnzhuāng,zhèxiǎocūnzhuāngchàduōzàitàilièdezhèngzhōngjiān xiàngdōngyīngyǒutiáoshān,gāo1100yīngchǐ,jiānyǒusānàikǒu,沿yánzhedǒudiēdeshìtōngwǎnghǎipíngmiàn600duōyīngchǐdetàiliè shāndeběiduānyǒuliǎngchūxiàngwàideshān,chēngzuò dīngjiǎo ,píngzhexiàmiànyuē600yīngchǐdetóngmíngcūnzhuāng léiméngjuéqiánwèiduìyònggǎndàojun1qiánmiàn,huòjīngkàndàoletàilièshānshàngdīngréndeshǔqíngkuàng guǎnzěnyàng,pàirénxiànghòumiànsònglefēngxìn,quànjiāqiánháng,jiànglínzhīqiángǎndàoyǒushuǐdefāng dànjiàorénkùn,便biànxiàlìngyuán宿xiǔyíng zhèshìyǒuzhēngde shífènguānjiàndejuédìng 

<rb>哈</rb><rt>hā</rt><rb>丁</rb><rt>dīng</rt><rb>战</rb><rt>zhàn</rt><rb>役</rb><rt>yì</rt><rb>参</rb><rt>cān</rt><rb>战</rb><rt>zhàn</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>双</rb><rt>shuāng</rt><rb>方</rb><rt>fāng</rt><rb>将</rb><rt>jiāng</rt><rb>领</rb><rt>lǐng</rt><rb>有</rb><rt>yǒu</rt><rb>哪</rb><rt>nǎ</rt><rb>些</rb><rt>xiē</rt>?<rb>哈</rb><rt>hā</rt><rb>丁</rb><rt>dīng</rt><rb>战</rb><rt>zhàn</rt><rb>役</rb><rt>yì</rt><rb>详</rb><rt>xiáng</rt><rb>细</rb><rt>xì</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>战</rb><rt>zhàn</rt><rb>斗</rb><rt>dòu</rt><rb>经</rb><rt>jīng</rt><rb>过</rb><rt>guò</rt>

guānjiànzhàn

zhànzhēngdexìngcúnzhěkǒngshuíhuìwàngwǎn shāngyuánmenduànjiàohǎnzheyàoshuǐ,shìméiyǒushuǐlái湿shīrùnxiàshétóu zhěngwǎn,réndexúnluóduìzàizhōuwéiyóudàng,gāoshēngzànsòngzhēnzhǔjiāosòngdàolemendeshǒuxīn yǒuxiēquánwēirénshìshuō,chúlerǎoluànjun1duìwài,menháizònghuǒshāolejìndeguàncóng,dànkànláigèngyǒunéngshēngzàièrtiāndezhàndòuzhīzhōng 

7

yuè4(xīngliù)chén,dejun1ànyuánchū,穿chuānguò西,suànzàidīngpángbiāndeběishānkǒushíshī kāishǐshíxiāntóuduìxiējìnzhǎn,jun1ràngchūlemǒuxiēduàn
dàndīngdebīngshǔshìjīngguòshēnshúde,yǒujiǎohuádeyòngxīn zhàndòudīngjiǎodezhèngnánfāngjìnháng,dīngduìbǎichéngyuèxíng,liǎngqián zhōngyānghòusuō,zhèyànghěnkuàijiùnéngduìdīngjun1xíngchéngyándebāowéizhīshì,yòngdīngdehuàláishuō liánzhīdōuxiūxiǎngtáotuō  ārénjīngshéndǒusǒu,shìgāoáng,yuǎnfēijun1,érqiědīngshuō,dīngshǐzhōngyǒuzhīzǎiyǒuliàngjiànshǐdeluòtuóduìchùdàimìngzhuàngtài 

liǎngjun1xiǎngdōushìcǎijiǎndāndezhànshù,ànde zuòzhànjiāochéng zuòzhàn lánréndezhòngbīngyǒubīnggōngjiànshǒudebǎo,érgōngjiànshǒuyòuyǒuhòuhòuderuǎnkǎijiǎbǎozhe gōngjiànshǒuderènshìdāngshìchūshíduìzhǎnkāi,shìhuíguīshízàiduìshōulǒnglái āshǒuderènshìsāorǎodehòuwèi,zhǔnbèijìn退tuì,退tuìzhuī zàidīngzhànzhōng,jiāoshìluò,gēnběntánshàng使shǐyòngshímezhànshù,zhìshūdiàolezhèchǎngzhàndòu
zhèxiēbèikān chuítóusàng gànnánrěndeshìbīngzàitǐngzhùle zhàndòukāishǐhòujiǔ,menkāi,shàngjiùjìndezuòxiǎoshān,jiùzàixiǎngdòngle,lùnguówángzěnyàngyāngqiúháoyòngchù jiǔ,ārénláile,hěnduōlúnwéi,dàngèngduōderénzàishàng,mendeshétóudōuzhǒngzhàngzheshēnzàiwàimiàn 

shìshībīng便biànchùdewèi,zàizhèzhǒngguīdezhàndòuzhōnghěnnánshèng shídàoshìdewēixiǎnxìng,便biàn zhēnshíjià wéizhōngxīn,jiāngrénchéngdefāngzhèn menzàiliàngfēichángxuánshūdeqíngkuàngxiàyīngyǒngfènzhàn dànránmenyòubèigǔngǔnnóngyānbāowéi,yīnwéidīngxiàlìngjiāngcǎodiǎnrán,便biànjìnrǎoluànlánrén jiāngdīngshānzuòwéizuìhòudediǎn zàizhè,yuēyǒu200míngshìzàiguówángzhōuwéishūdòu,zhídàozuìhòudīngxiàlìngtíngzhǐshā jiāodebīngquánjun1méi,āzhǔjiāozhènwáng, zhēnshíjià bèilínjiǎohuò 

zhàndòujiāngjiéshùshí,léiméngjuénéngshìfèngmìng néngshìzuòzhǔzhānglǐngbèilíndeān 西dùndeléijīnrénzhùzhì,pīnchōngchūzhòngwéi menyǎnjiànshì,zhīhǎotáozhànchǎng,xúnānquánzhī yǒuxiēbiānniánshǐjiāméiyǒuhěnduōde便biànduànyánshìdīngràngduìwéimenshǎnkāitiáo,便biànqín,dànbìngfēiyǒubāngzhùmentáopǎo zhèhòuzhǒngjiěshì使shǐléiméngderénshòudàojìndehuǐ guòhěnkuài便biànshímedōuyòngxiǎngle,yīnwéi3yuèzhīhòuwáng使shǐcóngjun1shìpànbiàndechǐzhōngdàojiětuō
érshēnxìn,zhèyàngzuòshìchūduìgòngtóngshìdezhōngzhēn 

<rb>哈</rb><rt>hā</rt><rb>丁</rb><rt>dīng</rt><rb>战</rb><rt>zhàn</rt><rb>役</rb><rt>yì</rt><rb>参</rb><rt>cān</rt><rb>战</rb><rt>zhàn</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>双</rb><rt>shuāng</rt><rb>方</rb><rt>fāng</rt><rb>将</rb><rt>jiāng</rt><rb>领</rb><rt>lǐng</rt><rb>有</rb><rt>yǒu</rt><rb>哪</rb><rt>nǎ</rt><rb>些</rb><rt>xiē</rt>?<rb>哈</rb><rt>hā</rt><rb>丁</rb><rt>dīng</rt><rb>战</rb><rt>zhàn</rt><rb>役</rb><rt>yì</rt><rb>详</rb><rt>xiáng</rt><rb>细</rb><rt>xì</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>战</rb><rt>zhàn</rt><rb>斗</rb><rt>dòu</rt><rb>经</rb><rt>jīng</rt><rb>过</rb><rt>guò</rt>

zhànzhēngjiéshù

zhànjiéshùhòu,dīngjun1dezhànbèizhōnglái,dīngduìxiēxìngcúndezuòlezhìgōngzhèngdechù duìguówángxiàngdāngrén,duìshìkuānhóngliàng,chúrénzhīwàiquánshìfàng [zhù:lìngrénjīngdeshì,zhèzhōngháibāokuò shèng殿diànshìtuán detuánzhǎng dejié  yuànshìtuán detuánzhǎngluójiézàidīngzhènwáng ]zhèwéidewàishìshāyǒngdeléiěr,dīngshíjiànledenuòyán,qīnshǒujiāngchù xiàcéngjun1guān jun1shìbīngdezāotàihǎo menfènlúnwéi  

fènchéngbǎodejun1duìdōubèichōudiàochéngdīngjun1,dīngzhīzhàndeshèng使shǐdīngqīngérdàngpíngzhèxiēchéngbǎo shǎoshùjìnhánglekàngdechéngbǎoyòngshìfàngzhòngyàozhàndefāngshìláihuàn,yòngjiéhuànāshíkǎilóng zhīyǒushǎoshùchéngbǎo(shìbǎo)jiānshǒuleniánshàng niánbànzhīhòu,shíjun1shǒuháishèngxiàěr āntiáodede 1187nián10yuè,lěngxuāntóujiàng,dīngduìdàidemínshífèn,zhè1099niándōngzhēngshíshíjun1dechǐhángwéixíngchénglexiānmíngdeduìzhào 

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科